MIG 2007:57

Vid bedömningen av om en utlänning, som tidigare beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning, får beviljas ett nytt uppehållstillstånd efter att anknytningen upphört har åberopad anställning och övrig verksamhet ansetts vara av alltför tillfällig karaktär för att i sig medföra att sådan särskild anknytning till Sverige som avses i 5 kap. 16 § utlänningslagen uppkommit. Däremot har sådan anknytning ansetts föreligga vid en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter som förevarit under den långa vistelsetiden i Sverige.

A, som är medborgare i USA beviljades den 13 juni 2001 tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin dåvarande sambo. Uppehållstillståndet förlängdes senare till den 5 november 2003. Den 29 oktober 2003 ansökte A på nytt om förlängt uppehållstillstånd. Under Migrationsverkets utredning framkom bland annat följande. Förhållandet med sambon avslutades under augusti 2004. I samband härmed flyttade A till Gotland och började studera på Gotlands konstskola. Han har under tiden i Sverige försörjt sig genom ströjobb på olika restauranger och även till en liten del som fotolärare. Under den period då han studerade men inte beviljades studiemedel erhöll han socialbidrag. Under utredningen uppgav A vidare att han hade en ny flickvän men att han inte ville blanda in henne. I beslut den 14 mars 2006 avslog Migrationsverket A:s ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Migrationsverket motiverade beslutet med att samboförhållandet som var anledningen till att han fått uppehållstillstånd hade upphört, att han inte hade anknytning till det svenska samhället genom sin konstnärliga verksamhet i Sverige samt att han inte hade en avlönad anställning utan erhöll sin försörjning genom socialbidrag. Enligt Migrationsverket saknades därför tillräckliga skäl för uppehållstillstånd.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen

A överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Han har en väl dokumenterad anknytning till Sverige, till sin sambo, till det svenska samhället och till arbetsmarknaden. Han har klarat sin egen försörjning fram till den senaste perioden på Konstskolan. Med anledning av att han inte hade ett klart uppehållstillstånd beviljades han inte studiebidrag och tvingades därför ansöka om socialbidrag. Han har nu anställning hos sin tidigare arbetsgivare.

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och vidhöll tidigare beslut och vad som därvid framkommit. Vid den muntliga förhandlingen åberopade Migrationsverket brottslighet i form av förseelse mot trafikförordningen och förargelseväckande beteende som en ytterligare omständighet för avslag.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen (2006-10-26, ordförande Lundblad samt tre nämndemän), biföll överklagandet och beviljade A permanent uppehållstillstånd samt yttrade bland annat följande. Enligt 5 kap. 16 § första stycket utlänningslagen får en utlänning som med stöd av 8 § samma kapitel har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning beviljas ett nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd på den grunden endast om förhållandet består. I tredje stycket punkten 1 samma lagrum anges att har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om utlänningen har särskild anknytning till Sverige.

Genom alla de år som A vistats i Sverige, de arbeten han innehaft, hans studier och konstnärliga verksamhet har han enligt migrationsdomstolens bedömning fått en särskild anknytning till Sverige och det svenska samhället. I målet är dokumenterat att han har ett stort kontaktnät och en stor vänkrets. Han har även en ny sambo som han träffade redan i oktober 2004. Den brottslighet som Migrationsverket har åberopat kan inte anses vara av sådan dignitet att den skall diskvalificera A från uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen finner sammantaget att omständigheterna i målet är sådana att A skall beviljas permanent uppehållstillstånd.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade domen och yrkade att Migrationsöverdomstolen med ändring av migrationsdomstolens dom skulle fastställa verkets beslut. Till stöd för överklagandet anförde Migrationsverket bland annat följande. A har gett in anställningsbevis för endast två månaders arbete sommaren 2006. Vid utredning den 14 december 2005 uppgav A att han senast arbetade i november 2003. Därefter har han i viss mån fungerat som lärare i studiecirklar men detta har, enligt hans egen uppgift, varit oavlönat till stor del. Dessa anställningar är inte sådana att de enligt tidigare praxis kan anses grunda särskild anknytning. Studier bedrivna i Sverige har inte tidigare ansetts bidra till särskild anknytning. Inte heller har kontaktnät och vänkrets getts någon självständig inverkan på styrkan av anknytningen. Den långa vistelsetiden skulle kunna tillmätas viss betydelse för en barnfamilj men bör, när det gäller en ensam man, ha ringa eller ingen påverkan på tillståndsfrågan. Migrationsdomstolen förefaller inte ha vägt in den åberopade brottsligheten i den samlade bedömningen utan i stället ha bedömt om brottsligheten ensam hindrar att tillstånd beviljas. Domstolen har inte heller vägt in att A inte har klarat den egna försörjningen utan har varit hänvisad till försörjningsstöd. Detta förhållande talar med betydande styrka mot att han skall beviljas uppehållstillstånd. Anknytningen till den nya sambon åberopades uttryckligen inte inför verkets beslut och det förefaller inte ha utretts närmare hur relationen ser ut. Sammantaget strider domen mot tidigare praxis.

A bestred bifall till överklagandet och anförde bland annat följande. Sedan ankomsten till Sverige år 2001 har han i huvudsak klarat sin egen försörjning genom arbete inom restaurangbranschen. Under ett års tid drev han eget galleri och sedan han påbörjade sina konststudier hösten 2004 har han varit aktiv som konstnär genom att delta i utställningsverksamhet. Under läsåret 2005 beviljades han inte studielån varför han var hänvisad till att söka socialbidrag. Från och med hösten 2006 är han beviljad studielån för konststudier. Han har dessutom beviljats filmstöd för ett filmprojekt som beräknas vara färdigställt i april 2008. Utöver nämnda anknytning till det svenska samhället föreligger även anknytning till sambon.

Migrationsverket anförde därefter följande. Filmavtalet avser arbete som skall utföras under år 2007 och början av år 2008 varför det inte rimligen kan anses visa att A i dag har en särskild anknytning till Sverige. Det kan också ifrågasättas om arbete med ett sådant projekt är sådan verksamhet som kan grunda särskild anknytning. A har beviljats studiemedel för studier på gymnasienivå för höstterminen 2006 och vårterminen 2007. Gymnasiestudierna kan inte heller rimligen grunda någon särskild anknytning till Sverige.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-10-25, Schött, Råberg och Jonsson, referent), yttrade:

Enligt 5 kap. 16 § första stycket utlänningslagen (2005:716) får en utlänning som med stöd av 8 § samma kapitel beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning beviljas ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd på den grunden endast om förhållandet består. Av paragrafens tredje stycke punkten 1 framgår dock att uppehållstillstånd får beviljas även om ett förhållande har upphört om utlänningen har särskild anknytning till Sverige.

Enligt uttalande i prop. 2004/05:170 s. 283 skall 5 kap. 16 § utlänningslagen motsvara 2 kap. 4 e § utlänningslagen (1989:529). I förarbetena till punkt 1 tredje stycket i sistnämnda bestämmelse, prop. 1999/2000:43 s. 64, uttalas bl.a. följande. Uppehållstillstånd får, ”trots att förhållandet upphört, liksom tidigare enligt praxis ges till en utlänning som har särskild anknytning till Sverige. Under bestämmelsen ryms såväl familjeanknytningsfall som fall där sökanden har anknytning till det svenska samhället. Anknytning till det svenska samhället kan exempelvis föreligga när sökanden kommit in på den svenska arbetsmarknaden. En utlänning torde genom en anställning regelmässigt ha fått anknytning till svenska förhållanden genom kontakter med arbetskamrater och genom ökad kunskap om svenska förhållanden. Vid bedömningen av om särskild anknytning till Sverige skall anses föreligga görs i praxis alltid en samlad bedömning av samtliga omständigheter i ärendet, där det exempelvis också vägs in hur länge sökanden kommit att vistas här. Någon ändrad praxis på denna punkt är inte avsedd.”

Regeringen och Utlänningsnämnden har vid tillämpningen av tidigare utlänningslag som grund för fortsatt uppehållstillstånd godtagit etablering på den svenska arbetsmarknaden genom en längre tids arbetsanställning. Anställning som upphört och där utlänningen i stället har bedrivit komvuxstudier har inte ansetts medföra särskild anknytning till det svenska samhället.

Av utredningen i målet framgår att A har en begränsad anknytning till den svenska arbetsmarknaden genom kortare restaurangarbeten som kock och huvudsakligen obetalda arbeten inom konstverksamhet. A har, bortsett från två månader under år 2006, inte haft någon avlönad anställning sedan sommaren 2004. Han har sedan han påbörjade sina konststudier höstterminen 2004 försörjt sig genom studielån och genom socialbidrag under den tid han inte beviljades studielån. Med hänsyn till A:s sammanlagt korta anställningstid bedömer Migrationsöverdomstolen att A inte har fått någon särskild anknytning till Sverige enbart genom inträde på arbetsmarknaden i form av anställning.

Anknytning genom etablering på arbetsmarknaden genom anställning är endast ett exempel på vad som kan medföra särskild anknytning enligt 5 kap. 16 § tredje stycket punkten 1 utlänningslagen. Sådan anknytning skulle också kunna aktualiseras för en egenföretagare eller fri yrkesutövare eller om annan typ av etablering är för handen och verksamheten i det enskilda fallet bedöms ha medfört sådana kontakter med kunder, klienter eller medarbetare här och gett sådana ökade kunskaper om svenska förhållanden som krävs.

Även när fråga är om sådan annan typ av verksamhet måste dock motsvarande krav på kontinuitet och etablering ställas som gäller för att anställning skall kunna medföra särskild anknytning enligt 5 kap. 16 § tredje stycket punkten 1 utlänningslagen. A har åberopat att han genom galleri- och utställningsverksamhet, ideell undervisning och filmprojekt har särskild anknytning till Sverige. Migrationsöverdomstolen bedömer dock att dessa enstaka aktiviteter är av alltför tillfällig karaktär för att han härigenom, även med beaktande av de anställningar han haft, skall kunna anses ha fått särskild anknytning till det svenska samhället. Inte heller de studier han bedriver kan i sig anses medföra sådan särskild anknytning.

Vid bedömningen av om A skall anses ha särskild anknytning till Sverige måste dock även beaktas att han vistats legalt i Sverige i drygt sex år. Den långa vistelsetiden är delvis en följd av att Migrationsverkets handläggningstid i förevarande fall varit påfallande lång. Även om tidigare anställning och övrig verksamhet i sig inte ensamt räcker för att kunna konstatera att särskild anknytning föreligger finner Migrationsöverdomstolen, vid en samlad bedömning av det som förevarit under A:s långa vistelsetid här i landet, att han får anses ha sådan anknytning till och kunskap om svenska förhållanden att uppehållstillstånd kan beviljas med stöd av 5 kap. 16 § tredje stycket punkten 1 utlänningslagen. Det saknar för denna bedömning betydelse att A lagförts för ett par förseelser begångna här i landet. Överklagandet skall därför avslås.

Migrationsöverdomstolens avgörande: Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.