MÖD 2000:49

Begäran om ingripande för omlokalisering av verksamhet-----Enskilda personer (grannar) kan inte ansöka om omprövning enligt 24 kap. miljöbalken utan är istället hänvisade till att påkalla de berörda myndigheternas uppmärksamhet (Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen). Ett beslut av en sådan myndighet att inte göra ansökan om omprövning kan inte överklagas av grannarna.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2000-08-23 i mål M 284-00, se bilaga

KLAGANDE

1. RF

2. KF

MOTPARTER

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 VÄXJÖ

2. Trensums Musteri AB, Box 112, 362 01 TINGSRYD

SAKEN

Begäran om ingripande för omlokalisering av Trensums Musteri AB, m.m.

________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med undanröjande av miljödomstolens dom i den del som avser prövning av länsstyrelsens beslut att avslå R och KFs begäran om förbud och omprövning av villkor, avvisar Miljööverdomstolen R och KFs överklagande av länsstyrelsens beslut i denna del. Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens dom i övriga delar.

________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

R och KF har yrkat bifall till sin talan i miljödomstolen, innefattande en begäran om ingripande mot Trensums Musteri AB på ett sådant sätt att bolagets musterianläggning i Tingsryd omlokaliseras till Tingsryds Östra industriområde.

R och KF har till stöd för sin talan anfört i huvudsak samma omständigheter som vid miljödomstolen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt 24 kap. 7 § första meningen miljöbalken får en ansökan om prövning av återkallelse av tillstånd och förbud mot fortsatt verksamhet enligt 3 § samma kapitel samt omprövning av tillstånd enligt 5 §, göras hos miljödomstol av Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och behörig länsstyrelse. Skall frågan prövas av någon annan myndighet än domstol eller kommun, får den enligt 7 § andra meningen tas upp utan någon särskild framställning. Någon rätt enligt miljöbalken för enskilda sakägare att påkalla angivna åtgärder finns således inte. Dessa är i stället hänvisade till att fästa behöriga myndigheters uppmärksamhet på fall som bör föranleda en sådan prövning. Ett beslut av myndigheten att i en sådan situation inte vidta åtgärder med anledning av den enskildes framställning får inte överklagas (jfr Ulf Bjällås och Thomas Rahm, Miljöskyddslagen, 2 uppl. 1996, s. 221).

R och KF har till miljödomstolen överklagat länsstyrelsens beslut att inte vidta åtgärder med anledning av deras framställning. Då detta beslut inte varit överklagbart såvitt gäller frågan om förbud eller omprövning av villkor skall deras överklagande avvisas i dessa delar.

Vad gäller R och KFs talan i övrigt har inget framkommit i målet som föranleder någon annan bedömning än den som miljödomstolen har gjort. Miljööverdomstolen fastställer därför miljödomstolens dom i dessa delar.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättlagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Mats Dahl och tf. hovrättsassessorn Åsa Marklund Andersson, referent. Enhälligt.