HFD 2013 not 50

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bidrag kunde utgå då det vid förvärv av bostad var svårt att förutsäga hur en kronisk sjukdom skulle utveckla sig (prejudikatskäl) / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om bidrag kunde utgå då det vid förvärv av bostad var svårt att förutsäga hur en kronisk sjukdom skulle utveckla sig, prejudikatskäl)

Not 50. Överklagande av A.N. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bostadsanpassningsbidrag. - A.N. och hans sambo köpte 2005 en fastighet som de flyttade till i december samma år. Fastigheten är en friliggande villa med ett boendeplan och ett källarplan. Under våren 2011 ansökte A.N. om bostadsanpassningsbidrag hos Tyresö kommun för att bl.a. installera en extern plattformshiss. Kommunen beslutade den 16 juni 2011 att avslå ansökan. Som skäl angavs bl.a. att A.N. fick diagnosen multipel skleros tre år innan han valde att flytta till den nya bostaden och att han vid tidpunkten för valet av bostad borde haft en god vetskap om funktionsnedsättningen och hur den utvecklas över tid. Kommunen framhöll också att det vid tidpunkten för bostadsbytet fanns lämpligare bostäder att välja inom kommunen och att de skäl som anförts för valet av den aktuella bostaden inte kunde anses vara sådana särskilda skäl som anges i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. A.N. överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Stockholm, som i dom den 21 juni 2012 avslog överklagandet. Förvaltningsrätten ansåg att bestämmelsen i 9 § lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. var tillämplig och att vad A.N. hade anfört om valet av bostad inte kunde anses vara sådana särskilda skäl som avses i den bestämmelsen. A.N. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som genom beslut den 12 oktober 2012 inte meddelade prövningstillstånd. - A.N. överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten. Han anförde bl.a. följande. Det måste anses vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att pröva frågan om han, efter att ha fått sin sjukdomsdiagnos 2002, vid valet av bostad 2005 skulle ha förutsett sitt långt senare uppkomna behov av en kostnadskrävande bostadsanpassning. Det kan knappast ha varit lagstiftarens syfte att den som fått en sjukdomsdiagnos ska utgå från värsta tänkbara sjukdomsförlopp. -Högsta förvaltningsdomstolen (2013-07-24, Ståhl, Silfverberg, Rynning): Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Enligt 6 § första stycket lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. lämnas bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. - Vid köp eller byte av bostad lämnas enligt 9 § samma lag bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. - I RÅ 1995 not. 349 har Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att om ett behov av en anpassningsåtgärd inte uppkommit vid förvärv av en ny bostad utan framstått som helt klart först efter förvärvet ska ett yrkande om bidrag prövas utan hänsynstagande till bestämmelserna i 8 § lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (numera 9 §). - Vidare har Högsta förvaltningsdomstolen i några mål prövat om det funnits särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. I ett av dessa mål, HFD 2011 ref. 37, uttalade domstolen att en sådan prövning inte kan begränsas endast till den anpassning som ansökan avser utan att även behovet av förutsebara framtida anpassningar måste kunna vägas in i bedömningen. - I detta mål är frågan om bestämmelsen i 9 § lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. är tillämplig när det vid tidpunkten för förvärvet av bostaden var svårt att förutsäga hur den aktuella sjukdomen skulle utveckla sig och behovet av bostadsanpassning uppkom först flera år efter förvärvet. Denna fråga har inte närmare belysts i de nämnda avgörandena från Högsta förvaltningsdomstolen. Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar överklagandet ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar A.N. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 21 juni 2012 i mål nr 14747-11. - (mål nr 6443-12, fd Holmdahl)