MIG 2008:8

Ersättning för arbete till offentligt biträde för genomgång med huvudmannen av migrationsverkets avgörande, under medverkan av tolk, skall anses ingå i den ersättning som tillerkänts biträdet av verket.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, beslutade den 8 maj 2007 att undanröja Migrationsverkets beslut den 30 januari 2007 angående bl.a. utvisning av familjen A och återförvisa målet till verket för fortsatt handläggning. I samma beslut fastställde migrationsdomstolen ersättningen till det offentliga biträdet, advokaten B, till 2 408 kr. Migrationsdomstolen anförde följande beträffande frågan om ersättning. Advokat B har yrkat ersättning för totalt två timmars arbete. Av kostnadsräkningen framgår att en del av den yrkade ersättningen hänför sig till mottagande av Migrationsverkets beslut och genomgång av beslutet med klienterna. Den delen av kostnaderna skall anses gottgjord genom den ersättning B tillerkänts av Migrationsverket och skall således inte godkännas hos migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen finner att B skäligen bör ersättas för en timmes arbete. I övrigt utgår ersättning med yrkat belopp.

B överklagade beslutet till Migrationsöverdomstolen och yrkade att han skulle tillerkännas ersättning i enlighet med i migrationsdomstolen ingiven kostnadsräkning.

B uppgav i huvudsak följande till stöd för sitt överklagande.

Migrationsdomstolen har i sitt beslut påstått att en del av den yrkade ersättningen hänför sig till mottagande av Migrationsverkets beslut och genomgång av beslutet med klienterna. Detta påstående är felaktigt. Av kostnadsräkningen framgår att besök av klienterna med tolk samt översättning och genomgång av verkets beslut har förekommit. Eftersom det är fråga om utlänningar med begränsade kunskaper i det svenska språket erfordras tolk vid samtalet och liksom i fallet då det är fråga om personer som behärskar språket till fullo, ställs frågor angående beslutets innehåll och konsekvenser. Detta besök har tagit en timme. Därefter återstår för biträdet att göra egna överväganden och formulera ett överklagande. Konsekvenser av migrationsdomstolens beslut är att något arbete inte bör läggas ned på överklagandet, vilket är orimligt.

Justitiekanslern uppgav i huvudsak följande. I rättsfallet RÅ 85 2:48 ansågs ersättning för mottagande och genomgång av länsrättens dom inte kunna ges i kammarrätten eftersom detta arbete bedömdes ersatt genom arvodet i länsrätten. Motsvarande bör gälla i förevarande situation. Justitiekanslern har dock uppfattat det som att B har gjort gällande att allt arbete som han har begärt ersättning för avser arbete med överklagandet till migrationsdomstolen. Överklagandet är kortfattat och det aktuella målet kan inte heller anses ha varit av särskilt svår beskaffenhet. Mot bakgrund av detta kan B inte skäligen tillerkännas ersättning för arbete med mer än en timme. Att tolk varit närvarande vid mötet med huvudmännen föranleder ingen annan bedömning.

B anförde därefter bl.a. följande. I samband med att Migrationsverket delger den sökande beslutet sker detta med hjälp av tolk och någon översättning behövs då normalt inte göras hos biträdet. Målet har i vart fall inte varit av enkel beskaffenhet då verkets beslut undanröjts och återförvisats.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2008-03-19, Wahlqvist, Lewis, referent, och Linder), yttrade:

Migrationsdomstolen har i sitt beslut inte godkänt ersättning för mottagande av Migrationsverkets beslut och genomgång av beslutet med klienterna. Enligt domstolen skall B för detta arbete anses gottgjord genom den ersättning han tillerkänts av verket. Migrationsöverdomstolen noterar att det i B:s kostnadsräkning inte yrkas ersättning för ”mottagande av Migrationsverkets beslut”.

Frågan om vilken instans som skall besluta om ersättning för sådant arbete som utförs efter det att den rättsliga angelägenheten avgjorts, har behandlats i ett flertal rättsfall. Sådant arbete som har bedömts vara rutinarbete skall enligt denna praxis ersättas genom beslut i den dömande instansen och av den högre instansen till den del det går utöver rutinarbete efter domen (jfr NJA 1977 s. 232, RÅ 85 2:48 m.fl.). Kostnaden för det offentliga biträdets mottagande, egen genomläsning och analys av underinstansens avgörande är att hänföra till sådant normalt rutinarbete som ersätts av underinstansen. Även biträdets arbete med att underrätta klienten om innehållet i och innebörden av avgörandet och om dettas verkningar för klienten har ansetts utgöra en kostnad i underinstansen. I rättsfallet NJA 1977 s. 232 har konstaterats att detta normalt kräver blott ringa tid. I rättsfallet RÅ 85 2:48 har uttalats att för det arbete som hänför sig till bl.a. en genomgång av domen med klienten får det offentliga biträdet anses gottgjord genom den ersättning han tillerkänts i länsrätten.

Migrationsöverdomstolen finner att vad som ovan sagts om rättsläget även gäller då fråga är om mål enligt utlänningslagen.

Frågan är då om den översättning och genomgång av Migrationsverkets beslut som skett i förevarande fall - då tolk varit nödvändig och familjen kan ha haft svårigheter att förstå beslutets innebörd - gått utöver sådant förväntat rutinarbete som omfattas av den ersättning som beviljats i Migrationsverket.

Av handlingarna i målet framgår att makarna i familjen A den 16 februari 2007 fått information om Migrationsverkets beslut den 30 januari 2007 av tjänsteman vid verket tillsammans med tolk. Migrationsöverdomstolen finner därför inte någon anledning att anta att B:s arbete med översättning och genomgång av verkets beslut gått utöver sådant förväntat rutinarbete som omfattas av den ersättning som beviljats i Migrationsverket. För denna tid skall således någon ersättning inte utgå hos migrationsdomstolen. Då B inte angivit någon specificerad tid för detta finner Migrationsöverdomstolen inte anledning att ändra migrationsdomstolens beslut.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.