RÅ 2007 not 162

Banks och dess dotterbolags aktier i utvecklingsföretag ansågs vara kapitaltillgångar (förhandsbesked)

Not 162. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde Skandinaviska Enskilda Banken AB (banken) och det helägda dotterbolaget SEB Strategic Investments AB (bolaget) bl.a. följande. I banken finns en särskild affärsenhet, SEB Företagsinvest, vars verksamhet består i att tillhandahålla riskkapital åt mindre och medelstora utvecklingsföretag, framför allt i branscher inom teknologi och hälsa. Affärsenheten har en fristående egen ledning men är rättsligt en del av bankaktiebolaget. Genom enheten förvärvar banken normalt mellan 10 och 40 procent av aktierna i olika utvecklingsföretag (portföljaktier) och utövar i dessa ett aktivt ägarskap genom bland annat rådgivning och styrelserepresentation med bankens egen personal. Vid varje investeringstillfälle överenskoms med övriga finansiärer och entreprenörerna bakom utvecklingsföretaget om en utvecklingsplan för företaget. Denna plan reglerar även hur bankens innehav skall avvecklas när planmålen uppnåtts. Sedan starten år 1995 har i denna verksamhet förvärvats aktier i ett 60-tal utvecklingsföretag och aktieinnehaven i drygt 20 företag har avyttrats inom en tid av två till tio år. Aktierna i utvecklingsföretagen har hittills av banken redovisningsmässigt behandlats som omsättningstillgångar men kommer från och med räkenskapsåret 2005 att redovisas som finansiella anläggningstillgångar. Alternativt kan verksamheten komma att överföras till Strategic Investments AB. - Banken och bolaget frågade om aktierna i portföljbolagen skulle komma att utgöra näringsbetingade andelar (fråga 1 resp. fråga 2). -Skatterättsnämnden (2006-06-21, André, ordf., Melbi, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl; Wingren skiljaktig): Förhandsbesked. Fråga 1. Aktierna är kapitaltillgångar hos banken. - Fråga 2. Aktierna kommer att bli kapitaltillgångar hos bolaget. - Motivering. I 24 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, föreskrivs att utdelning på näringsbetingad andel inte skall tas upp. Vissa särskilt angivna undantag finns, men de är inte aktuella i ärendet. I 25 a kap. 5-18 §§ IL finns vidare bestämmelser om när kapitalvinst vid avyttring av en näringsbetingad andel är skattefri. - Med näringsbetingad andel avses enligt 24 kap. 13 § IL andel i ett aktiebolag eller ekonomisk förening, om den uppfyller villkoren i 14 § och ägs av en sådan juridisk person (ägarföretaget) som är - såvitt nu är aktuellt - ett svenskt aktiebolag. Andelen skall enligt 14 § vara en kapitaltillgång. Den skall dessutom uppfylla vissa ytterligare förutsättningar som dock är otvistiga i förevarande ärende. Av 25 kap. 3 § andra stycket IL framgår att lagertillgångar inte kan vara kapitaltillgångar. De kan således inte vara näringsbetingade andelar. - - - Fråga i ärendet är om sådana aktier som banken innehar i utvecklingsföretagen är näringsbetingade andelar på vilka reglerna om skattefrihet för utdelning i 24 kap. och om skattefrihet för vinst vid avyttring i 25 a kap. IL blir tillämpliga. En förutsättning för detta är att aktierna, som framgått ovan, utgör kapitaltillgångar och således inte är lagertillgångar hos banken. - Nämnden gör följande bedömning. - Enligt 17 kap. 3 § IL, gäller att en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning i näringsverksamhet är lagertillgång (före införandet av IL benämnd omsättningstillgång). Tillgångar som ingår i en traditionell bank- och finansieringsrörelse är normalt att hänföra till lagertillgångar vid beskattningen. Den skattemässiga klassificeringen av tillgångar i lager- eller kapitaltillgångar torde därvid ofta motsvara vad som gäller vid redovisningen. Någon koppling mellan redovisningen och beskattningen i detta avseende finns emellertid inte (jfr prop. 1999/2000:2 del 2 s. 179 f. och 17 kap. 17 och 18 §§ IL). - För banker och andra företag som bedrev finansieringsrörelse (tidigare penningrörelse) gällde fram till år 1990 ett undantag från utdelningsbeskattning på s.k. organisationsaktier, varmed avsågs aktier som innehades som ett led i organisationen av företagets verksamhet till den del denna avsåg annat än förvaltning av fastighet eller aktier och likartad lös egendom. Då ersattes detta undantag med de för företag i allmänhet gällande reglerna för utdelning på näringsbetingade aktier. Principiellt innebar ändringen en utvidgning av tillämpningsområdet för skattefria utdelningar även om den inte ledde till några omedelbara effekter i praktiken (jfr prop. 1989/90:110, del 1, s. 551 och prop. 1978/79:210 s. 154). Sedan år 2003 gäller att även kapitalvinster på näringsbetingade aktier är skattefria samtidigt som schablonreglerna för när en aktie skall anses näringsbetingad har utvidgats. - Reglerna för beskattningen får ses mot bakgrund av att de svenska bankerna under en stor del av 1900-talet i princip var förbjudna att inneha aktier av kapitalplaceringskaraktär, dvs. sådana aktier som innehas som alternativ till annan finansiell placering. År 1991 gavs emellertid bankerna rätt att vid sidan av annan verksamhet i begränsad omfattning förvärva aktier i kapitalplaceringssyfte. Genom införandet av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse har rätten att placera i sådana aktier utvidgats. Ett s.k. kvalificerat innehav, som är aktuellt i förevarande fall, föreligger om innehavet representerar - direkt eller indirekt - tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. En banks innehav av sådana aktier kan sammanlagt uppgå till högst 60 procent av bankens kapitalbas. - En utgångspunkt för den skattemässiga klassificeringen av bankers tillgångar i lager- eller kapitaltillgångar är alltså att tillgångarna i regel är lagertillgångar om de ingår i den traditionella bank- och finansieringsrörelsen. Om så inte är fallet skall bedömningen göras i enlighet med vad som gäller för företag i allmänhet. - Mot bakgrund härav och med beaktande av lämnade uppgifter om innehavet av aktierna i utvecklingsföretagen finner nämnden att de inte skall anses hänförliga till ett sådant innehav som typiskt sett ingår i bankens lager av finansiella tillgångar. De är inte heller värdepapper som är lager i en värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. - Aktierna i utvecklingsföretagen får i stället anses hänförliga till en särskild verksamhetsgren av annat slag. De kan emellertid inte heller vid en prövning mot vad som gäller för företag i allmänhet hänföras till lagertillgångar. Det leder till att aktierna skall anses som kapitaltillgångar i omfrågat hänseende. Vidare får de - vid en överföring av verksamheten till SEB Strategic Investments AB - anses utgöra kapitaltillgångar även hos det bolaget. - Skatteverket överklagade och yrkade att aktierna skulle anses utgöra lagertillgångar hos banken resp. bolaget. - Banken och bolaget bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2007-11-07, Nordborg, Eliason, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2007-10-17, Löndahl)