HFD 2013 not 42

Fråga om skattemässig karaktär på aktier i dotterbolag som inför en externförsäljning övertagit tillgångar från moderbolaget (förhandsbesked)

Not 42. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - X AB (X) projekterade och uppförde anläggningar av visst slag. Enligt en affärsidé skulle X löpande förpacka bolagets löpande arbete i dotterbolag (projektbolag) varefter X efter en kortare tid skulle avyttra aktierna i projektbolagen externt. Projektbolagen skulle sakna egna anställda och köpa in tjänster från X till marknadspris. Verksamheten i dotterbolagen beräknades pågå ungefär sex till tolv månader och finansieras genom lån eller tillskott från X. Före aktieavyttringen skulle ett entreprenadavtal tecknas mellan X och projektbolaget om uppförande av anläggningen. - X frågade om aktierna i projektbolagen var kapitaltillgångar om två alternativt fem projektbolag avyttrades per år (frågorna 1 och 2) och om bedömningen ändrades om i stället lagerbolag förvärvades för ändamålet (fråga 3). -Skatterättsnämnden (2013-01-24, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell): Förhandsbesked. Frågorna 1-3. X AB:s aktier i projektbolagen är kapitaltillgångar. - Skatterättsnämndens bedömning. Frågorna 1 och 2. Frågorna gäller den skattemässiga karaktären på X AB:s innehav av aktier i projektbolagen. De ställs mot bakgrund av bestämmelserna i 25 a kap.inkomstskattelagen (1999:1229) om skattefrihet på kapitalvinst vid avyttring av näringsbetingade andelar. - Under lagstiftningsarbetet med att införa dessa regler uppmärksammades att företag därigenom skulle få incitament att flytta tillgångar till dotterföretag inför en försäljning (förpackning) och därefter sälja andelarna skattefritt. I utredningen som låg till grund för förslaget pekade man på möjligheter att införa bestämmelser för att motverka sådana förfaranden (SOU 2001:11 s. 168-170). Regeringen följde emellertid den särskilda utredarens förslag att inte införa några generella regler av det slaget (prop. 2002/03:96 s. 66-73, särskilt s. 72-73 och s. 132-135). - Att en näringsbetingad andel måste vara en kapitaltillgång framgår av 24 kap. 14 §. Vad som avses med kapitaltillgångar i inkomstslaget näringsverksamhet bestäms närmare i 25 kap. 3 §. Av paragrafens andra stycke framgår att lagertillgångar inte kan vara kapitaltillgångar. - Frågan är då om, som Skatteverket förordar, aktierna i projektbolagen kommer att ha karaktär av lagertillgångar hos X. - Med lagertillgång avses enligt 17 kap. 3 § en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. - Bortsett från verksamheter som bedrivs av företag som banker, försäkringsbolag och företag med byggnadsrörelse eller handel med fastigheter har innehav av andelar i andra företag inte ansetts utgöra lagertillgångar om de inte ingått i en handel med värdepapper (SOU 2008:80 del 2 s. 380-381). - Den närmare utvecklingen av gällande rätt beträffande handel med värdepapper har skett i praxis (se RÅ 2003 ref. 49 och där anmärkta rättsfall). Därav framgår att en bedömning av när en förvaltning av värdepapper övergår till att vara värdepappersrörelse får ske med utgångspunkt i förhållandena i det enskilda fallet. - Faktorer som ska bedömas är bl.a. förvaltningens omfattning i förhållande till företagets storlek och verksamhetsinriktning samt hur förvaltningen organiseras och genomförs. Däremot finns ingen koppling till hur andelarna faktiskt redovisats eller hur de enligt god redovisningssed skulle ha redovisats (jfr RÅ 2007 not. 162). - Omständigheterna i ärendet leder enligt Skatterättsnämndens mening till att den verksamhet som X avser att bedriva i fråga om projektbolagen inte kan anses utgöra handel med värdepapper. - Vad som framkommit ger inte heller stöd för att aktierna i projektbolagen ska anses utgöra lagertillgångar på annan grund (jfr HFD 2012 not. 34). - Fråga 3. Anledning saknas att göra en annan bedömning beträffande frågorna 1 och 2 om X:s projektbolag utgörs av förvärvade lagerbolag. - Skatteverket överklagade och yrkade att fråga 1 skulle besvaras med att andelarna utgjorde lagertillgångar hos X och att frågorna 2 och 3 skulle besvaras nekande. X ansåg att förhandsbeskedet inte skulle ändras. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-06-18, Dexe, Nord, Stenman, Saldén Enérus, Nymansson): Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 806-13, fd Hamrin)