HFD 2014 not 67

Högsta förvaltningsdomstolen var inte behörig att pröva fråga om resning avseende en antagen detaljplan, eftersom någon prövning av planen inte inletts hos allmän förvaltningsdomstol eller hos regeringen före ikraftträdandet av plan- och bygglagen (2010:900)

Not 67. Ansökan av J.S. om resning i ärende avseende detaljplan. - Kommunfullmäktige i Karlstads kommun antog den 19 oktober 2011 detaljplan för Solen 14. Planen vann laga kraft den 9 november 2011. J.S. ansökte om resning och yrkade att planen skulle upphävas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-11-06, Almgren ): Skälen för avgörandet . Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (2010:900) i kraft och plan- och bygglagen (1987:10) upphörde att gälla. Av punkterna 2 och 16 i övergångsbestämmelserna följer att beslutet att anta detaljplanen för Solen 14 ska överklagas enligt den instansordning som föreskrivs i den nya lagen med Mark- och miljööverdomstolen som högsta instans. Den nya lagen innehåller emellertid inte några särskilda bestämmelser om resning eller andra särskilda rättsmedel (se SOU 2014:14 s. 161 ff.). - Högsta förvaltningsdomstolen har mot den bakgrunden ansett sig behörig att pröva mål om särskilda rättsmedel avseende ett ärende eller mål som har påbörjats före den 2 maj 2011 och där en prövning inletts hos allmän förvaltningsdomstol eller hos regeringen före detta datum (se HFD 2012 not. 64). Har en prövning inte inletts hos allmän förvaltningsdomstol eller regeringen har mål om särskilda rättsmedel däremot prövats av Högsta domstolen (se Ö 3606-12). - Detaljplanen för Solen 14 har inte överklagats. Högsta förvaltningsdomstolen är således inte behörig att pröva J.S:s ansökan om resning. Ansökningen ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen. - (mål nr 5749-14, fd Malmborg)