HFD 2015 not 49

Sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen förelåg för en till ett e-postmeddelande fogad bilaga som inte kunde antas sakna kommersiellt intresse

Not 49. Överklagande av R.E. i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - T.L. skickade den 24 maj 2015 ett e-postmeddelande till Kammarrätten i Jönköping och bifogade en handling benämnd ”The Technical Bulletins of Dianetics and Scientology” av L. Ron Hubbard. R.E. begärde den 25 maj 2015 hos kammarrätten att få ta del av alla handlingar inklusive eventuella bilagor till dessa, som under den närmast föregående veckan hade skickats till kammarrätten av T.L. eller från en till honom knuten mejladress. - Kammarrätten i Jönköping (Holgersson) biföll i beslut den 27 maj 2015 R.E:s begäran att ta del av epostmeddelandet från T.L. men avslog hans begäran i övrigt. Beslutet motiverades på följande sätt. R.E. har begärt att få ta del av handlingar ingivna av T.L. under den närmast föregående veckan. T.L. har den 24 maj 2015 skickat ett epostmeddelande med en bilaga till kammarrätten. Dessa handlingar är härmed allmänna. Beträffande epostmeddelandet utan bilaga bedömer kammarrätten att det inte omfattas av sekretess och det kan därför tillhandahållas enligt begäran. Vad gäller bilagan, vilken innehåller en handling benämnd ”The Technical Bulletins of Dianetics and Scientology” av L. Ron Hubbard gör kammarrätten följande bedömning. Med anledning av handlingens innehåll bedömer kamarrätten att den utgör, åtminstone en del av, det s.k. scientologimaterialet och att den är ett upphovsrättsligt skyddat verk med kommersiellt intresse. Enligt kammarrättens mening kan även ett utlämnande innebära skada för rättighetsinnehavaren. Scientologimaterialet har tidigare bedömts inte vara offentliggjort i den mening som avses i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), se bl.a. RÅ 1998 ref. 42 och Svea Hovrätts dom den 9 mars 2001 i mål nr T 1096-98. Kammarrätten finner inte skäl att nu göra en annan bedömning i denna del. Med hänsyn till verkets art finns det vidare särskild anledning att anta att det har kommit in till kammarrätten utan rättighetsinnehavarens samtycke. Att ta del av verket i kammarrättens lokaler skulle innebära ett upphovsrättsligt förfogande. - Kammarrätten bedömer sammanfattningsvis att handlingen benämnd ”The Technical Bulletins of Dianetics and Scientology” omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, och R.E:s begäran ska därmed avslås i denna del. - R.E. överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa att han har rätt att i kammarrättens lokaler ta del av den begärda handlingen och att Högsta förvaltningsdomstolen skulle visa ärendet åter till kammarrätten för handläggning. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Han ifrågasätter bedömningen att scientologimaterialet inte skulle ha offentliggjorts i den mening som avses i upphovsrättslagen. Både scientologimaterialet i dess helhet och delar därav har framförts till en större sluten krets i förvärvsverksamhet och det ska därmed anses offentliggjort. Han ifrågasätter även om det innebär ett upphovsrättsligt förfogande att låta honom läsa den aktuella handlingen i kammarrättens lokaler. Slutligen ifrågasätter han om det finns minsta anledning att misstänka att rättighetshavaren kan lida ekonomisk skada av att enskilda tar del av den aktuella handlingen i kammarrättens lokaler. - Religious Technology Center (RTC) gav in ett yttrande i målet och anförde bl.a. att det aktuella materialet - till vilket RTC innehar upphovsrätten - aldrig lovligen har offentliggjorts, att T.L. utan RTC:s samtycke har gett materialet till ett stort antal myndigheter samt att det är uppenbart att rättighetshavaren skulle lida ekonomisk skada om allmänheten kostnadsfritt kan ta del av verket hos en myndighet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-07-01, Melin, Rynning, Andersson) : Skälen för avgörandet. Av 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen, TF, framgår att med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. - Av 31 kap. 23 § första stycket OSL följer att sekretess gäller för uppgift i ett upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att rättighetshavaren lider skada och 1. det av särskild anledning kan antas att verket inte tidigare har offentliggjorts i den mening som avses i upphovsrättslagen, 2. det av särskild anledning kan antas att verket har kommit in till myndigheten utan rättighetshavarens samtycke, och 3. ett röjande av uppgiften innebär ett upphovsrättsligt förfogande. - Enligt andra stycket ska vid tillämpningen av första stycket ett verk som har tillhandahållits enligt 2 kap. TF eller har lämnats från en myndighet till en annan inte därigenom anses offentliggjort. - Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som kammarrätten i frågan om den begärda handlingen kan lämnas ut. Överklagandet ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. - (mål nr 3377-15, fd Vilgeus Huldt) Samma dag avgjordes mål nr 3405-15 där saken och utgången var densamma.