HFD 2015 not 2

Högsta förvaltningsdomstolen ansågs enligt 11 kap. 13 § regeringsformen och punkt 2 av övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) inte behörig att pröva frågan om resning avseende antagande av en detaljplan

Not 2. Ansökan av J.B. om resning ang. antagande av en detaljplan. - J.B. ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om resning avseende bl.a. detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen, Stockholms kommun. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-01-09, Bull) : Skälen för avgörandet . Av kap. 11 kap. 13 § regeringsformen framgår att resning i ett avgjort ärende samt återställande av försutten tid beviljas av Högsta förvaltningsdomstolen eller, om det anges i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när det gäller ett ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall beviljas resning och återställande av försutten tid av Högsta domstolen eller, om det anges i lag, av en annan domstol som inte är en förvaltningsdomstol. - Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (2010:900) i kraft och plan- och bygglagen (1987:10) upphörde att gälla. Av punkten 2 i övergångsbestämmelserna framgår att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 och mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort. I punkten 16 anges vidare att för sådana mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 men som vid denna tidpunkt inte har inletts hos en allmän förvaltningsdomstol respektive hos regeringen ska, trots vad som anges i punkten 2, bestämmelserna om instansordningen i den nya lagen tillämpas. - Högsta förvaltningsdomstolen har ansett sig behörig att pröva mål om särskilda rättsmedel avseende ett ärende eller mål som har påbörjats före den 2 maj 2011 och där en prövning inletts hos allmän förvaltningsdomstol eller hos regeringen före detta datum (se HFD 2012 not. 64). Har en prövning inte inletts hos allmän förvaltningsdomstol eller regeringen har mål om särskilda rättsmedel däremot prövats av Högsta domstolen (se beslut den 19 oktober 2012 i mål nr Ö 3606-12). - Mot bakgrund av vad J.B. yrkat, vad han anfört och åberopat till stöd härför samt vad som i övrigt framkommit i målet, finner Högsta förvaltningsdomstolen att J.B:s ansökan om resning ska avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen. - (mål nr 5023-14, fd Blomberg)