HFD 2013 not 13

Bygglov medförde att byggnadsåtgärderna avvek från områdesbestämmelser (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut -plan- och bygglagen, bygglovsfrågor

Not 13. Ansökan av T.L. om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Luleå kommun beslutade den 13 juni 2008 att bevilja bygglov för en tillbyggnad av ett fritidshus på fastigheten Kallax 12:56. Sedan beslutet överklagats av Försvarsmakten upphävde Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutet om bygglov i beslut den 1 april 2011. Länsstyrelsen motiverade sitt beslut med dels att fritidshuset sammantaget hade en bruksarea som var ca 25 kvm större än vad gällande områdesbestämmelser medgav, dels att platsen i fråga inte var lämpad för fritidshus med hänsyn till att bullret från den närliggande flygflottiljen överskred befintliga riktvärden. - T.L. överklagade länsstyrelsen beslut och anförde bl.a. följande. Sökta ändringsarbeten av befintligt fritidshus innebar att bruksarean ökades till 55 kvm. Ändringsarbetena innebar också att byggnaden gavs en ny urformning av yttertaket för att göra byggnaden mer estetiskt tilltalande och även för att ge möjlighet att inrymma ett vindsloft på övre plan. På de först inlämnade och godkända ritningarna angavs att vindsloftet skulle få en rumshöjd på 1,89 meter, vilket innebär att någon mätbar bruksarea inte erhölls. De handlingar som entreprenören tog fram i samband med byggnationen inlämnades till byggnadsnämnden och godtogs som relationsritningar. På sektionsritningarna har rumshöjden för vindsloftet angetts till 1,90 meter i stället för 1, 80 meter. Detta menar han var en felskrivning som inte uppmärksammades. Denna felaktighet anser han inte bör påverka bedömningen i ärendet. Han ifrågasätter också Försvarsmaktens rätt att överklaga bygglovsbeslutet eftersom Försvarsmaktens intressen har beaktats genom områdesbestämmelserna. Dessutom hänvisade han till andra meddelade bygglov i området. -Regeringen (Socialdepartementet, 2012-06-07) avslog överklagandet med följande motivering. En ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011 då plan- och bygglagen (1987:10) upphörde att gälla. Enligt övergångsbestämmelserna till den nya lagen ska äldre föreskrifter fortfarande gälla för ärenden som avser överklagande av beslut i ett ärende som har påbörjats före den 2 maj 2011. Den numera upphävda plan- och bygglagen, förkortade ÄPBL, ska därför tillämpas i detta ärendet. - Enligt 13 kap. 7 § ÄPBL har Försvarsmakten rätt att överklaga ett lov eller förhandsbesked inom områden som ligger i närheten av befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret. Fastigheten Kallax 12:56 ligger inom ett sådant område. Försvarsmakten har därför haft rätt att överklaga det meddelade bygglovet även om det finns antagna områdesbestämmelser. - Av handlingarna framgår att de till nämnden först ingivna ritningarna anger vindsloftets rumshöjd till 1,80 meter. De därefter upprättade och av nämnden godkända ändrade ritningarna anger en rumshöjd på 1,90 meter för vindsloftet. Vidare framgår att fastigheten är belägen inom område med områdesbestämmelser enligt vilka bruksarean för fritidshus inte får överstiga 60 kvm. - Regeringen finner att de senast inlämnade och godkända ritningarna ska utgöra utgångspunkt vid bedömningen av hur bruksarean ska beräknas. Detta innebär enligt regeringens mening att vindsloftet har en sådan rumshöjd att det uppstår en bruksarea som ska räknas in i byggnadens totala bruksarea. Regeringen finner därför, i likhet med länsstyrelsen, att byggnadsåtgärderna strider mot områdesbestämmelserna vad gäller största tillåten bruksarea för fritidshus. Vad T.L har anfört utgör inte skäl till annat ställningstagande. Överklagandet bör därför avslås. - T.L. ansökte om rättsprövning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolenskulle upphäva regeringens beslut och återförvisa ärendet till regeringen för ytterligare beredning och ny prövning. Han anförde bl.a. följande. Regeringens beslut är fattat utifrån felaktiga grunder och i strid med gällande lagstiftning. Bygglov beviljades av stadsarkitekten på delegation den 13 juni 2008. Beslutshandlingar var ansökan, situationsplan, fasadritningar samt planritningar. Eftersom planritningar/planlösningar inte direkt prövas och godkänns i bygglovsärenden har dessa två ritningar endast byggnadsnämndens ankomststämpel. De är alltså inte stämplade ”Bygglov är beviljat 13/6 2008” vilket skett med fasadritningar och situationsplan. På planritningen för vindsloftet anges 1890 mm som takhöjd. Efter att bygglovet beviljats anlitades en entreprenör för att utföra byggnadsarbetet. Denne tog fram ett mer välgjort och professionellt förslag utifrån de handlingar som låg till grund för bygglovsprövningen. De nya ritningarna lämnades in till byggnadsnämnden den 28 augusti 2008. Genom en stämpel som signerats av stadsarkitekten godkändes ritningarna. Någon begäran om ändring av tidigare beviljat bygglov har inte gjorts. När byggnadsarbetena närmade sig färdigställande, drygt ett år efter beviljat bygglov, överklagade Försvarsmakten bygglovet. Länsstyrelsen upphävde beslutet om bygglov nästan tre år efter det att det hade beviljats. Först då upptäckte han felaktigheten på ritningen och entreprenören har därefter gett in ett intyg, enligt vilket 1900 mm i rumshöjd är en ren felskrivning. Denna förklaring godtogs inte av regeringen. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen kan den felaktiga måttangivelsen inte ges sådana konsekvenser att fritidshuset måste rivas. Regeringens beslut strider därför mot proportionalitetsprincipen. - Högsta förvaltningsdomstolen höll muntlig förhandling i målet.- Högsta förvaltningsdomstolen (2013-03-15, Jermsten, Dexe, Nord, Ståhl, Saldén Enérus): Skälen för avgörandet. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Högsta förvaltningsdomstolen upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet.- Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Av handlingarna framgår inte annat än att det bygglov som beviljats kommit att avse en rumshöjd för vindsloftet som medfört att byggnadsåtgärderna avviker från områdesbestämmelserna. Det har sålunda inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i bygglovsärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 4957-12, fd Jonsson)