MIG 2020:25

Beslut om avslag på begäran att återfå ett pass som omhändertagits av Migrationsverket överklagas till allmän förvaltningsdomstol och inte till migrationsdomstol.

GG har ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige som skyddsbehövande och även gjort gällande att han har uppehållsrätt som familjemedlem till EES-medborgare. Den 4 mars 2015 beslutade Migrationsverket att omhänderta GG:s pass. Den 23 januari 2020 begärde han att passet skulle återlämnas till honom.

Migrationsverket

Migrationsverket beslutade den 3 februari 2020 att avslå GG:s begäran. Som skäl för beslutet angav Migrationsverket i huvudsak att pass och andra identitietshandlingar som en enskild har gett in får återlämnas först när ärendet har avgjorts och att det inte finns något stöd för att återlämna handlingar under pågående handläggning under asylprocessen. I överklagandehänvisningen angav Migrationsverket att ett överklagande av beslutet prövas av Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen. GG överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2020-03-30, ordförande Hjort) som avslog överklagandet. Migrationsdomstolen konstaterade inledningsvis att Migrationsverkets beslut inte kan prövas enligt utlänningslagen (2005:716). Därefter anförde migrationsdomstolen följande.

Den aktuella passhandlingen har inkommit till och förvaras hos Migrationsverket och utgör en allmän handling på det sätt som avses i tryckfrihetsförordningen. Vid sådant förhållande får enligt 12 § arkivlagen (1990:782) Migrationsverket avhända sig denna handling endast genom ett återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av lag eller föreskrift som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, eller särskilt beslut av regeringen. Vad gäller Migrationsverket har föreskrifter meddelats av Riksarkivet med stöd av 11 § 4 arkivförordningen (1991:446) i form av Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos Migrationsverket (RA-MS 2013:45). Där föreskrivs bl.a. att pass och andra identitetshandlingar får återlämnas när ärendet har avgjorts.

Eftersom beslutet avseende GG:s ansökan om uppehållstillstånd m.m. fortfarande är under prövning har ärendet ännu inte avgjorts slutligt. Migrationsverket har därför haft stöd för sitt beslut att inte lämna ut hans hemlandspass och ska därmed inte ändras.

Domslut

I överklagandehänvisningen angav migrationsdomstolen att det är Migrationsöverdomstolen som ska pröva ett överklagande av migrationsdomstolens avgörande.

GG överklagade domen och yrkade att hans pass skulle återlämnas till honom och förde i huvudsak fram att han behöver det för att förnya passhandlingen.

MR begärde ersättning för sitt arbete som offentligt biträde.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2020-12-22, Fridström, Nilsson Edin, referent och Johansson / föredragande Jungar), meddelade prövningstillstånd och yttrade:

Frågan om behörig domstol

Som Migrationsverket och migrationsdomstolen har angett ska frågan om återlämnande av pass prövas enligt arkivlagen och med stöd av i lagen meddelade förordningar och föreskrifter. Ett beslut av Migrationsverket i en sådan fråga ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt den allmänna bestämmelsen om överklagande i 40 § förvaltningslagen (2017:900). Migrationsdomstolen var därför i egenskap av särskild domstol inte behörig att pröva GG:s överklagande. Det åligger Migrationsöverdomstolen att självmant pröva migrationsdomstolens behörighet (jfr HFD 2013 ref. 41, NJA 1992 s. 424 och MÖD F 5346-14).

Mot bakgrund av det anförda ska migrationsdomstolens dom undanröjas och handlingarna i målet överlämnas till behörig domstol, som är den allmänna förvaltningsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

Ersättning till offentligt biträde

MR är förordnad som offentligt biträde i GG:s ärende om uppehållstillstånd m.m. Migrationsöverdomstolen anser att arbetet med att få tillbaka ett pass som omhändertagits inom ramen för ärendet om uppehållstillstånd har ett sådant samband med detta ärende att det omfattas av MR:s uppdrag (se MIG 2019:20 med där angivna rättsfall). Den begärda ersättningen är skälig, varför den ska beviljas.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen undanröjer migrationsdomstolens dom, förutom ersättningen till det offentliga biträdet, och överlämnar handlingarna i målet till den allmänna förvaltningsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Göteborg.