HFD 2015 not 27

Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked / Frågan om det förelåg en väsentlig skatteförmån enligt bestämmelserna om avdragsbegränsning för räntor inte lämpade sig för förhandsbesked (inkomstskatt)

Not 27. Överklaganden av Skatteverket och Swedish Match Market Cigars Holding AB av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Swedish Match Market Cigars Holding AB bl.a. om avdrag kunde medges för viss ränta med stöd av tioprocentsregeln i 24 kap. 10 d § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Skatterättsnämnden förklarade i ett förhandsbesked den 29 april 2014 att bolaget inte fick dra av ränteutgifterna, varken enligt tioprocentsregeln eller med stöd av EU-rätten (frågorna 1 och 2). Enligt nämnden måste den väsentliga skatteförmånen anses ha varit det huvudsakliga skälet för skuldförhållandets uppkomst. - Skatteverket överklagade och yrkade bl.a. att svaret på frågorna 1 och 2 skulle fastställas. Bolaget yrkade i sitt överklagande att avdrag skulle medges, i första hand enligt tioprocentsregeln och i andra hand med stöd av EU-rätten. Bolaget yrkade också att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att lagen (1995:575) mot skatteflykt inte skulle anses tillämplig på förfarandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-04-27, Jermsten, Almgren, Knutsson, Saldén Enérus, Nymansson) : Skälen för avgörandet. - Rättslig reglering. - Ränteutgifter ska enligt 16 kap. 1 § IL som huvudregel dras av. För att förhindra skatteupplägg genom s.k. räntesnurror infördes 2009 vissa begränsningar i avdragsrätten vid internt finansierade förvärv av delägarrätter om förvärvet skett från ett företag som ingår i samma intressegemenskap som förvärvaren. I syfte att ytterligare begränsa avdragsrätten förändrades reglerna 2013 i vissa avseenden; bl.a. omfattar reglerna numera ränteutgifter avseende alla skulder inom en intressegemenskap. Begränsningsreglerna finns i 24 kap. 10 a-10 f §§. - Enligt 24 kap. 10 b § IL får ett företag som ingår i en intressegemenskap inte dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskapen. Enligt 10 d § första stycket ska ränteutgifterna dock dras av om inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den inkomsten (tioprocentsregeln). Om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån får ränteutgiften enligt tredje stycket inte dras av. - Företag anses enligt 24 kap. 10 a § IL vara i intressegemenskap med varandra bl.a. om ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget. - Enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får, efter ansökan av en enskild, förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Finner Skatterättsnämnden med hänsyn till ansökans innehåll att förhandsbesked inte bör lämnas ska ansökan avvisas enligt 12 § samma lag. - Högsta förvaltningsdomstolens bedömning. - Frågan i målet är om bolaget på grund av undantagsregeln i 24 kap. 10 d § tredje stycket IL ska vägras avdrag för de aktuella ränteutgifterna. Vad Högsta förvaltningsdomstolen först har att ta ställning till är om denna fråga bör prövas inom ramen för ett förhandsbesked. - Av förarbetena framgår bl.a. följande (prop. 2012/13:1, volym 1, s. 250 ff. och 333 f.). En bedömning ska göras i varje enskilt fall med beaktande av samtliga relevanta omständigheter som har samband med skuldförhållandet för att avgöra om det huvudsakliga skälet till att transaktionerna vidtagits och avtalsförhållandena uppstått är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Vid bedömningen ska både långivarens och låntagarens skattemässiga situation beaktas. Det kan även finnas skäl att beakta låntagarens hela skuldsituation. Andra omständigheter som bör ha betydelse är t.ex. om det är fråga om slussning av räntebetalningar genom andra företag i intressegemenskapen och förfarandet framstår som omotiverat bortsett från de skatteeffekter som uppnås. En omständighet som talar emot avdragsrätt är om skuldförhållandet får anses ha uppkommit enbart för att intressegemenskapen ska kunna utnyttja ett underskott i ett annat land. Kapitalets ursprung, t.ex. om det handlar om egenupparbetade medel som lånas ut, är också en faktor som bör ingå i bedömningen. - Ett ärende om förhandsbesked prövas utifrån de omständigheter som sökanden väljer att presentera i ansökningen hos Skatterättsnämnden. En prövning av om undantagsregeln i 24 kap. 10 d § tredje stycket IL är tillämplig förutsätter att en mängd omständigheter, hänförliga inte bara till sökanden utan även till dennes motpart i skuldförhållandet liksom till övriga företag som ingår i en intressegemenskap, är klarlagda. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening aktualiseras därmed utpräglade utrednings- och bevisfrågor som inte lämpar sig för att pröva inom ramen för ett förhandsbesked. Ansökningen borde därför ha avvisats. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen. - (mål nr 2876-14, fd Hansson; samma dag avgjordes de likartade målen nr 4212-14, 4213-14, 4216-14, 42-15 och 46-15 med samma utgång och skäl).