MD 2014:3

Ett företag har vid marknadsföring av taxitjänster använt ett kännetecken som uppvisar stor likhet med ett annat företags kända och särpräglade varumärken. Detta har befunnits vara vilseledande och otillbörligt.

KÄRANDETaxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666, Box 154, 581 02 LinköpingOmbud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater,Drottninggatan 19, 602 24 Norrköping

SVARANDEE. B., med firma Norrköping Mini Taxi, Furingstadsvägen 15, 605 91 Norrköping

SAKENMarknadsföring av taxitjänster

______________________

DOMSLUT

1.

Marknadsdomstolen förbjuder E. B. med firma Norrköping Mini Taxi vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av taxitjänster använda ordet Taxi i det utförande som framgår av domsbilaga 3 eller i väsentligen samma utförande.

2.

E. B. med firma Norrköping Mini Taxi ska ersätta Taxibil i Östergötland Aktiebolag dess rättegångskostnader med 39 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

BAKGRUND

1Taxibil bedriver dels gods- och persontransporter med bilar och lätta lastbilar, dels en beställningscentral för taxitransporter i Östergötland. Bolaget har sedan den 5 april 2013 två varumärken med nummer 511907 respektive 511908 registrerade i det svenska varumärkesregistret, se domsbilaga 1 och 2.

2E. B. som bedriver taxirörelse i Norrköping hade tidigare ett samarbete med Taxibil genom ett transportöravtal. Avtalet gav E. B. rörelse tillåtelse att använda Taxibils varumärke i utbyte mot bl.a. att Taxibil skötte beställningar och fakturering av körningar. Avtalet har sedermera upphört. E. B. har under 2013 använt ett kännetecken bestående av ordet Taxi i visst utförande, se domsbilaga 3.

YRKANDEN M.M.

3Taxibil i Östergötland Aktiebolag (Taxibil) har yrkat att E. B. med firma Norrköping Mini Taxi vid vite om 1 000 000 kr, ska förbjudas att vid marknadsföring av taxitjänster, på taxifordon eller på något annat sätt, använda kännetecken som är identiska eller förväxlingsbara med Taxibils registrerade varumärken.

4E. B. har medgett yrkandet.

5Taxibil har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

6Parterna har anfört i huvudsak följande.

Taxibil

7Bolaget registrerades 1997 men verksamheten har bedrivits sedan 1987 och omsätter ca 190 miljoner kr. Bolaget har idag över 70 transportörer knutna till sig och ca 280 taxifordon som är stationerade i bl.a. Norrköping, Linköping och Motala. År 2012 utförde bolaget över en miljon transporter och enligt bolagets egna beräkningar är bolagets marknadsandel i regionen strax över 50 procent.

8De varumärken som Taxibil lät registrera den 5 april 2013 hade bolaget använt långt dessförinnan. Ordet ”Taxi” är i dessa varumärken skrivet på samma sätt, och har särprägel på marknaden, särskilt i dess gröna färg. Med hänsyn bl.a. till Taxibils stora antal körningar per år i regionen och den långa tid bolagets verksamhet bedrivits där under aktuella varumärken, är bolaget och dess varumärken utan tvekan välkända på taximarknaden i Östergötland.

9E. B. logotyp, som finns avbildad på båda hans bilar, är identisk eller i vart fall förväxlingsbar med Taxibils registrerade varumärken.

10Eftersom Taxibil och E. B. säljer samma typ av tjänster är den senares logotyp ägnad att förväxlas med Taxibils. Det finns risk för att taxikunder i Östergötland genom E. B. logotyp får uppfattningen att hans verksamhet har kommersiellt samband mcd Taxibils trots att något sådant samband inte finns.

11E. B. förfarande är vilseledande och påverkar taxikunderna i Östergötlands möjlighet att fatta välgrundade affärsbeslut. Det är i vart fall sannolikt att marknadsföringen har den påverkan på taxikunderna.

12Taxibil har vid två tillfällen, den 20 september 2013 och den 10 oktober 2013, skrivit till E. B. och uppmanat honom att upphöra med den otillbörliga användningen av logotypen i fråga. E. B. har inte hörts av.

13Ett förbud mot att använda ett kännetecken ska förenas med vite om det inte av särskilda skäl är uppenbart obehövligt. Några sådana särskilda skäl finns inte i det här fallet.

E. B.

14Han har under sin firma bedrivit taxiverksamhet i 13 år och har aldrig haft för avsikt att kopiera eller plagiera någons logotype eller varumärke. Han kommer att byta logotype. Han vitsordar att Taxibil, dess taxibilar och varumärken är kända på marknaden i Östergötland.

BEVISNING

15Taxibil har åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

16Målet rör marknadsföring av taxitjänster.

17Enligt 10 § första stycket marknadsföringslagen (2008:486), MFL, får en näringsidkare inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 10 § andra stycket 5 MFL gäller detta särskilt framställningar som bl.a. rör näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, varumärken och kännetecken.

18Enligt 14 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vars utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.

19Fall såsom det förevarande, där fråga är om användning av ett kännetecken är vilseledande med avseende på någon annan näringsidkares varumärke, prövas med utgångspunkt i 10 § MFL (se MD 2013:3 punkt 48).

20Enligt 8 § första stycket MFL är marknadsföring i strid mot bl.a. 10 § att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (det s.k. transaktionstestet).

21Med hänsyn till vad Taxibil anfört beträffande bolagets verksamhet, den tid och den omfattning under vilka varumärkena har använts - vilka omständigheter har vitsordats av E. B. - finner Marknadsdomstolen att bolagets varumärken, inbegripet den typografiska utformningen av ordet Taxi i grön färg, uppfyller kraven på särprägel och kännedom såvitt avser taxitjänster i Östergötland.

22Det kännetecken i form av ordet Taxi i visst utförande som finns på bl.a. sidan och taxikåpan på taket på E. B. taxibilar uppvisar stor likhet med Taxibils märkeselement Taxi i visst utförande.

23Det kännetecken som E. B. använt är genom sin likhet med Taxibils märkeselement ägnat att skapa väsentligen samma minnesbild hos konsumenten som bolagets märken gör. I en normal inköpssituation, såsom den där konsumenten vinkar in ett taxifordon på gatan, föreligger därmed en påtaglig risk för att konsumenterna förväxlar det kännetecken som E. B. använt med Taxibils varumärken.

24Vid dessa förhållanden har E. B. användning av sitt kännetecken varit vilseledande enligt 10 § andra stycket 5 MFL. Det är också sannolikt att E. B. användning av kännetecknet påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Den påtalade marknadsföringen har därmed varit otillbörlig enligt 8 § MFL och ska därför förbjudas. Förbudet bör utformas på det sätt som framgår av domslutet.

Vite

25Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det föreligger inte heller skäl att frångå rådande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Rättegångskostnader

26Vid denna utgång ska E. B. förpliktas att ersätta Taxibil för dess rättegångskostnader. Yrkat belopp får anses vara skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

Per Carlson

Ledamöter: Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Jonas Häckner och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Hovrättsassessorn Helene Karlsson