HFD 2014 not 9

Rättshjälp- ersättning beviljades inte offentligt biträde för arbete som utförts när tiden för att överklaga kammarrättens dom löpt ut

Not 9. Ansökan om ersättning för arbete som offentligt biträde. - Advokat T.H. var ombud för M.P. och förordnad som offentligt biträde för henne i ett mål i Kammarrätten i Göteborg angående vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Kammarrätten meddelade dom i målet den 10 september 2013. - M.P. överklagade genom T.H. domen till Högsta förvaltningsdomstolen. I samband med överklagandet yrkade han ersättning för 1,25 timmars arbete med att upprätta överklagandeskriften. - Kammarrätten i Göteborg avvisade i beslut den 16 oktober 2013 överklagandet som för sent inkommet och fann vidare att ersättningsfrågan skulle prövas av Högsta förvaltningsdomstolen som en särskild framställning om ersättning (kammarrätten hänvisade till NJA 1977 s. 232 och RÅ 2000 ref. 32). -Högsta förvaltningsdomstolen (2014-02-28, Bull): Skälen för avgörandet. Ett offentligt biträde har enligt 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde jämfört med 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete skall därvid bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Hänsyn skall också tas till andra omständigheter av betydelse, såsom den skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts med. - Av kostnadsräkningen ifråga framgår att T.H. den 7 oktober 2013 blev kontaktad av sin huvudman som önskade att överklaga. Samma dag lämnades överklagande in. - Högsta förvaltningsdomstolen menar att T.H. såsom offentligt biträde borde varit väl medveten om överklagandefristen i LVU-mål och att då det från huvudmannens sida kom på tal att överklaga fristen för överklagande redan hade passerat. Med beaktande härav och då det biträde som T.H. lagt ned efter kammarrättens dom får anses vara av ringa omfattning ska yrkandet om ersättning avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår T.H:s yrkande om ersättning för arbete som offentligt biträde rörande överklagande av Kammarrätten i Göteborgs dom. - (mål nr 6718-13, fd Holmdahl)