HFD 2013 not 60

Bestämmelserna i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen är tillämpliga också hos förvaltningsdomstolarna

Not 60. Överklagande av S.M. i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - S.M. begärde hos Kammarrätten i Göteborg att få ut samtliga handlingar i Förvaltningsrätten i Karlstads akt i mål nr 688-13, ingående i ett hos kammarrätten anhängigt mål om beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Kammarrätten i Göteborg (2013-05-14, Johansson, Mårdberg, Berglund) återgav innehållet i delar av 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och biföll på så sätt S.M:s begäran att uppgifter i vissa av de ifrågavarande handlingarna lämnades ut. - S.M. överklagade och yrkade i första hand att Högsta förvaltningsdomstolen skulle undanröja kammarrättens beslut och återförvisa målet dit för fortsatt handläggning och, i andra hand, att hela akten hos förvaltningsrätten skulle lämnas ut. Hon anförde bl.a. att kammarrätten prövat utlämnandefrågan som om den hade uppkommit hos socialtjänsten och att varken den enskilde eller någon närstående skulle lida men om handlingarna lämnades ut till henne. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-09-23, Jermsten, Nord, Bull) : Skälen för avgörandet . Det lagrum som kammarrätten har återgett i sitt beslut - 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen - gäller inom socialtjänsten. Lagrummet är också tillämpligt hos förvaltningsdomstolarna när dessa handlägger mål om t.ex. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (RÅ 2007 ref. 17). - Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som kammarrätten. Överklagandet ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. - (mål nr 4401-13, fd Nordell)