HFD 2012 not 70

Ansökan av M.E. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan

Not 70. Ansökan av M.E. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Österåkers kommun beslutade att anta detaljplan för Karsvretavägen, Svinninge. Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Stockholms län överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades. Regeringen (Miljödepartementet, 2012-02-23) avslog överklagandena. - M.E. m.fl. ansökte om rättsprövning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva regeringens beslut. Sökandena anförde bl.a. följande. En ny inventering av de skyddsvärda arterna kring Karsvreta träsk har genomförts. Invid Karsvretavägen hittades bl.a. större och mindre vattensalamander och det konstaterades att groddjur vandrar över vägen. Om detaljplanen genomförs kommer de att dö ut då de inte kan passera vägen och det blivande naturreservatet Karsvreta träsk förlorar sin betydelse. Regeringen har inte tagit hänsyn till förändringen av landskapsbilden eller till det blivande naturreservatet. En separat miljökonsekvensbeskrivning skulle ha gjorts för Karsvretavägen (jfr RÅ 2005 ref. 44). Regeringens beslut strider därför mot 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-12-05, Jermsten, Dexe, Nord, Salén Enérus, Silfverberg) avvisade ansökningarna från vissa av sökandena och anförde i övrigt följande under Skälen för avgörandet . - - - Högsta förvaltningsdomstolen prövar regeringens beslut endast med anledning av M.E:s, L.H:s, Karsvretagruppens och Naturskyddsföreningen i Österåkers ansökningar. - - - När en detaljplan upprättas ska enligt 5 kap. 18 § andra stycket ÄBPL bestämmelserna i 6 kap.11-18 och 22 §§miljöbalken tillämpas om detaljplanen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Av första stycket i sistnämnda paragraf framgår att när en kommun upprättar en detaljplan ska kommunen göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är enligt andra stycket att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Enligt tredje stycket får regeringen meddela föreskrifter om vilka slags planer som alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. - Sådana föreskrifter finns i 4 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt paragrafens andra stycke ska genomförandet av bl.a. en detaljplan, som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå, antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen finner att så är fallet. Bedömningskriterierna i bilagan är inriktade dels på planens karaktäristiska egenskaper, dels på typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat. I bedömningen ska särskilt beaktas bl.a. sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den. - Kommunen, som tidigare upprättat en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning avseende hela Svinninge, har bedömt att en särskild miljökonsekvensbeskrivning med anledning av den nu aktuella planen inte behövs. Länsstyrelsen och regeringen har gjort samma bedömning. - M.E., L.H., Karsvretagruppen och Naturskyddsföreningen i Österåker har framför allt anfört att kommunen skulle ha upprättat en separat miljökonsekvensbeskrivning för Karsvretavägen. - Högsta förvaltningsdomstolens prövning är, som har framgått, begränsad och avser frågan om regeringsbeslutet kan konstateras strida mot någon rättsregel. Domstolen noterar att kommunen på regeringens begäran har yttrat sig särskilt över frågan om förekomsten av skyddade arter inom och intill detaljplaneområdet och planens eventuella påverkan på arterna samt att kommunen har initierat ett arbete rörande förutsättningarna för att eventuellt bilda ett naturreservat för Karsvreta träsk. Vidare har kommunen efter det att regeringen fattade det nu klandrade beslutet låtit göra en inventering av förekomsten av fridlysta groddjur kring Karsvreta träsk. Det framgår av utredningen i målet att groddjur korsar Karsvretavägen när de ska ta sig till eller från övervintringsplatser norr om vägen. Den aktuella detaljplanen är avgränsad till att avse ett område alldeles intill Karsvretavägen så att den befintliga vägbanan kan breddas och en gång- och cykelbana kan anläggas. - Med hänsyn till planärendets beskaffenhet och vad som sammantaget framkommit finner Högsta förvaltningsdomstolen att det inte kan sägas strida mot gällande föreskrifter att någon särskild miljökonsekvensbeskrivning för Karsvretavägen inte har upprättats i ärendet. Det finns därför inte skäl att upphäva regeringens beslut på denna grund. - Det har inte heller i övrigt framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av förevarande slag eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . - - - Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 2828-12, fd 2012-11-14, K. Andersson)