HFD 2013 not 23

Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut -fråga om talerätt / För miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken i fråga om beslut om upphävande av strandskydd

Not 23. Ansökan av Naturskyddsföreningen i Sollentuna om rättsprövning av ett beslut ang. upphävande av strandskydd. - Regeringen (Miljödepartementet) upphävde genom beslut den 27 september 2012 strandskyddet för delar av Väsjöområdet som avsågs ingå i detaljplan. Naturskyddsföreningen i Sollentuna ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Det saknas särskilda skäl att upphäva strandskyddet. Beslutet har betydande miljöpåverkan. Utöver artikel 9.2 ger artikel 9.3 i Århuskonventionen miljöorganisationer rätt till en prövning i domstol eller i administrativ ordning. Enligt EU-domstolens dom i mål C-240/09 föreligger en skyldighet att göra en vid tolkning av artikel 9.3. -Högsta förvaltningsdomstolen (2013-05-07, Almgren, Hamberg, Stenman, Nymansson, Rynning): Skälen för avgörandet. Enligt 2 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Artikel 9.3, som föreningen åberopar, omfattas inte av rättsprövningslagen. - Århuskonventionen omfattar tre olika frågor på miljöområdet där allmänheten har vissa rättigheter, nämligen tillgång till information, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning. - Artikel 9 behandlar tillgången till rättslig prövning. I artikel 9.2 anges att rätten till prövning avser beslut som omfattas av artikel 6. - Artikel 6 rör allmänhetens deltagande i beslut om vissa verksamheter. I artikelns punkt 1 a) hänvisas till beslut om verksamheter som anges i bilaga I till konventionen. I den bilagan räknas i 19 punkter upp ett antal olika beslut. De rör främst industriella anläggningar. Det klandrade avgörandet omfattas inte av någon av dessa punkter. - Enligt punkt 20 omfattas däremot all verksamhet som inte anges i punkterna 1-19, men där allmänhetens deltagande är föreskrivet enligt ett förfarande för bedömning av miljöpåverkan i enlighet med den nationella lagstiftningen. Med allmänheten avses i konventionen bl.a. miljöorganisationer (artikel 2, punkt 4). - Vad som sägs i punkt 20 får anses innebära att reglerna i konventionen om tillgång till rättslig prövning av tillståndsbeslut ska tillämpas för tillståndsprocesser där det finns ett krav på samråd och miljökonsekvensbeskrivning (jfr prop. 2005/06:56 s. 16). - Det klandrade avgörandet gäller upphävande av strandskydd och är inte av det slag som avses i artikel 9.2 i Århuskonventionen (HFD 2012 not. 54). Beslutet är alltså inte ett sådant beslut som föreningen med stöd av 2 § rättsprövningslagen kan få prövat. Ansökningen ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning. - (mål nr 7294-12, fd Jonsson)