HFD 2013 not 67

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt då den avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 67. Ansökan av L.R. om resning. - Kammarrätten i Jönköping beslutade den 4 september 2007 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om tilldelning ur den nationella reserven 2005. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 9 september 2009 att inte meddela prövningstillstånd. L.R kom därefter in till Kammarrätten i Göteborg med en ansökan om resning, adresserad till Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten överlämnade målet till Högsta förvaltningsdomstolen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-10-28, Bull) återgav under Skälen för avgörandet relevanta delar av 2 och 8 §§ lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och anförde vidare följande. Det mål som L.R. har begärt resning i har - med hänsyn till att kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelade prövningstillstånd - slutligt avgjorts av dåvarande Länsrätten i Jönköpings län genom dom den 23 mars 2007. Vid sådant förhållande är det inte Högsta förvaltningsdomstolen utan kammarrätten som ska pröva L.R:s ansökan om resning (jfr bl.a. RÅ 2002 not. 176 och RÅ 2002 not. 48). Hans ansökan ska därför lämnas över till Kammarrätten i Jönköping. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Jönköping för handläggning. - (mål nr 5612-13, fd Fazlic)