HFD 2013 not 82

För miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken i fråga om beslut om upphävande av strandskydd

Not 82. Ansökan av Ölands Naturskyddsförening om rättsprövning av ett beslut att upphäva strandskydd. - Regeringen (Miljödepartementet) fattade den 15 augusti 2013 beslut om upphävande av strandskydd inom område som avsågs ingå i detaljplan för Sandwedgen, del av Halltorp 1:7 och 1:10 i Borgholms kommun. - Ölands Naturskyddsförening ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Det är fel att ett beslut i strandskyddsöversynen ska kunna påverka förhållandena inom områden som inte omfattas av översynen. Länsstyrelsen har även hanterat ärendet formellt felaktigt. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-12-20, Jermsten, Almgren, Brickman, Saldén Enérus, Bull) : Skälen för avgörandet . Enligt 2 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). - Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2012 not. 54 funnit att beslut om upphävande av strandskydd inte är av det slag som avses i artikel 9.2 i Århuskonventionen. Beslutet är alltså inte ett sådant beslut som sökanden med stöd av 2 § rättsprövningslagen kan få prövat. Ansökningen ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning. - (mål nr 6899-13, fd K. Andersson)