MD 2011:25

Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat e-postmeddelanden med påståenden om att sistnämnda bolag bl.a begår patentintrång samt att bolaget använt sig av konfidentiell och proprietär kunskap utan tillstånd. Marknadsdomstolen, som bedömt att e-postmedeelandena utgör marknadsföring, har funnit att det inte visats fog för sådana kategoriska påståenden varför påståendena varit att bedöma som vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen.

KÄRANDEInCoax Networks Europe AB, Strömmavägen 2, 803 09 GävleOmbud: jur.kand. R. P., Brann AB, Box 975, 801 33 Gävle

SVARANDEQuicom AB, Götalandsvägen 218, 125 44 ÄlvsjöOmbud: jur.kand. P. H., Vivstavarvsvägen 194, 122 43 Enskede

SAKENMarknadsföring av produkter för bredbandsaccess i koaxialkabelnät

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder Quicom AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av produkter för bredbandsaccess i koaxialkabelnät på sätt som skett påstå,

- att InCoax produkt Gigabite över Coax Access materiellt utgör en kopia av Quicoms produkt,

- att InCoax begår patentintrång,

- att InCoax i sin utveckling av produkten använt konfidentiell och proprietär kunskap från Quicom

eller göra andra påståenden med väsentligen samma innebörd.

2.

Quicom AB ska ersätta InCoax Networks Europe AB dess rättegångskostnader med etthundranittiofyratusensexhundrafem (194 605) kr, varav 187 735 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

YRKANDEN M.M.

1InCoax Networks Europe AB (InCoax) har yrkat att Marknadsdomstolen ska förbjuda Quicom AB (Quicom), vid vite om en miljon kronor, att vid marknadsföring av sina produkter och/eller tjänster, häri inbegripet teknologi för bredbandsaccess i koaxialkabelnät påstå,

- att InCoax produkt Gigabite över Coax Access materiellt utgör en kopia av Quicoms produkt,

- att InCoax produkter använder Quicoms patenterade teknik och därför begår patentintrång,

- att InCoax i sin utveckling av produkten använt konfidentiell och proprietär kunskap från Quicom

samt andra väsentligen liknande påståenden.

2Quicom har bestritt yrkandet.

3Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

InCoax

Grunder

4Quicoms åtgärd att sända i målet aktuell e-post, se domsbilaga 1 och 2, utgör marknadsföring som dels är vilseledande, dels strider mot god marknadsföringssed dels ock utgör aggressiv marknadsföring, i strid mot 5, 7 och 10 §§marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Det är sannolikt att åtgärderna märkbart påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut varför marknadsföringen är otillbörlig enligt 6 och 8 §§ MFL.

Utveckling av talan

I målet aktuella bolag

5InCoax bildades 2009 med inriktning på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter inom området för bredbandsaccess via koaxialkabelnät. I bolaget verkar bl.a. T. S., T. H. och J. S. Dessa tre personer var tidigare anställda i ett bolag som hette Quicom Systems AB (Quicom Systems), bildat på hösten 2007 för att bedriva konsultverksamhet, försäljning, produktutveckling och produktion av elektronik- och dataprodukter för bredbandskommunikation. Bolaget försattes i konkurs den 13 maj 2009. Quicom var ett dotterbolag till Quicom Systems som började bedriva verksamhet efter det att moderbolaget gått i konkurs och Quicom köpts ut. Enligt Quicoms hemsida erbjuder bolaget ett nytt teknologiskt system för att etablera bredbandsaccess utan att installera ny infrastruktur i byggnader och hem. Denna teknik använder icke utnyttjat frekvensutrymme över 860 MHz i kabelnät. Dess produkt Q-LAN bygger på en industriellt etablerad standard gällande bredbandskommunikation av Internet, IP-telefoni och IP-TV genom befintlig koaxialkabel. Anställningarna i Quicom Systems övergick inte till Quicom och de tre ovan nämnda personerna har aldrig haft något samröre med Quicom. T. S., T, H och J. S arbetar i - och äger - även bolaget Get It Safe AB (Get It Safe). Bolaget har aldrig varit underkonsult till Quicom Systems.

6InCoax och Quicom är konkurrenter som arbetar inom samma segment, nämligen att erbjuda kunder enkel och snabb bredbandskommunikation.

Den påtalade marknadsföringen

7T. H., en av ägarna i Quicom, skickade i början av januari 2011 ett e-post-meddelande till L. B., företrädare för ett bolag som heter Poularde AB (Poularde). L. B. är ensam styrelse-ledamot och firmatecknare i Poularde och är - genom aktieförvärv - en extern finansiär till InCoax. Meddelandet måste anses vara riktat till en näringsidkare. I meddelandet påstås att InCoax gör intrång i ett av Quicoms patent, dock utan att närmare förklara vilket patent som avses eller hur och varför intrång begås. Påståendet ger intryck av att InCoax i sin verksamhet använder sig av patentskyddad teknik och därmed gör något olagligt. Vid tidpunkten för meddelandet pågick en rättslig prövning om det aktuella patentets giltighet. Quicom har inte haft fog för ett så långtgående och onyanserat påstående.

8Vidare gjordes i meddelandet gällande att personerna i InCoax tidigare varit delaktiga i försäljningen av produkter från Quicom, att kunskap kring applikationer och kunder byggts upp i samförstånd och i tidigare partnerskap under Quicoms ledning där InCoax ägargrupp och ledning varit part, att Get It Safe tidigare varit underkonsult till Quicom samt att styrelseledamöterna är personligt ansvariga för beslut de tar i denna fråga. Påståendena är felaktiga, obestyrkta, vilseledande och otillbörliga eftersom varken personerna i InCoax eller Get It Safe varit underkonsulter till Quicom. Påståendena är misskrediterande för InCoax eftersom personerna i InCoax dels framställs som ohederliga genom att de i sin verksamhet använder kunskap kring applikationer som de förvärvat från eller tillsammans med Quicom, dels använder kunskap om Quicoms kunder. Att uppge att styrelseledamöterna är personligt ansvariga är ett förtäckt hot som utgör aggressiv marknadsföring.

9Åtgärden att sända aktuell e-post utgör marknadsföring då syftet måste anses ha varit att påverka en extern finansiär att avstå från att investera i InCoax. Det har varit ägnat att försvåra för InCoax att verka på marknaden, något som är till nytta för Quicom genom att dess avsättningsmöjligheter främjas. E-posten har påverkat Poularde på så vis att bolaget därefter inte har velat göra ytterligare investeringar i InCoax.

10Sammanfattningsvis innehåller meddelandet långtgående och onyanserade påståenden som saknar fog, är misskrediterande och vilseledande. Åtgärden har varit ägnad att i märkbar mån påverka eller sannolikt påverka Poulardes förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut i förhållande till InCoax, varför marknadsföringen är otillbörlig och stridande mot god marknadsföringssed.

11Ytterligare e-post med liknande påståenden sändes i slutet av november 2010 av A. L., vd för Quicom, till O. N., vd för AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (AllTele). Det pågår ett samarbete mellan InCoax och AllTele som består i att InCoax tillhandahåller infrastruktur i form av produkter till kund medan AllTele tillhandahåller bredbands- och telefonitjänster. Parterna har gemensamt marknadsfört sina produkter respektive tjänster genom bl.a. träffar riktade mot bostadsrättsföreningar och monter på en företagsmässa.

12I detta meddelande återfinns flera långtgående påståenden som saknar fog, är misskrediterande, vilseledande och otillbörliga. Quicom påstod t.ex. att InCoax produkt Gigabite over Coax Axcess materiellt utgör en kopia av Quicoms produkt, att InCoax använt konfidentiell och proprietär kunskap som grundarna till InCoax fått som anställda och som konsulter när Quicoms produkt utvecklades samt att InCoax begår patentintrång. Vidare antyds genom påståendet att InCoax grundare hade tillgång till Quicoms företagshemligheter att InCoax använt dessa och att Quicom därför undersöker möjligheterna till att vidta legala åtgärder.

13InCoax köper sina produkter på den öppna marknaden med egenutvecklad programvara och produkterna utgör därför inte kopior av Quicoms produkter. InCoax har inte stulit något koncept från Quicom. Såvitt avser patentet har inte Quicom ett giltigt fång till ifrågavarande patent och det är inte visat hur och varför det påstådda intrånget begås. InCoax begår inte något patentintrång. Att påstå att InCoax i sin verksamhet använt konfidentiell och proprietär kunskap och tillika antyda att InCoax använt Quicoms företagshemligheter och bedriver missvisande marknadsföring är allvarliga anklagelser som utpekar InCoax och grundarna som brottslingar eller i vart fall som ohederliga personer som i sin verksamhet använder sig av annans företagshemligheter.

14Åtgärden att sända e-posten utgör marknadsföring då syftet måste anses ha varit att påverka en samarbetspartner till InCoax att avstå från att samarbeta med InCoax. Quicom avslutade därtill meddelandet med att det är intresserat av att samarbeta och supporta AllTele. Mot bakgrund av e-posten gjorde AllTele ett avbrott i samarbetet med InCoax. Åtgärden har således märkbart påverkat AllTeles förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut varför marknadsföringen är att bedöma som otillbörlig.

InCoax produkter

15Den teknologi som används av InCoax för datakommunikation via koaxialkabelnät är utvecklad av ett amerikanskt bolag som heter Entropic Inc. (Entropic). Det rör sig om en teknologi som möjliggör kommunikation via koaxialkabel på frekvenser som ligger över den normala kabel-TV-distributionen, dvs. frekvenser över 860 Mhz. Produkter som möjliggör sådan distribution var kända redan i augusti 2001. InCoax tillhandahåller dels ett kabelmodem som innehåller nämnd teknologi, dels en kontrollenhet dels ock ett managementsystem. InCoax köper sina modem och kontrollenheter på den öppna marknaden och har utvecklat programvara till modem och kontrollenhet genom att modifiera den grundkod eller referensdesign som Entropic tillhandahåller i modem respektive kontrollenhet. Programvaran utgörs således till övervägande del av Entropics utvecklade programvara.

16Kontrollenheten finns i två utföranden, en-kanals och fler-kanals. Den en-kanals kontrollenhet som säljs av InCoax köps av bolaget på den öppna marknaden. Denna kontrollenhet är i allt en kopia av Entropics referensdesign som även finns tillgänglig från andra tillverkare. InCoax har också utvecklat en ny kontrollenhet på en helt ny processplattform med annan arkitektur än den av Entropics framtagna referensdesignen som endast har en kanal. Fler-kanalskontrollenheten bygger på en annan distribution som är fritt tillgänglig för alla och envar. InCoax har även utvecklat ett nytt managementsystem för att hantera Entropics teknologi samt de funktioner som krävs för att hantera fyra portar i modem och flera kanaler i en kontrollenhet.

17Sammanfattningsvis utgörs InCoax produkter av allmänt tillgängliga produkter innehållande allmänt tillgänglig kod som InCoax sedan har vidareutvecklat, utan användande av hemlig eller proprietär kunskap tillhörande Quicom. InCoax produkter är därför på intet sätt efterbildningar av Quicoms produkter.

Quicoms produkter

18I Quicom Systems bedrevs ingen produktutveckling. De produkter som fanns i Quicom Systems per konkursdagen - och vilka Quicom påstår att InCoax materiellt kopierat - var inga av Quicom Systems utvecklade och skyddade produkter utan de byggde helt och hållet på Entropics teknologi och referensdesign. Produkterna var enportsmodem och en-kanals kontrollenheter. Quicom Systems köpte produkterna från ett bolag och satte sedan dit sin egen logotyp. Quicoms produkter fanns således tillgängliga på marknaden för alla och envar varför någon utveckling av produkten inte skett hos Quicom Systems. Under sin korta anställningsperiod medverkade T. S., J. S. och T. H. inte i utveckling av Quicom Systems egen program- eller hårdvara utan arbetade med Entropics programvara och referensdesign. Quicom Systems hade få kunder och en mycket blygsam försäljning.

19Hösten 2008 påbörjades ett arbete i Quicom Systems med att få fram ett 4-portsmodem. Det som gjordes var en kravspecifikation. Det gjordes tillsammans med en tillverkare som tog fram hårdvaran till modemet. Detta hann dock inte färdigställas innan Quicom Systems konkurs. Något 4-portsmodem fanns därmed inte färdigt och således inte heller som en produkt i Quicom Systems sortiment före konkursen.

20De produkter som Quiqom kan ha förvärvat från konkursboet var produkter som fanns allmänt tillgängliga på marknaden och som baserades på allmänt tillgänglig kunskap. Produkternas utseende är i allt väsentligt funktionellt betingade då de består av en rektangulär låda med kabel- och antennuttag. Varken de eller eventuellt senare av Quicom framtagna produkter är särpräglade eller kända på marknaden. Quicom saknar därmed fog för att påstå att InCoax produkt Gigabite over Coax Access materiellt sett utgör en kopia av Quicoms produkt. Påståendet är långtgående, vilseledande, strider mot god marknadsföringssed och är otillbörligt.

Användande av konfidentiell och proprietär kunskap

21InCoax har aldrig haft något samröre med Quicom. Ej heller T. S., J. S. eller T. H. har haft något sådant samröre, än mindre varit anställda i bolaget. Således har de inte kunnat förvärva eventuell hemlig och proprietär kunskap.

22Det har inte funnits någon hemlig eller proprietär kunskap eller ”know-how” i Quicom Systems som InCoax har använt vid utvecklingen av sina produkter. Quicom kan inte heller ha förvärvat någon sådan från Quicom Systems eftersom det i konkursbouppteckningen inte finns upptaget någon sådan tillgång. De anställningsavtal som företrädare för InCoax hade med Quicom Systems övertogs inte av Quicom i samband med konkursen utan avtalen upphörde att gälla. Eventuella restriktioner såvitt avser de anställdas åtaganden efter anställningens upphörande gäller bara i förhållande till Quicom Systems och kan inte göras gällande av Quicom. Påståendet att InCoax vid utveckling av sin produkt använt konfidentiell och proprietär kunskap från Quicom saknar fog, är långtgående, vilseledande, strider mot god marknadsföringssed och är otillbörligt.

Äganderätt till patentet

23Quicom har gjort gällande att Quicom Systems förvärvat det aktuella patentet från Dican International AB (Dican) men att det vid tidpunkten för konkursen alltjämt stod registrerat på säljaren. Det avtal som Quicom påstår styrker överlåtelsen avser dock ett annat patent. Det råder således stor osäkerhet om huruvida Quicom är rättmätig innehavare till patentet och enligt InCoax är så inte fallet. Den 3 december 2010 stämde InCoax in Quicom vid Stockholms tingsrätt och yrkade på ogiltigförklaring av ifrågavarande patent med hänvisning till att uppfinningen varken är ny eller skiljer sig tillräckligt från tidigare känd teknik. Vid tiden för T. H. respektive A. L. avsändande av aktuell e-post pågick såsom nämnts en rättslig prövning om patentets giltighet vilket Quicom kände till. Quicom hade vid den tidpunkten inte heller väckt talan mot InCoax för patentintrång. Detta skedde den 11 mars 2011.

Quicom

Grunder

24De aktuella e-postmeddelandena utgör inte marknadsföring. Om Marknadsdomstolen skulle finna att de är att betrakta som marknadsföring så strider varken avsändandet eller innehållet i dem mot god marknadsföringssed. De är inte heller vilseledande eller otillbörliga. Innehållet i e-posten har inte till någon del påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Vad gäller L. B., såväl personligen som i egenskap av ställföreträdare för Poularde, så har han inte kunnat påverkas i sin förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut eftersom han inte stått inför valet att köpa någon produkt från InCoax eller varit att betrakta som näringsidkare. O. N., såsom ställföreträdare för AllTele, har inte heller påverkats att fatta ett välgrundat affärsbeslut eftersom AllTele inte stod i begrepp att köpa en produkt från InCoax, varför det inte har handlat om ett affärsbeslut i MFL:s mening. Det rör sig inte heller om någon aggressiv marknadsföring.

Utveckling av talan

25Bakgrunden till aktuellt mål går tillbaka till 2001 då Dican sökte det i målet ifrågavarande patentet som sedan meddelades 2006. Redan 2005 började Get It Safe, ett bolag som är delägare i InCoax och som varit konsult åt Quicom Systems, att utveckla en management-programvara åt Dican. I september 2007 bildades Quicom Systems med bl.a. H. T. som styrelseledamot. Bolaget köpte upp ett annat bolag, numera Quicom, av A. L. Quicom låg dock vilande som dotterbolag till Quicom Systems ända fram tills kort före konkursen då aktierna i Quicom köptes ut av A. L. igen. Under hösten 2007 påbörjades mjukvaruutveckling i Quicom Systems.

26Patentet överläts från Dican till Quicom Systems i januari 2008. Under våren samma år träffades ett partneravtal mellan Quicom Systems, T. S., J. S. och T. H. Enligt avtalet överlät nämnda personer all mjukvaruutveckling som de tagit fram för Quicom Systems räkning avseende managementsystemet Q-LAN till att bli Quicom Systems oinskränkta egendom. Som motprestation skulle Quicom Systems genomföra en riktad nyemission till utvecklarna. I samband med detta tecknades även såväl aktieägaravtal som anställningsavtal. Enligt anställningsavtalen skulle all information som erhölls i arbetet behandlas konfidentiellt och äganderätten till det som utvecklats i egenskap av anställd skulle tillkomma Quicom Systems. Under den här perioden lämnade H. T. sin styrelsepost men behöll sin anställning i Quicom Systems med ansvar för frågor kring marknadsföring och försäljning.

27I augusti 2008 påbörjades utvecklingen av ett modem med fyra portar och under hösten åkte T. S. med flera över till Entropic i USA för att lära sig om dess teknologi. Därefter började Quicom Systems egen utveckling av liknande teknologi; teknologi som T. S. i e-post har uppgett tillhör just Quicom Systems. Eftersom utvecklingen har skett i Quicom Systems är det också bolagets egendom. Utveckling av modem och programvara fortsatte fram till konkursen i maj 2009. Programvaran har en motsvarighet i InCoax system som även använder sig av samma teknik i sitt modem.

28I samband med Quicom Systems konkurs förvärvade Quicom dels patentet, dels alla immateriella rättigheter som Quicom Systems hade förvärvat eller utvecklat självt (oavsett om arbetet skett av de anställda eller någon av bolaget anlitad utvecklare) från konkursboet. Quicom har således förvärvat rättigheterna till all den utveckling som skett av T. S., T. H. och J. S. i deras egenskap av anställda samt av Get It Safe i dess egenskap av konsult till Quicom Systems. Att Get It Safe varit att betrakta som konsult framkommer av att bolaget har framställt ersättningskrav för utfört arbete till konkursboet.

29Vad gäller i målet aktuellt patent så är Quicom numera registrerat som innehavare hos Patent- och registreringsverket. Patentet avser ett sätt att ansluta flera datorterminaler till en bredbandskabel. Även InCoax erbjuder marknaden ett sätt för anslutning av flera dator-terminaler till en bredbandskabel och därigenom utnyttjas uppfinningen i Quicoms patent. InCoax har alltsedan Quicom Systems grundades haft kännedom om patentet genom att nyckelpersoner hos InCoax har arbetat med utvecklingen av systemet enligt patentet som Quicom nu kommersialiserar. Dessa personer har även haft kännedom om teknologin bakom patentet samt att patentet var registrerat på Quicom Systems. Eftersom det rör sig om ett registrerat patent har det funnits fog för att påstå att InCoax begår patentintrång.

30Efter konkursen upprättades en investeringspresentation i vilken det fanns angivet från Get It Safe:s sida att bolaget har utvecklat system åt Quicom Systems. Utvecklingen har således inte endast skett sedan InCoax bildades utan påbörjades långt tidigare i annat bolag. Quicoms och InCoax system är i allt väsentligt likadana.

BEVISNING

31På InCoax begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med T. S. samt vittnesförhör hållits med J. S., H. T., K. B., P. B. och L-G. B.

32På Quicoms begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med A. L., H. H. och R. S. samt vittnesförhör hållits med T. H., M. S. och P. H.

33Parterna har även åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

34Målet rör marknadsföring av produkter för bredbandsaccess i koaxialkabelnät. Det som Marknadsdomstolen har att ta ställning till är huruvida uppgifter som Quicom lämnat i e-postmeddelanden (domsbilaga 1 och 2) utgjort marknadsföring och om de i så fall varit vilseledande och/eller misskrediterande alternativt utgjort aggressiv marknadsföring, i strid mot marknadsföringslagen (2008:486), MFL.

35I 3 § MFL definieras begreppet marknadsföring som ”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare”. Ingripande med stöd av MFL kan ske mot alla sådana framställningar som har kommersiellt syfte och kommersiella förhållanden till föremål.

36Enligt 5 § MFL ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Av 6 § MFL följer att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

37Av 7 § MFL framgår att en näringsidkare inte får använda sig av aggressiv marknadsföring. Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel. Aggressiv marknadsföring är otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

38Enligt 10 § MFL, slutligen, får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. All marknadsföring måste vara vederhäftig. En näringsidkare som i sin näringsverksamhet använder sig av ett visst påstående eller annan framställning ska kunna styrka att påståendet eller framställningen är riktig. Om näringsidkaren inte kan det ska påståendet eller framställningen anses ovederhäftig.

39Inledningsvis bör framhållas att domstolen i tidigare avgöranden intagit den ståndpunkten att den marknadsrättsliga bedömningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden (se bl.a. MD 2002:25 och 2004:14). Marknadsdomstolen prövar endast om påtalade åtgärder strider mot MFL eller inte.

40För att MFL ska vara tillämplig krävs att de uppgifter som Quicom har lämnat utgör marknadsföring i lagens mening, dvs. behandlar kommersiella förhållanden och har uttalats i avsättningsfrämjande - kommersiellt - syfte (se bl.a. MD 2004:14).

41Av det ena meddelandet, domsbilaga 1, skickat av T. H. på Quicom till L-G. B. på Poularde, framgår bl.a. att InCoax påstås ha begått patentintrång och att eventuella frågor kan ställas till en person ur ledningen på Quicom på ett angivet mobiltelefonnummer. I det andra meddelandet, domsbilaga 2, skickat av A. L. på Quicom till O. N. på AllTele, beskrivs bl.a. tjänster/produkter och finns uppgift om att rättsliga åtgärder ska vidtas mot InCoax för patentintrång. Vidare framgår att Quicom gärna diskuterar en lösning där istället Quicom får sälja motsvarande tjänst/produkt. Enligt Marknadsdomstolens mening står det klart att syftet med aktuella meddelanden varit att få mottagarna att inte investera mer i InCoax respektive avbryta sitt samarbete med InCoax, vilket i sin tur kan antas gynna Quicom. Marknadsdomstolen bedömer därmed att påtalad e-post kan prövas enligt MFL.

42Inledningsvis konstaterar Marknadsdomstolen att flera personer, hörda på begäran av respektive part, lämnat uppgifter som skiljer sig åt, utan att någon kan anses ha lämnat mer tillförlitliga uppgifter än de andra.

43Marknadsdomstolen övergår härefter till att pröva de olika påståendena.

Påståendet att InCoax produkt Gigabite över Coax Access materiellt utgör en kopia av Quicoms produkt

44Påståendet, som förekommer i domsbilaga 2, ger enligt Marknadsdomstolens mening sken av att en av InCoax tillhandahållen produkt utgör en olovlig kopia av Quicoms produkt. Det har i målet framkommit att de produkter som InCoax och Quicom tillhandahåller företer stora likheter. Genom utredningen har dock inte kunnat klarläggas sådana omständigheter och fakta som med önskvärd tydlighet skulle kunna visa att påståendet varit korrekt, t.ex. vad som utgör skyddad teknik, vem aktuell teknik tillkommer eller vad som finns att köpa på den öppna marknaden. Med hänsyn härtill har Quicom inte visat att påståendet är vederhäftigt varför det är att anse som vilseledande enligt 10 § MFL.

Påståendet att InCoax produkter använder Quicoms patenterade teknik och därför begår patentintrång

45Påståendet, vars innebörd framgår av både domsbilaga 1 och 2, får anses innebära ett uttalande om att InCoax gör intrång i Quicoms patenterade teknik och att tillhandahållandet av InCoax produkter på marknaden därigenom är olagligt. Marknadsdomstolen tar inte ställning till huruvida det föreligger ett patentintrång men konstaterar att det pågår en tvist mellan parterna om ett i målet aktuellt patent och att de hörda personerna har lämnat skilda utsagor om förhållandena kring denna tvist. I denna situation kan inte Quicom anses ha visat att det finns fog för sådan kategorisk beskyllning om olaglighet varför det påtalade påståendet är ovederhäftigt och att anse som vilseledande enligt 10 § MFL.

Påståendet att InCoax i sin utveckling av produkten använt konfidentiell och proprietär kunskap från Quicom

46Påståendet, som återfinns i domsbilaga 2, ger enligt Marknadsdomstolens mening sken av att InCoax använder sig av kunskap som bolaget inte har rätt till eftersom denna kunskap skulle vara förbehållen Quicom. Det har dock inte gått att klarlägga att informationen skulle vara förbehållen Quicom, exakt vilken information som avses eller vad det i praktiken skulle innebära. Med hänsyn till detta finner Marknadsdomstolen att det inte är visat att InCoax använder sig av kunskap som är förbehållen Quicom, varför även detta påstående är ovederhäftigt och utgör vilseledande marknadsföring enligt 10 § MFL.

Sammanfattning

47Marknadsdomstolen har således funnit att samtliga påtalade påståenden är ovederhäftiga och vilseledande i strid mot 10 § MFL. I frågan om påståendena också är otillbörliga enligt 8 § MFL har det framkommit att samarbetet mellan InCoax och Poularde respektive AllTele har påverkats på så sätt att Poularde inte har velat göra ytterligare investeringar i InCoax och, vad gäller AllTele, att bolaget - i vart fall tillfälligt - valt att inte samarbeta med InCoax. Detta visar enligt Marknadsdomstolen att mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har påverkats. Således är samtliga påståenden att bedöma som otillbörliga i enlighet med 8 § MFL och ska därmed förbjudas. Förbudet bör dock ges den utformning som framgår av domslutet.

48Mot bakgrund av vad som ovan konstaterats finner Marknadsdomstolen inte skäl att pröva om marknadsföringen också på annat sätt strider mot MFL.

Vite

49Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte. Det finns inte heller skäl att frångå gällande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Rättegångskostnader

50Vid den här utgången har InCoax rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Det yrkade beloppet är skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Anna-Lena Järvstrand (skiljaktig), Yvonne Fredriksson och Lennart Göranson.

Sekreterare: Anna Söderberg Ziesnitz