MD 2009:31

Ett bolags marknadsföring av företagskataloger och branschregister på Internet har ansetts utgöra vilseledande om kommersiellt ursprung samt om varumärken och kännetecken. Förbud har meddelats med stöd av 8 och 10 §§ marknadsföringslagen.

KÄRANDE

1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM

2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA

Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J. E., S. & Partners

Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 STOCKHOLM

SVARANDE

ProfilMedia i Stockholm AB, i likvidation och konkurs, c/o A. L. Advokatbyrå,

Riddargatan 7 A, 114 35 STOCKHOLM

SAKEN

Marknadsföring av företagskataloger och branschregister

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder ProfilMedia i Stockholm AB att vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister använda beteckningarna e-niro, emfas, emphas eller väsentligen samma beteckningar.

2.

ProfilMedia i Stockholm AB ska ersätta Eniro AB och Din Del Aktiebolag dess rättegångskostnader med femtiofemtusen (55 000) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

YRKANDEN M.M.

Eniro AB (Eniro) och Din Del Aktiebolag (Din Del) har - såsom bolagen slutligen bestämt sin talan - yrkat att Marknadsdomstolen ska förbjuda ProfilMedia i Stockholm AB (ProfilMedia) vid vite av 750 000 kr, eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt, att vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister använda beteckningarna e-niro, emfas, emphas eller väsentligen samma beteckningar.

Eniro och Din Del har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

ProfilMedia har förelagts att inkomma med svaromål och beretts tillfälle att slutföra sin talan, men har inte avhörts.

Marknadsdomstolen har den 10 oktober 2008 interimistiskt förbjudit ProfilMedia i Stockholm AB vid vite av 750 000 kr att vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister använda beteckningarna e-niro, emfas, emphas eller väsentligen samma beteckningar.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Eniro och Din Del har anfört i huvudsak följande.

Allmänt

Enirokoncernen erbjuder näringsidkare och konsumenter sökmöjligheter via bl.a. telefonkataloger i tryckt form och genom Internettjänster. Eniro är Enirokoncernens moderbolag och innehar själv, och genom sitt helägda dotterbolag TIM Varumärke AB, de registrerade varumärkena "eniro" och "emfas".

Din Del är ett helägt dotterbolag till Eniro och innehavare av bifirman Emfas. Din Del tillhandahåller produkten och tjänsten Emfas som är en av de ledande företagskatalogerna i Sverige. I Emfas publiceras detaljerad information om ca 120 000 företag och deras produkter. Emfas riktar sig till näringsidkare och ges ut såväl i tryckt utgåva som på Internet (www.emfas.se och www.emfas.com).

Den påtalade marknadsföringen

ProfilMedia har använt benämningarna e-niro, emphas och emfas på bolagets webbplats www.emphas.se. Innehållet på denna är i stora delar en närgången kopia av Din Dels webbplats. På www.emphas.se länkades även besökaren vidare till www.emfas.se på visst sätt.

Genom att ProfilMedia i sin marknadsföring har använt benämningarna e-niro, emphas och emfas vilseleds mottagarna om tjänstens kommersiella ursprung samt om varumärken och kännetecken. Vilseledandet är otillbörligt då det föreligger risk att marknadsföringen påverkar mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

BEVISNING

Eniro och Din Del har som skriftlig bevisning åberopat registreringsbevis avseende varumärkena eniro och emfas samt utskrifter från aktuella webbplatser.

DOMSKÄL

Eniro och Din Del har gjort gällande att den påtalade marknadsföringen inneburit vilseledande marknadsföring avseende kommersiellt ursprung, varumärken och kännetecken samt att denna är otillbörlig enligt 8 § första stycket och 10 §marknadsföringslagen (2008:486), MFL.

Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Stadgandet tar sikte bl.a. på fall där näringsidkare vilseleder mottagare om en produkts kommersiella ursprung. Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Det krävs inte att framställningen faktiskt har förlett någon, utan det räcker att den är vilseledande på ett sätt som är ägnat att påverka en genomsnittlig mottagares beslutsfattande. För att ett sådant vilseledande ska uppkomma fordras dock i ett fall som detta att det som utnyttjats är känt på marknaden så att det förknippas med viss näringsidkares verksamhet. Ett ingripande mot marknadsföringen förutsätter sålunda att den är ägnad att skapa en felaktig föreställning om det kommersiella ursprunget eller om en kommersiell samhörighet med Din Dels katalog Emfas.

Marknadsdomstolen har i ett tidigare avgörande (se MD 2000:28) uttalat att det måste anses klarlagt att företagskatalogen Emfas är tämligen väl känd bland näringsidkare på den svenska marknaden. Det samma måste anses vara fallet beträffande Eniro. Marknadsdomstolen finner inte anledning att ifrågasätta de uppgifter som Eniro och Din Del lämnat avseende ProfilMedias marknadsföring, varför dessa ska läggas till grund för domstolens bedömning. Sålunda är det utrett att ProfilMedia i sin marknadsföring via webbplatsen www.emphas.se har använt de med Eniros och Din Dels kännetecken klart förväxlingsbara beteckningarna e-niro och emphas. Det har funnits en uppenbar risk att för att de som besökt webbplatsen fått uppfattningen att det har funnits en anknytning till Eniro och Din Del samt produkten och tjänsten Emfas. Marknadsföringen innebär därför ett vilseledande om det kommersiella ursprunget samt om varumärken och kännetecken. Mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har påverkats eller sannolikt påverkats. Den påtalade marknadsföringen är därmed otillbörlig enligt 8 § MFL och ska förbjudas.

Vite

Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Med hänsyn till att ProfilMedia är försatt i konkurs finner Marknadsdomstolen att det inte är behövligt att förena förbudet med vite.

Rättegångskostnader

Vid ovan angiven utgång i målet är ProfilMedia skyldig att ersätta Eniros och Din Dels rättegångskostnader. Yrkat belopp får anses skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Per Eklund, Ingrid Larén Marklund, Maria Jakobsson och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Mikael Pauli