MÖD 2001:42

Tillstånd till vattenuttag från en vik för bevattning av golfbana; nu fråga om återförvisning pga rättegångsfel-----Målet hade av miljödomstolen kungjorts i Uppsala Nya Tidning trots att det aktuella vattenområdet huvudsakligen var beläget i Stockholms län. Miljööverdomstolen fann att kungörelsen även borde ha införts i ortstidning i Stockholms län och att Länsstyrelsen i Stockholm borde ha fått kopia av kungörelsen. Sammantaget innebar detta att ett sådant rättegångsfel var begånget som kunde antas ha inverkat på målets utgång, varför miljödomstolens dom undanröjdes och målet återförvisades.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-02-15 i mål nr M 100-00,

se bilaga

KLAGANDE

1. KT

2. KJT

MOTPART

Vassunda golfklubb, Smedby gård, 741 91 KNIVSTA

SAKEN

Tillstånd enligt miljöbalken till vattenuttag från Garnsviken för bevattning av golfbana; nu fråga om återförvisning på grund av rättegångsfel

___________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT

Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens dom och återförvisar målet till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, för fortsatt behandling.

___________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

K och KJT har, så som det får förstås, yrkat att miljödomstolens dom upphävs. Som grund för yrkandet har K och KJT anfört i huvudsak följande. De motsätter sig att pumpanläggningen för golfklubbens vattenuttag placeras på fastigheten Hälgesta 1:9 och att vattenledningen dras över deras fastigheter. Ett uppförande av anläggningen i enlighet med medgivet tillstånd skulle medföra risk för söndergrävda diken och intrång längs strandkanten.

Vassunda golfklubb har bestritt ändring.

UTREDNINGEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

I målet har inkommit skrivelser från Länsstyrelsen i Stockholms län samt från S och SA, ägare till X 1:1 och 2:1.

Länsstyrelsen i Stockholms län har yrkat att målet skall återförvisas till miljödomstolen för förnyad handläggning. Länsstyrelsen har som skäl härför anfört bl.a. följande. Länsstyrelsen har inte erhållit golfklubbens ansökan för yttrande. Vidare deltog länsstyrelsen inte vid huvudförhandlingen i miljödomstolen, då den inte observerat kungörelsen i Uppsala Nya Tidning. Länsstyrelsen hade dock för avsikt att föra talan vid huvudförhandlingen eftersom den framfört synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen innan ansökan gavs in till miljödomstolen.

S och SA har även de yrkat att målet återförvisas till miljödomstolen för förnyad prövning och som grund härför anfört i huvudsak följande. De borde ha angivits som sakägare i golfklubbens ansökan. Deras fastighet gränsar direkt mot vattenområdet Maren och detta område kommer att påverkas av det stora vattenuttag som golfklubben erhållit tillstånd till. Oavsett om de skulle ha angivits som sakägare eller ej så är det deras uppfattning att de borde ha fått delta i något form av samråd och beretts möjlighet att yttra sig. Miljödomstolen har valt att begränsa kungörandet av tillståndsansökan till Upsala Nya Tidning. Detta trots att hela vattenuttaget kommer att ske i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Miljööverdomstolen har berett parterna tillfälle att yttra sig över skrivelserna.

K och KJT har anfört att även de åberopar vad Sten och Sophia Ankarcrona framfört.

Vassunda golfklubb har anfört bl.a. följande. Skrivelserna från S och SA samt från länsstyrelsen har inkommit till Miljööverdomstolen efter det att tiden för att överklaga löpt ut och yrkandena bör därför i första hand avvisas. S och SA kan vidare inte anses ha talerätt i aktuellt mål. Varken länsstyrelsen eller makarna A har angett vilken ändring som man genom en återförvisning önskar uppnå. Upsala Nya Tidning har lokalkontor inom Sigtuna kommun och bör anses vara en ortstidning för Sigtuna. Det bör åligga länsstyrelsen att kontrollera kungörelser inom "sitt område". Makarna Ts ändringsyrkande bör lämnas utan bifall. Vad makarna T anfört i sak har redan behandlats av miljödomstolen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

Vassunda golfklubb har av miljödomstolen erhållit tillstånd att för bevattning leda bort vatten från Garnsviken i Mälaren samt att för detta ändamål anordna en pumpanläggning på fastigheten Hälgesta 1:9. Miljööverdomstolen finner att den vattenverksamhet för vilken golfklubben ansökt om tillstånd utgör ett sådant intrång i nyttjandet av Koch KJTs fastigheter att de skall anses som sakägare. De är därmed behöriga att föra talan mot miljödomstolens dom.

Av utredningen i målet framgår att miljödomstolen kungjort golfklubbens tillståndsansökan och tidpunkten för miljödomstolens huvudförhandling endast i Upsala Nya Tidning. Garnsviken är belägen huvudsakligen inom Stockholms län och vattenuttaget skall enligt ansökan göras inom detta län. Med hänsyn till att ansökan berör både Uppsala och Stockholms län borde miljödomstolens kungörelse enligt 22 kap.3 och 17 §§miljöbalken även ha införts i ortstidning inom Stockholms län. Vidare borde Länsstyrelsen i Stockholms län enligt 22 kap. 4 § miljöbalken ha erhållit en kopia av kungörelsen.

Miljödomstolens förfarande att avgöra målet trots att ansökan och tidpunkten för huvudförhandlingen kungjorts felaktigt och trots att Länsstyrelsen i Stockholms län inte erhållit kopia av kungörelsen, har inneburit att fel förekommit vid miljödomstolens handläggning av målet. De rättegångsfel som förevarit kan enligt Miljööverdomstolen antas ha inverkat på målets utgång och de kan inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen finner därför att miljödomstolens dom i enlighet med 50 kap. 28 § rättegångsbalken skall undanröjas och att målet i enlighet med 29 § samma kapitel skall återförvisas till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Beslutet får enligt 54 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Rolf Lundmark, Mats Dahl, referent, och Liselotte Rågmark samt kammarrättsassessorn Malin Larsson. Enhälligt.