MD 2014:2

Ett företag som säljer kläder samt reservdelar och tillbehör till motorcyklar respektive snöscootrar har i sin marknadsföring bl.a. använt påståenden av innebörd att bolaget har Sveriges bästa priser, största sortiment och utbud. Detta har befunnits vara vilseledande och otillbörligt.

KÄRANDEPierce AB, 556763-1592, Konsumentvägen 4, 125 30 ÄlvsjöOmbud: advokaten C. A. och jur. kand. K. E., W. Advokatbyrå Stockholm KB,Box 7543, 103 93 Stockholm

SVARANDEMotoaction Europe AB, 556883-7735, Västkustvägen 408, 254 77 Fleninge

SAKENMarknadsföring av tillbehör till motorcross, motorcyklar m.m.

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder Motoaction Europe AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kläder samt reservdelar och tillbehör till motorcyklar respektive snöscootrar, på sätt som skett, använda påståenden av följande innebörd, om så inte är fallet:

1.1) Motoaction har Sveriges eller marknadens bästa priser (yrkande a, b, c, d och e);

1.2) Motoaction har Sveriges största sortiment (yrkande g, h och i) eller utbud (yrkande j) eller större utbud (yrkande f);

1.3) Motoaction har över tre miljoner artiklar i lager (yrkande k);

1.4) Motoaction är den enda butiken i Sverige som säljer kvalitet till lågpris (yrkande l);

1.5) Motoaction har ett lager som är 200 000 kvadratmeter stort (yrkande m) samt

1.6) andra påståenden av väsentligen samma innebörd.

2.

Motoaction Europe AB ska ersätta Pierce AB dess rättegångskostnader med nittiosextusenåttahundratio (96 810) kr, varav 96 250 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

YRKANDEN M.M.

1Pierce AB (Pierce) har yrkat att Marknadsdomstolen förbjuder Motoaction Europe AB (Motoaction) vid vite om 1 000 000 kronor, eller sådant annat belopp som Marknadsdomstolen anser verksamt, att på sätt som skett i marknadsföring använda följande påståenden:

a) ”Sveriges bästa priser”,

b) ”Hos oss handlar du alltid snabb och enkelt till marknadens bästa priser”,

c) ”Vi har det bästa priset och det största utbudet av crosskläder”,

d) ”Hos Moto Action hittar du tillbehören du är på jakt efter till marknadens bästa priser”,

e) ”Motoaction har de fetaste märkena till de bästa priserna”,

f) ”Vi har snabba leveranser, större utbud och bättre priser”,

g) ”Sveriges STÖRSTA sortiment”,

h) ”Sveriges största sortiment av mx-delar och tillbehör till motocross”,

i) ”Sveriges största sortiment av mc-delar och tillbehör till motorcykel”

j) ”Sveriges största utbud av dekaler till din motocross eller enduro”,

k) ”Över 3 miljoner artiklar i lager”,

l) ”Vi vill påstå att vi är den enda butiken i Sverige som säljer kvalité till lågpris”,

m) ”Lager på 200 000 kvm”,

eller använda andra liknande påståenden eller uttryck med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.

2Motoaction har medgett yrkandet.

3Pierce har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

BAKGRUND

4Pierce har sedan 2008 bedrivit försäljning av delar och tillbehör till motocross, motorcyklar och snöscootrar på konsumentmarknaden i Europa. Bolaget marknadsför sig främst under varumärkena 24MX, XL moto och Sledstore och återfinns i Sverige bl.a. på www.24mx.se, www.xlmoto.se och www.sledstore.se.

5Försäljningen i Sverige har framförallt bedrivits över internet men även genom en fysisk butik i Älvsjö. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och huvudlager i Helsingborg. Försäljningsorganisationer finns dessutom i bl.a. Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien och Polen. Bolaget omsatte under 2012 närmare 130 miljoner kronor.

6Motoaction har sedan 2011 bedrivit försäljning av motsvarande produkter som Pierce, dock begränsat till den svenska marknaden. Produkterna marknadsförs på internet, särskilt på bolagets hemsida www.motoaction.se och på andra allmänna marknadsplatser, såsom www.blocket.se. Dessutom har Motoaction en butik i Fleninge. Motoaction omsatte under 2012 drygt 3,6 miljoner kronor.

7Marknadsdomstolen meddelade den 12 november 2013 ett interimistiskt förbud för Motoaction att använda de påståenden som framgår av domslutet.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

8Pierce har anfört i huvudsak följande. Motoaction har använt de påståenden som anges i yrkandet och varianter därav, på sin webbplats www.motoaction.se, på Facebook, på Google Plus, på annonser som publicerats på marknadsplatsen www.blocket.se samt i övrigt på sin webbplats på ett sätt som indexerats av sökmotorer, såsom www.google.se.

9Påståenden om att Motoaction har ”Sveriges bästa priser”, ”marknadens bästa priser” och liknande uttryck får anses innebära att Motoaction gör gällande att de allmänt är billigare än sina konkurrenter, i vart fall i Sverige. Det ligger därför på Motoaction att styrka att det alltid är billigare än sina konkurrenter. Som framgår av gjorda prisjämförelse är så inte alltid fallet. Exempelvis marknadsför såväl Motoaction som Pierce motocrossglasögon från märket Fox av modellen Barn Main Checkers. Dessa har samma pris (399 kronor) hos båda parter.

10Vidare marknadsför såväl Motoaction som Pierce en crosströja benämnd Fox Crosströja 360 Flight Röd som hos Motoaction kostar 399 kronor och hos Pierce (24mx.se) 199 kronor. På prisjämförelsesiten Prisjakt.nu framgår vidare att det finns ett stort antal artiklar som saluförs till ett lägre pris hos konkurrenter till Motoaction. En sådan prisjämförelse är emellertid begränsad till priser från de företag som väljer att publicera sina uppgifter där, vilket bl.a. Pierce inte valt att göra. Det kan därför inte uteslutas att det finns ytterligare produkter som saluförs till ett bättre pris hos andra aktörer. Mot bakgrund av detta är påståendena oriktiga.

11Påståenden om att Motoaction har ”Sveriges STÖRSTA sortiment”, ”Sveriges största sortiment av mx-delar och tillbehör till motocross”, ”Sveriges största utbud av dekaler till din motocross eller enduro” och ”över 3 miljoner artiklar i lager”, och liknande uttryck får anses innebära att Motoaction gör gällande att de har ett större varu-sortiment än sina konkurrenter, i vart fall i Sverige. En genomsnittskonsument torde uppfatta påståendena som att Motoaction har fler unika produkter och/eller totalt lagerutbud i sin butik än alla andra.

12Det anges på Motoactions webbplats att bolaget har ett sortiment om 427 194 produkter (per den 2 oktober 2013). Enbart den uppgiften står i strid med andra påståenden om att man skulle ha över tre miljoner artiklar i lager.

13Pierce har vidare skäl att ifrågasätta uppgiften om sortimentets storlek mot bakgrund av de uppgifter om varulagrets värde enligt Motoactions årsredovisning från 2012. Enligt denna ska varulagret ha ett bokfört värde om ca 630 000 kr, vilket ska jämföras med motsvarande uppgift hos Pierce om ca 19 miljoner kr.

14När det gäller exempelvis påståendet om utbudet avseende dekaler kan noteras att Motoaction på sin hemsida den 3 oktober 2013 under kategorin ”Dekaler” marknadsförde 24 olika produkter. Hos Pierce/24mx.se marknadsförs under motsvarande kategori 183 olika produkter.

15Mot bakgrund av det ovanstående är de angivna påståendena om sortimentets storlek sannolikt felaktiga.

16Påståenden om att Motoaction ”är den enda butiken i Sverige som säljer kvalite till lågpris”, och liknande uttryck får anses innebära att Motoaction gör gällande att det inte finns några andra butiker i Sverige, på internet eller annars, som marknadsför produkter till såväl hög kvalitet som till lågt pris.

17Många av de produkter som Motoaction marknadsför säljs även av Pierce och av andra aktörer på marknaden. Då produkterna är desamma får förutsättas att kvaliteten är densamma. Som påvisas ovan finns det dessutom inget stöd för att det pris som Motoaction erbjuder sina kunder är lägre än konkurrenternas. Påståendet måste därför anses felaktigt.

18Påståenden om att Motoaction har ett ”lager på 200 000 kvm”, och liknande uttryck får anses innebära att Motoaction gör gällande att bolaget varuhåller sitt sortiment i ett lager som till ytan är så stort. En genomsnittskonsument får antas uppfatta påståendet som att Motoaction självt förfogar över ett sådant lager och inte att t.ex. underleverantörers lager har inräknats.

19Den påstådda lagerytan motsvarar knappt 30 fotbollsplaner och kan jämföras med Pierce ungefärliga lageryta om ca 3 000 kvadratmeter. Påståendet synes därför orimligt och är sannolikt felaktigt.

20Sammantaget är de aktuella påståendena oriktiga, eller i vart fall oklara och sannolikt oriktiga. Marknadsföringen ska därför anses som stridande mot god marknadsföringssed och är därför otillbörlig. Den är dessutom vilseledande genom att oriktiga och oklara uppgifter om Motoaction och Motoactions konkurrenter förmedlas. Detta påverkar sannolikt konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, varför den ska anses otillbörlig även på denna grund. Sammantaget finns därför förutsättningar för Marknadsdomstolen att förbjuda Motoaction att fortsätta med denna eller med liknande åtgärder.

21Några särskilda skäl att inte förena förbudet med vite enligt 26 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL, föreligger inte.

22Motoaction har efter sitt medgivande inte närmare utvecklat sin talan i Marknadsdomstolen.

BEVISNING

23Pierce har åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

24Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt 10 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (det s.k. transaktionstestet).

25En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får enligt 23 § första stycket MFL förbjudas att fortsätta med denna.

26Det är den som ansvarar för en marknadsföringsåtgärd som har bevisbördan för att gjorda marknadsföringspåståenden är riktiga. Om detta inte bevisas anses påståendena ifråga vara vilseledande.

27Motoaction har medgett talan i själva saken och har inte åberopat någon bevisning till styrkande av att de aktuella marknadsföringspåståendena är korrekta. De aktuella påståendena är alltså obestyrkta och måste därför anses vara vilseledande. Det s.k. transaktionstestet är också uppfyllt, varför påståendena är otillbörliga enligt 8 § MFL.

28Ett förbud ska alltså meddelas mot Motoaction. Förbudsyrkandet bör få den utformning som framgår av domslutet. (Angående lokutionen ”om så inte är fallet”, se MD 2013:13 punkt 574 f.)

Vite

29Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det föreligger inte heller skäl att frångå rådande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Rättegångskostnader

Vid ovan angiven utgång ska Motoaction förpliktas att ersätta Pierce för dess rättegångskostnader. Yrkat belopp får anses vara skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

Per Carlson

Ledamöter: Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Jonas Häckner och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Helene Karlsson