MÖD 2000:53

Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Samma skadeorsak har inte inneburit att en återkommande skada på båthus ska betraktas som samma skada som tidigare reglerats. Målet återförvisades.

RATTEN

Hovrättsrådet Rolf Lundmark, miljörådet Lars Hyden, hovrättsrådet Roland Halvorsen och hovrättsassessorn Anna Tiberg, referent

PROTOKOLLFÖRARE

Anna Tiberg, även föredragande

KLAGANDE

JEL

SAKEN

Ansökan om bygdeavgiftsmedel

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, beslut 1999-09-21 i mål M 198-99

__________________________

Föredraganden anmäler att JEL överklagat miljödomstolens beslut och yrkat

bifall till sin ansökan om bygdeavgiftsmedel.

Målet föredras, varefter Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2000-12 -06)

Miljödomstolen har avvisat JELs ansökan med hänvisning till att han redan erhållit ersättning för skada på båthuset. Den av vattendomstolen genom beslut 1987 bestämda ersättningen omfattade skadad fasad på båthuset. Den nu begärda ersättningen avser byte av golv och bärande delar under golv samt flytt av båthuset till mindre översvämningsbenägen plats. Visserligen kan samma skadeorsak antas föreligga bakom samtliga skador - återkommande översvämningar i kombination med olämplig placering av byggnaden. Det kan dock inte anses vara fråga om samma skada i de båda målen. Jan Erik Linbergs ansökan skall således inte avvisas utan prövas i sak. Miljööverdomstolen visar därför målet åter till miljödomstolen för prövning i sak.

Miljööverdomstolens beslut får enligt 20 kap. 3 § första stycket miljöbalken och 54 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken inte överklagas.

Som ovan

Anna Tiberg Protokollet uppvisat/