HFD 2014 not 30

Beslut att inte meddela positivt förhandsbesked om uppförande av ett bostadshus med hänsyn till försvarets behov av att använda ett närliggande skjutfält (avslag) / Beslut att inte meddela positivt förhandsbesked om uppförande av ett bostadshus med hänsyn till försvarets behov av att använda ett närliggande skjutfält (rättsprövning, avslag)

Not 30. Ansökan av I.C. om rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10). - Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun avslog en ansökan av bl.a. I.C. om förhandsbesked avseende uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Torhamn 5:51. I.C. överklagade varefter Länsstyrelsen i Blekinge län upphävde beslutet och visade ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen konstaterade bl.a. att den skjutverksamhet som förekom i närheten av det tänkta bostadshuset inte borde hindra nybyggnationen, att riksintresset för totalförsvaret inte skulle skadas påtagligt och att det fanns förutsättningar att lämna ett positivt förhandsbesked. - Försvarsmakten överklagade länsstyrelsens beslut och anförde att Torhamns skjutfält är utpekat som riksintresse enligt 3 kap. 9 § miljöbalken, att den planerade nybyggnationen inte var lämplig med tanken på de bullerstörningar som kunde uppkomma och att det inte kunde uteslutas att byggnationen kunde leda till krav på begränsningar av den militära verksamheten och på sikt försvåra utnyttjandet av skjutfältet. I.C. anförde bl.a. att skjutningar numera genomförs med lös ammunition vilket torde innebära lägre ljudnivåer än då skjutfältet var i aktiv drift. Vidare hade sedan 2000 ett antal byggnationer för permanent- och fritidsbostäder beviljats. - Regeringen (Socialdepartementet, 2013-05-08) , som fann att starka allmänna intressen talade emot den sökta åtgärden, ändrade länsstyrelsens beslut och fastställde miljö- och byggnadsnämndens negativa förhandsbesked. - I.C. ansökte om rättsprövning. Hon anförde bl.a. att hon avsåg att återuppföra ett nedbrunnet bostadshus och bosätta sig på fastigheten för att bedriva lantbruk och hålla betesdjur, att befintliga ekonomibyggnader utgjorde en effektiv ljudbarriär mot skjutfältet, att Försvarsmakten hänvisat till beräkningar av buller men inte redovisat någon närmare utredning samt att regeringen åsidosatt likabehandlingsprincipen då andra fått lov att bygga bostadshus inom samma område. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-05-27, Jermsten, Almgren, Nord, Saldén Enérus, Bull) : Skälen för avgörandet . Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Högsta förvaltningsdomstolen upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 3 kap. 9 § första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Vidare ska enligt paragrafens andra stycke områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Övriga i målet aktuella bestämmelser är allmänt hållna och ger ett förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden om förhandsbesked om bygglov. Det har heller inte framkommit att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 5384-13, fd Andersson)