HFD 2015 not 50

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om större normöverskott skulle beaktas vid bedömningen av en enskilds rätt till bistånd flera månader efter det att medlen förbrukats, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om större normöverskott skulle beaktas vid bedömningen av en enskilds rätt till bistånd flera månader efter det att medlen förbrukats, prejudikatskäl)

Not 50. Överklagande av A.W. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). - Efter en tid i arbete blev A.W. arbetslös den 31 januari 2014. På grund av sparande och löneutbetalningar hade han inför mars månad ett överskott på 41 545 kr i förhållande till normen för försörjningsstöd. Sedan hans syster anmodat honom att betala av på en skuld till henne betalade A.W. den 10 mars ett belopp om 36 500 kr. Från april månad 2014 hade A.W. återkommande ansökt om bistånd från Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun. Nämnden hade inte ifrågasatt A.W:s uppgifter om regleringen av skulden och att han således inte längre förfogade över de aktuella medlen, men ansett att avbetalningen på skulden inte skulle räknas med som en utgift eftersom bistånd normalt inte lämnas för skulder. Överskottet från mars 2014 hade därför fortlöpande medräknats som inkomst vid prövningen av A.W:s rätt till bistånd. Nämnden hade därmed ansett att hans behov kunde tillgodoses med egna medel och avslagit hans ansökningar om bistånd. I de nu aktuella målen avseende bl.a. försörjningsstöd för juli och augusti 2014 hade nämnden beräknat A.W:s normöverskott till drygt 30 000 kr. - Förvaltningsrätten i Stockholm avslog A.W:s överklaganden av stadsdelsnämndens beslut, varefter Kammarrätten i Stockholm i beslut den 29 januari 2015 inte meddelade prövningstillstånd. - A.W. överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-07-10, Melin, Rynning, Andersson) : Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målen omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. - Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att det när någon fortlöpande uppbär socialbidrag inte sällan är motiverat att låta ett överskott som en månad uppkommer i förhållande till normen avräknas från det bidrag som ska utgå för nästföljande månad. Vid en ansökan om bistånd från någon som inte tidigare - eller i vart fall inte under tiden närmast före ansökningen - har uppburit socialbidrag finns däremot normalt inte anledning att vid bidragsberäkningen ta hänsyn till inkomster som har förvärvats och förbrukats före ansökningstillfället (RÅ 1994 ref. 50). Om den enskilde emellertid haft anledning att räkna med att han kunde komma att sakna medel för sin försörjning, kan omständigheterna vara sådana att det ålegat honom att planera sin ekonomi så att han kunnat spara en del av det överskott som uppkommit (RÅ 1997 ref. 2). - De nämnda avgörandena avser båda frågan om normöverskott med förhållandevis begränsade belopp ska beaktas vid bedömningen av den enskildes rätt till bistånd under den eller de närmast följande månaderna. I A.W:s fall har ett större överskott räknats som inkomst fyra respektive fem månader efter den tidpunkt då medlen förbrukats, främst genom avbetalning på en skuld. Det saknas vägledande avgöranden beträffande rätten till bistånd i ett sådant fall. Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar A.W. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 oktober 2014 i mål nr 16815-14, 19557-14 och 20075-14. - (mål nr 1250-1252-15, fd Sjöberg)