MD 2010:26

Ett bolag har vid marknadsföring på platsannonser på Internet använt påståendena "Alla lediga jobb på ett ställe" och "Workey - Sveriges största sökmotor för jobb". Eftersom bolaget inte har styrkt påståendena har marknadsföringen ansetts vilseledande i fråga om bolagets kvaliteter, egenskaper och ställning på marknaden och otillbörlig i strid mot 8 och 10 §§ marknadsföringslagen. Förbud har meddelats bolaget att använda påståendena.

KKÄRANDEStepStone AB, Ombud: Jur. kand. M. F. och jur. kand. C. O., S. Advokatbyrå, Box 1050, 101 39 Stockholm

SVARANDEWorkey AB, Ombud: Advokaten S. B., B & McK. Advokatbyrå, Box 5719,114 87 Stockholm

SAKENMarknadsföring av platsannonser på Internet

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder Workey AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av Workey AB:s sökmotor för jobb använda påståendena

a) ”Alla lediga jobb på ett ställe” eller annan formulering med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet, och

b) ”Workey - Sveriges största sökmotor för jobb” eller annan formulering med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.

2.

Workey AB ska ersätta StepStone AB dess rättegångskostnader med trehundrasextiotusen (360 000) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

BAKGRUND

StepStone AB (StepStone) och Workey AB (Workey) tillhandahåller via Internet söktjänster för förmedling av platsannonser.

YRKANDEN M.M.

StepStone har yrkat att Marknadsdomstolen ska förbjuda Workey, vid vite om femhundratusen (500 000) kr, eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt att vid marknadsföring av Workeys sökmotor för jobb använda påståendena

a) ”Alla lediga jobb på ett ställe” eller annan formulering med väsentligen samma innebörd

b) ”Workey - Sveriges största sökmotor för jobb” eller annan formulering med väsentligen samma innebörd.

Workey har bestritt yrkandena.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

StepStone

Grunder

Workeys påståenden i den aktuella marknadsföringen överensstämmer inte med verkliga förhållanden, eftersom Workey vare sig har samlat alla lediga jobb på ett ställe eller innehar Sveriges största sökmotor för jobb. Även om påståendena skulle stämma överens med verkliga förhållanden är marknadsföringen vilseledande, eftersom utformningen av påståendet är ägnat att vilseleda mottagare som inte kan skilja mellan begreppen sökmotor och portal. Workey har således i sin marknadsföring använt vilseledande påståenden avseende Workeys sökmotors kvaliteter och andra utmärkande egenskaper samt använt vilseledande påståenden beträffande Workeys kvalifikationer och ställning på marknaden i strid mot 10 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL.

Marknadsföringen är att anse som otillbörlig enligt 8 § MFL eftersom den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Workeys påståenden i aktuell marknadsföring överensstämmer inte med god marknadsföringssed. Marknadsföringen är att anse som otillbörlig enligt 6 § MFL, eftersom den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Förutsättningar för att förbjuda Workey att i sin marknadsföring använda de i målet påtalade formuleringarna föreligger därför i enlighet med 23 § MFL.

Utveckling i sak

Den i målet aktuella branschen är rekryteringsbranschen, dvs. företag som tillhandahåller platsannonser på Internet. Aktörer i denna bransch är företag som förekommer på Internet, t.ex. Monster.se, Jobrapido.se, Careerjet.se, Careerbuilder.se, StepStone och Workey. Det finns två olika kundgrupper, dels de som söker arbete, dels de som erbjuder arbete. Förutom Internet finns andra sätt att söka jobb, t.ex. genom annonser i dagspress.

Workey har i sin marknadsföring på sin webbplats använt påståendet ”Sveriges största sökmotor”. Det är ett oreserverat påstående, dvs. Workey är störst. Ett företag kan vara störst på många olika sätt. Det kan avse flest antal jobb, flest antal jobbsökande, flest antal besökare, flest antal sidvisningar m.m. Påstår ett företag att det är störst måste det kunna bevisa det.

När det gäller flest antal annonser framgår, av i målet ingivna skärmdumpar från olika bolags webbplatser, att Workey inte har flest antal annonser. Bland Workeys annonser finns såväl gamla som inaktuella annonser.

Ser man till antalet besökare på företagens webbplatser finns det olika tekniska lösningar eller affärslösningar för att tillhandahålla platsannonser på Internet. Vissa företag tillhandahåller en sökmotor, som söker efter lediga tjänster på Internet, t.ex. Workey. Andra företag, t.ex. StepStone, tillhandahåller portaler som innebär att kunden söker igenom företagets domän.

Utifrån ett användarperspektiv är webbplatserna i princip identiskt uppbyggda. En mottagare av marknadsföringen känner inte till den tekniska skillnaden mellan en sökmotor och en portal och det är klart att mottagaren inte gör någon skillnad på om det är fråga om en sökmotor eller en sökportal. Det sagda innebär att alla webbplatser ska vara med vid bedömningen av vilket företag som är störst när det gäller sökmaterialet. Av i målet redovisade tidningsartiklar framgår att det även för personer som är insatta i branschen kan vara svårt att hålla isär skillnaden mellan en portal och en sökmotor. I tidskriften Internet World har i ett test granskats sex jobbsökarsajter. I testet har det inte gjorts någon skillnad på om det har rört ett företag med en sökmotor eller med en portal.

Även Workey jämför sig med andra företag som har portaler såsom Monster och StepStone. Workey har t.ex. hänvisat till KIA-index som tillhandahålls av kommittén för Internetannonsering. Denna kommitté är en branschgemensam organisation som sätter upp regler för att på ett konkurrensneutralt sätt kunna mäta Internettrafik. När det gäller antal besökare som varit inne på sidan, antal unika webbläsare och antal sidvisningar framkommer av utdrag från KIA-index att Workey-nätverket har legat i topp vid vissa tillfällen. Vid flera tillfällen har dock inte Workey-nätverket legat först. Det kan tilläggas att Workey-nätverket består av Workey.se, Expressen Jobb & Ekonomi, Jusektidningen, Jobb & Karriär, Bygglo Jobb & Karriär, Skånskan Jobb & Karriär, Eniro Jobbsök och Feber IT Jobb. I KIA-index är det således inte enbart trafik på Workey.se som redovisats. Det finns andra företag som kallar sig för nätverk. Beträffande dessa kan man se hur stor del av trafiken som hör till olika delar i nätverket. Några sådana uppgifter framgår emellertid inte när det gäller Workey-nätverket.

Det finns andra mätverktyg som t.ex. Alexa.com. I en sådan mätning framkommer att Workey inte ligger högst när det gäller andel av globala Internetanvändare. Högst ligger Monster därefter Jobrapido, StepStone, Workey och Careerjet. Ytterligare ett mätverktyg är Google trends. Vid en mätning, där fem sajter valts ut, bl.a. Workeys, framgår att vare sig Workey.se eller Careerjet.se syns, vilket kan bero på att de inte är tillräckligt stora.

Även om Workey skulle vara den största sökmotorn är marknadsföringen vilseledande eftersom mottagaren inte gör skillnad på om det är fråga om en sökmotor eller en portal. Utgångspunkten är hur mottagarna av marknadsföringen uppfattar denna, inte t.ex. datatermgruppens definition av begreppen sökmotor och portal. Även sökmotorerna Careerjet.se och Jobrapido.se ska ingå i jämförelsematerialet eftersom de är verksamma i Sverige.

På Workeys webbplats återfinns påståendet ”Alla lediga jobb på ett ställe”. Under står ordet mission. Det är mottagarens uppfattning vid ett flyktigt betraktande av påståendet som ska bedömas. Workey har inte alla lediga jobb. Alla jobb läggs inte ut på nätet. Vissa jobbannonser, som andra sajter har, har Workey inte tillgång till. Av utredningen framgår även att andra företag har fler annonser. Tillägget av ordet mission ändrar inte mottagarens intryck.

Workey

Grunder

De påtalade påståendena är inte i strid mot god marknadsföringssed eller vilseledande enligt MFL. Även om domstolen skulle finna att marknadsföringen skulle strida mot 5 eller 10 § MFL är den inte otillbörlig eftersom den inte kan påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut enligt 6 eller 8 § MFL.

Yrkandet rörande ”Alla lediga jobb på ett ställe” avser ett påstående som inte förekommer i marknadsföringen. I marknadsföringen anges ”MISSION - Alla lediga jobb på ett ställe”. Ordet ”Alla” täcks delvis av ordet ”MISSION”. Yrkandet kan därför inte lagligen bifallas.

Yrkandena är alldeles för vittgående för att kunna läggas till grund för ett förbud. Yrkandena innebär att formuleringarna ”Alla lediga jobb på ett ställe” respektive ”Workey - Sveriges största sökmotor för jobb” ska förbjudas oavsett om påståendena är korrekta eller inte. Vidare innebär yrkandena att även andra formuleringar med väsentligen samma innebörd ska förbjudas, oavsett om dessa formuleringar är korrekta eller inte.

Utveckling i sak

Portaler har funnits sedan 1995-1996. En portal är mer som en webbplats. Sökmotorer är ett nyare fenomen och söker på olika sidor på Internet. Workey lanserade sin sökmotor för platsannonser under oktober 2007. Visionen har varit att samla alla lediga jobb på ett ställe. Workeys tekniska plattform gör det möjligt att hämta platsannonser från jobbsajter, rekryteringsföretag, nyhetssajter och företags hemsidor.

Den stora skillnaden mellan Workey och portaler som t.ex. Monster och StepStone är att Workey hämtar in och indexerar platsannonser, inte bara från betalande kunder, utan på ett mycket stort antal webbplatser. Indexeringen innebär att alla annonser inhämtade från Internet katalogiseras och därmed görs sökbara. Portaler som Monster och StepStone listar ett antal jobb som deras kunder köpt annonsplats för och som finns i deras egna databaser. Dessa annonser finns dock oftast även på andra webbplatser t.ex. arbetsgivarnas egna hemsidor, andra portaler eller hos arbetsförmedlingen varför de även finns på Workeys sajt.

Workey har från starten fram till juni 2009 haft ett samarbete med StepStone som inneburit att Workey utan kostnad indexerat StepStones annonser. Detta har i sin tur genererat trafik till StepStone.

Det är klart etablerat vad som avses med en sökmotor och en portal. Ordet sökportal finns däremot inte med på svenska datatermgruppens lista. Enligt svenska datatermgruppen är en sökmotor ett program för indexering av och sökning av textmassor, t.ex. på många webbsidor på Internet medan en portal är en webbsida eller webbsidor som huvudsakligen innehåller ingång till ett större antal tjänster eller webbplatser med en gemensam nämnare. Att användargränssnitten är lika för olika webbplatser är irrelevant för det som ska prövas i detta sammanhang.

Det påstående som Marknadsdomstolen ska pröva och som också anges på hemsidan är ”Mission - alla lediga jobb på ett ställe”, inte enbart uttrycket ”Alla lediga jobb på ett ställe”. Det finns jobb som inte är annonserade på Internet och en del lediga arbeten torde aldrig utannonseras överhuvudtaget. Det är Workeys mission att i stort sett alla lediga jobb i Sverige som finns på Internet ska kunna nås genom Workeys sökmotor. Det torde vara uppenbart för envar att det kan finnas jobb som därför inte återfinns genom Workeys sökmotor och en skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument eller annan genomsnittsmottagare av budskapet förstår detta. Detta förhållande samt att det anges att det är frågan om en mission medför att påståendet inte är vilseledande. I vart fall kan det inte påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.

Det är således fråga om helt olika tjänster om det avser portaler eller sökmotorer och det finns ett behov av att informera om detta. Företag och webbplatser som använder sig av sökmotorer anger ofta detta och/eller framhåller sökfunktionen. Dessa webbplatser använder liknande uttryckssätt som Workey för att klargöra att man samlar in information från ett stort antal webbplatser. Webbplatsen Destination.se anger t.ex. ”Alla resor på ett ställe”.

Marknadsdomstolen ska pröva det som sägs i marknadsföringen, dvs. Workeys påstående ”Sveriges största sökmotor”. Det sägs inte i marknadsföringen att det är frågan om Sveriges största portal, att man har flest besökare eller mest trafik. Marknadsdomstolen ska inte pröva vad StepStone påstår att det möjligen kan betyda. Det finns endast två sökmotorer i Sverige. Det är Workey och Jobsafari. Övriga sajter på KIA-index såsom Monster, StepStone, Careerbuilder, m.fl. är portaler. Det är således Jobsafari som Workey jämför sig med, ingen annan.

Sajter som Careerjet och Jobrapido ska inte medtas vid en jämförelse eftersom de är utländska sökmotorer. De har inga kontor i Sverige. Careerjet och Jobrapidos databaser innehåller dessutom ett stort antal dubbletter samt inkluderar utländska jobb och i vissa fall även artiklar.

Av utdrag från sajter tillhörande Monster, Careerbuilder, StepStone, Manpower, MeraJobb, Job24, Offentliga jobb och CS job framgår att dessa har färre platsannonser än Workey.

Om man tar hänsyn till mängden trafik framgår av KIA-index att Workey i några fall ligger som nummer ett men oftast ligger Monster först och Workey som nummer två. Workey har betydligt högre trafik än Jobbsafari som är den enda sökmotorn som förekommer på KIA-index förutom Workey. Under sommaren 2010 har Workey blivit den sajt för platsannonser som i många fall har mest trafik enligt KIA-index.

Varken Careerjet eller Jobrapido finns med på KIA-index, vilket klart indikerar att de inte ska medräknas vid en jämförelse.

Det var först vecka 5 år 2010 som KIA-index började ange Workey som Workey-nätverket. Mätningen av trafiken enligt KIA-index sker av utomstående oberoende aktörer. I Workeys fall görs det av SIFO. KIA-index har hela tiden godkänt att Workeys siffror redovisats på sätt som skett.

Det är riktigt att StepStone tar bort gamla annonser och att det hos Workey, som hämtar material på Internet, kan finnas gamla annonser. Det behöver emellertid inte betyda att de är inaktuella.

Av bevisningen framgår att Workey är Sveriges största sökmotor. Den har flera annonser och mer trafik än Jobbsafari. Det framgår också att Workey har fler annonser än alla andra portaler eller sökmotorer.

KIA-index är standard i Sverige. Alexa och Google trends är inte relevanta för mätning av trafik på svenska sajter.

Av en analys utförd av IT-konsulten L. M. framgår att om dubbletter, annonser som inte avser jobb i Sverige och annonser som inte låg på domänerna ”.se” eller ”.nu” filtrerats bort från Careerjet, Jobrapidos och Workeys databaser har Workey flest annonser. Workey är således den största sökmotorn för jobb i Sverige.

Påståendet ”Workey - Sveriges största sökmotor för jobb” är därmed korrekt och marknadsföringen är inte vilseledande i något fall.

BEVISNING

Parterna har åberopat skriftlig bevisning. StepStone har vidare åberopat förhör under sanningsförsäkran med verkställande direktören F. E., tillika styrelseledamot i StepStone. Workey har åberopat vittnesförhör med L. H., affärsområdeschef på Workey, och L. M., IT-konsult.

DOMSKÄL

Inledning

Målet rör Workeys marknadsföring av platsannonser på Internet. Enligt StepStone överensstämmer Workeys påståenden i den påtalade marknadsföringen inte med verkliga förhållanden, eftersom Workey vare sig har samlat alla lediga jobb på ett ställe eller innehar Sveriges största sökmotor. StepStone har gjort gällande att Workey i sin marknadsföring dels har använt vilseledande påståenden avseende Workeys sökmotors kvaliteter och andra utmärkande egenskaper, dels har använt vilseledande påståenden beträffande Workeys kvalifikationer och ställning på marknaden, allt i strid mot 5, 6, 8 och 10 §§marknadsföringslagen (2008: 486), MFL. Workey har bestritt att påståendena är vilseledande och otillbörliga. Enligt Workey är påståendena korrekta.

Aktuella bestämmelser

Enligt 5 § MFL ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Enligt 6 § MFL är marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. I 8 § MFL anges att marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Av nämnda bestämmelser följer att all marknadsföring ska vara vederhäftig. En näringsidkare som i sin näringsverksamhet använder sig av ett visst påstående ska kunna styrka att påståendet är riktigt. Om näringsidkaren inte kan det ska påståendet anses ovederhäftigt.

Allmänna utgångspunkter för bedömningen

För att kunna pröva om ett påstående är korrekt och vederhäftigt måste inledningsvis dess innebörd fastställas. Det avgörande är härvidlag hur en genomsnittlig mottagare av marknadsföringen i målgruppen kan antas uppfatta framställningen. Målgruppens förmåga att rätt förstå och värdera påståenden som lämnas i marknadsföringen inverkar således på vederhäftighetskravet i det enskilda fallet (jfr MD 2010:18 och däri angivna avgöranden).

När det gäller reklam riktad till allmänheten utgår man normalt från en tänkt genomsnittskonsument med normal fattningsförmåga, erfarenhet och kunskap. Hänsyn tas till att reklam ofta läses mycket flyktigt. Utgångspunkten vid vederhäftighetsbedömningen ska därför vara det intryck som påståendet förmedlar till en genomsnittskonsument vid en sådan flyktig kontakt.

Den påtalade marknadsföringen berör såväl annonsörer av platsannonser som personer som söker arbete. Marknadsföringen ska därför bedömas efter hur den mottas av en genomsnittskonsument i dessa grupper.

Workey har framhållit att det föreligger skillnader mellan Workey och StepStone. Workey är en sökmotor som hämtar in och indexerar platsannonser på ett mycket stort antal webbplatser. StepStone däremot är en portal som listar ett antal jobb som bolagets kunder köpt annonsplats för och som finns i bolagets databas. En jämförelse mellan dem blir enligt Workey felaktig eftersom det är fråga om två helt olika tjänster. Workey ska därför jämföras endast med Jobsafari som är en sökmotor.

Marknadsdomstolen konstaterar att det i och för sig föreligger skillnader mellan Workeys och StepStones webbplatser, bl.a. om var de olika tjänsterna hämtar annonser, men att det även föreligger vissa likheter t.ex. när det gäller sättet för en konsument att söka efter platsannonser. Såväl StepStone som Workey måste således anses konkurrera på samma marknad när det gäller arbetssökande och annonsörer. Marknadsdomstolen har i enlighet med vad som sagts i det föregående vid sin bedömning att utgå från hur en genomsnittlig mottagare uppfattar marknadsföringen. Även om de som löpande eller ofta rekryterar personal och då använder Internetannonsering torde känna till skillnaden mellan en portal och en sökmotor, ger utredningen inte stöd för att andra annonsörer också har denna insikt. Det kan därför inte förutsättas att en genomsnittlig platsannonsör har denna skillnad omedelbart klar för sig vid en flyktig läsning av Workeys reklambudskap. Än mindre kan det antas att en genomsnittlig arbetssökande tydligt uppfattar skillnaden. Dessa bedömningar stöds av att det i t.ex. KIA-index görs jämförelse mellan webbplatser oavsett om det är fråga om sökmotorer eller portaler. Utgångspunkten måste således bli att både sökmotorer och portaler t.ex. Workey och StepStone ska tas med i bedömningen. Vad L. M. anfört om att det är etablerat vad en sökmotor är i förhållande till en portal och att en sökmotor är mer avancerad än en portal innebär inte att en mottagare kan antas ha detta klart för sig.

Påståendet ”Alla lediga jobb på ett ställe”

Workey har framhållit att en arbetssökande, genom att använda Workeys tjänst kan få fram i stort sett alla lediga jobb i Sverige som finns annonserade på Internet, medan en sökning hos StepStone eller Monster är begränsad till dessa företags egna webbplatser. Workey har också gjort gällande att det är självklart för envar att det finns jobb som inte annonseras på Internet och som därför inte kan återfinnas genom Workeys sökmotor. Dessa förhållanden tillsammans med vad Workey särskilt velat framhålla - att det är fråga om en mission - medför enligt Workey att påståendet inte är vilseledande.

Marknadsdomstolens bedömning

Enligt Marknadsdomstolens mening ger påståendet, även i förening med ordet mission, hos en genomsnittlig mottagare intryck av att samtliga lediga jobb finns tillgängliga genom Workeys sökmotor. Ordet mission kan lätt förbises och även om så inte sker är dess innebörd oklar. Ordet mission medför således inte en neutralisering av påståendet såsom Workey hävdat.

Utredningen visar emellertid att Workey inte har tillgång till samtliga jobbannonser på Internet. Sålunda kan t.ex. jobbannonser som Careerbuilder, Monster och StepStone har exklusiv rätt till saknas. Workey har följaktligen inte styrkt sitt påstående. Marknadsföringen är därför vilseledande i fråga om Workeys kvaliteter och egenskaper och således i strid mot 10 § MFL. Enligt Marknadsdomstolens mening påverkar marknadsföringen sannolikt mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut varför påståendet är otillbörligt enligt 8 § MFL och ska förbjudas. Utformningen av förbudet bör dock få den utformning som framgår av domslutet.

Påståendet ”Workey - Sveriges största sökmotor för jobb”

Workey har framhållit att bolaget tillhandahåller en sökmotor medan StepStone och Monster tillhandahåller portaler. Workey har hävdat bl.a. att en jämförelse mellan dem är felaktig eftersom det är fråga om två helt olika tjänster, att i KIA-index förekommande sökmotorföretag utgörs av Workey och Jobsafari varav Workey har flest annonser, att Monster i och för sig har mer trafik men att det inte är ett sökmotorföretag, varför Monster inte ska beaktas och att t.ex. Careerjet och Jobrapido inte är svenska sökmotorföretag varför inte heller de ska beaktas. De sistnämnda webbplatserna innehåller dessutom ett stort antal dubbletter. Workey har vidare gjort gällande att det är självklart för envar att det finns jobb som inte annonseras på Internet och som därför inte kan återfinnas genom Workeys sökmotor.

Marknadsdomstolen har i flera tidigare avgöranden prövat frågor som är aktuella i förevarande mål.

Beträffande marknadsföring och kampen om annonsörer har domstolen i avgörandet MD 2008:9 uttalat att det får antas kunna ge betydande utslag om någon aktör kan redovisa höga besökstal eller ange sig som ”störst”, ha mest trafik eller liknande. Marknadsdomstolen har därför ansett att vederhäftighetskravet beträffande sådan marknadsföring bör sättas tämligen högt. Vidare har påståenden i marknadsföring om att vara störst ofta befunnits generella och sakna en helt klar innebörd och av konsumenter i allmänhet kunna uppfattas på olika sätt beroende på bransch och typ av produkt (se MD 2009:38 och däri angivna avgöranden).

I ett avgörande som rörde webbaserade kataloger och liknande (MD 2008:9) uttalade Marknadsdomstolen att uttrycket störst tämligen entydigt torde uppfattas som ett påstående om att den aktuella webbplatsen var den som genererar mest trafik och att det mest relevanta måttet för mätning av trafik på Internet var att mäta antal unika webbläsare. Domstolen uttalade också att en ytterligare förutsättning för att ett påstående ska anses korrekt är att de påtalade förhållandena ligger stabilt på minst en viss nivå under en något så när lång och sammanhållen period.

Marknadsdomstolens bedömning

Som framgått ovan måste enligt Marknadsdomstolens mening både sökmotorer och portaler ingå i bedömningen.

Marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att det av marknadsföringen inte klart framgår i vilket avseende Workey anser sig vara störst. Workey har i huvudsak talat om flest antal annonser men även nämnt mer trafik än en konkurrent. Enligt Marknadsdomstolens mening måste påståendet uppfattas som att Workeys sökmotor har flest platsannonser rörande arbeten i Sverige och som en följd därav genererar mest trafik.

I fråga om antal annonser och mest trafik har följande framkommit.

Ser man till antalet annonser framgår av utredningen att konkurrerande sökportaler som Careerjet och Jobrapido har fler annonser än Workey. Workey har emellertid invänt att de är utländska bolag och att deras tjänster således inte berör Sverige samt att det hos dessa företag bl.a. förekommer dubbletter av annonser, varför antalet annonser är lägre än vad som framgår av utredningen i målet.

L. M. har uppgivit att den undersökning som han har gjort och som innehåller en analys av de tre sökmotorerna Careerjet, Jobrapido och Workey visade, att Workey hade de flesta unika arbetserbjudanden/arbetsannonser från svenska arbetsgivare om man filtrerade bort bl.a. dubbletter och domäner som inte innehåller ”.se” och ”.nu”. Han har vidare berättat att undersökningen gällde en enda dag och att siffrorna kunde blivit annorlunda om analysen hade gjorts en annan dag. Huruvida det hade påverkat ordningen mellan sökmotorerna har han inte kunnat uttala sig om.

I fråga om mätning av trafik har StepStone hänvisat till KIA-index. Även Workey har refererat till KIA-index. Av mätning enligt KIA-index framkommer att Workey under perioden vecka 33 - vecka 53 år 2009, har haft flest antal unika besökare endast under veckorna 38, 52 och 53. Under perioden vecka 1 - vecka 32 år 2010 har Workey haft flest antal unika besökare under veckorna 4-5, 11-12, 17-18, 22 och 29-30, dvs. under sammanlagt nio veckor. Enligt Marknadsdomstolens mening är förutsättningarna inte sådana att det i före-varande fall kan anses ha varit fråga om någon sammanhängande period av något så när lång tid.

StepStone har vidare anfört att KIA-index mäter hela webbplatser och att det inte finns någon uppdelning på underavdelningar eller olika söktjänster eller funktioner av söktjänster samt att Workey ingår i ett nätverk och att mätningen avser hela nätverket och inte endast Workeys egen webbplats. Workey har framhållit att KIA-index har godtagit Workeys sätt att redovisa uppgifter.

Oavsett om Careerjet och Jobrapido tas med i bedömningen kan Workey inte anses ha visat att bolaget i fråga om antal annonser eller mest trafik varit störst under en så lång sammanhängande period som krävs för att påståendet ska anses korrekt. Workey har därför inte styrkt att bolaget har ”Sveriges största sökmotor för jobb”. Marknadsföringen är således vilseledande i fråga om Workeys ställning på marknaden och därför i strid mot 10 § MFL. Enligt Marknadsdomstolens mening har det påtalade påståendet sannolikt en effekt på mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, varför påståendena är otillbörliga enligt 8 § MFL och ska förbjudas. Utformningen av förbudet bör dock få den lydelse som framgår av domslutet.

Vite

Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det föreligger inte heller skäl att frångå gällande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Rättegångskostnader

Den utgång som målet fått innebär att Workey ska ersätta StepStone dess rättegångskostnader. StepStone har yrkat ersättning med 360 000 kr. Beloppet får anses som skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Per Eklund, Lennart Göranson och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Elisabeth Sundlöf