MÖD 2002:15

Avvisad ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk----- Miljödomstolen hade avvisat bolagets ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk utan att förelägga bolaget att avhjälpa bristerna i ansökan genom ett kompletteringsföreläggande. Miljööverdomstolen (MÖD) fann att ansökan pga. avsaknaden av samråd var ofullständig. Inte heller var det möjligt för sökanden att avhjälpa bristen genom att genomföra samrådet i efterhand eftersom samrådsförfarandet skall vara en integrerad del av arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MÖD fann att miljödomstolens beslut att avvisa ansökan var riktigt då en godtagbar MKB är en nödvändig processförutsättning. MÖD framhöll dock att det bara är i undantagsfall som en domstol eller myndighet skall avvisa en ansökan utan att först ha förelagt sökanden att avhjälpa eventuella brister.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, beslut 2001-05-22 i mål nr M 241-00,

se bilaga A

KLAGANDE

Utlängan Vind Aktiebolag, 556555-5215, Hötorget 1, 682 30 FILIPSTAD

SAKEN

Avvisad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Miljööverdomstolen avslår överklagandet.

_____________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Utlängan Vind Aktiebolag (bolaget) har yrkat att Miljööverdomstolen skall undanröja miljödomstolens avvisningsbeslut och återförvisa målet till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Bolaget har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Miljödomstolen har med stöd av 42 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken avvisat bolagets ansökan på grund av rättegångshinder. I 22 kap. 1 § miljöbalken anges vad en ansökan skall innehålla. Om rätten bedömer att en ansökan är ofullständig skall sökanden enligt 2 § andra stycket samma kapitel föreläggas av avhjälpa bristen. Följer sökanden inte ett föreläggande får domstolen besluta att bristen skall avhjälpas på sökandens bekostnad eller, om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövningen av målet, avvisa ansökan. Bolaget medger att den miljökonsekvensbeskrivning som lämnades in med ansökan inte var helt komplett, men anser att miljödomstolen skulle ha förelagt bolaget att komplettera ansökan i de delar något saknades vid äventyr att ansökan skulle komma att avvisas. Då så inte skett har domstolen hanterat frågan felaktigt och målet skall återförvisas för fortsatt behandling vid miljödomstolen. Efter att bolaget i juli 2000 anhängiggjort sin ansökan vid miljödomstolen förekom flera kontakter mellan bolaget och domstolen. Inte vid något tillfälle antyddes från domstolens sida att bolagets ansökan bedömdes vara så bristfällig att den kunde komma att avvisas. Om ansökan var så bristfällig att rättegångshinder har förelegat borde domstolen ha avvisat den omedelbart. Att avvisa ansökan efter nästan ett år, utan att först förelägga bolaget att avhjälpa bristen, är oförsvarligt ur processekonomisk synpunkt samt står i strid med miljöbalkens intentioner och reglerna om avvisning av talan i rättegångsbalken. Bolaget har numera lyckats genomföra samråd med samtliga av länsstyrelsen angivna myndigheter och organisationer. Vid genomförda samråd har ingen ny eller oväntad information erhållits, vilket talar för att hela samrådsprocessen hade kunnat slutföras i miljödomstolen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

En ansökan i ansökningsmål skall enligt 22 kap. 1 § första stycket 2. miljöbalken innehålla bl.a. en miljökonsekvensbeskrivning och uppgift om det samråd som skett. Om en domstol eller myndighet finner att ansökan är ofullständig skall den enligt 22 kap. 2 § andra stycket miljöbalken förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Följer sökanden inte föreläggandet och är bristen så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning av målet, får domstolen eller myndigheten avvisa ansökan. Av detta framgår att en godtagbar miljökonsekvensbeskrivning är en processförutsättning (jfr prop. 1997/98:45 del II s. 65). Frågan i målet är om bolagets ansökan brustit i sådana grundläggande hänseenden att bristerna inte kunnat avhjälpas och att ett kompletteringsföreläggande från domstolen därför inte behövts.

I 6 kap.5-6 §§miljöbalken finns bestämmelser om utökat samråd med miljökonsekvensbedömning. Genom samrådet bereds allmänhet, myndigheter och organisationer tillfälle att framföra synpunkter och kunna påverka den planerade verksamheten och miljökonsekvensbeskrivningen. För att samrådet skall fylla sin funktion måste det ske på ett tidigt stadium innan några låsningar har gjorts beträffande lokalisering och utformning eller projektet i övrigt fått en mera bestämd utformning. Detta innebär att samrådet skall ske i god tid innan ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen upprättats (prop. 1997/98:45 del II s. 59).

Länsstyrelsen i Blekinge län (länsstyrelsen) har vid det tidiga samrådet i mars 2000 och i sitt beslut den 15 juni 2000 om utökat samråd lämnat besked om vilka myndigheter och organisationer som länsstyrelsen ansett att bolaget skall ha samråd med. Vid tidpunkten för bolagets ansökan till miljödomstolen, den 7 juli 2000, hade bolaget ännu inte genomfört samråd med flertalet av dessa myndigheter och organisationer. I likhet med miljödomstolen finner Miljööverdomstolen att bolagets ansökan på grund av det uteblivna samrådsförfarandet var ofullständig och att den i befintligt skick inte kunde läggas till grund för en prövning i sak.

Som anförts ovan skall samråden vara en integrerad del av arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och bolaget har därför inte kunnat avhjälpa bristen genom att genomföra samråden i efterhand. Det har därför inte varit en framkomlig väg att genom förelägganden om komplettering få till stånd en godtagbar miljökonsekvensbeskrivningen. Med hänsyn härtill och då en godtagbar miljökonsekvensbeskrivning är en processförutsättning, finner Miljööverdomstolen att miljödomstolens beslut att avvisa bolagets ansökan var riktigt.

Bolaget har anfört att det numera varit i kontakt med de myndigheter och organisationer som bolaget enligt länsstyrelsen skall ha samråd med. Bolaget har också till Miljööverdomstolen givit in skrivelser från bl.a. Luftfartsverket, Sydkustfiskarna, Sveriges ornitologiska förening och Försvarsmakten. Av vad som tidigare anförts framgår dock att en sådan komplettering inte avhjälper den aktuella bristen i ansökan, som har sin grund i en felaktig och helt otillräcklig beredning av ansökan från bolagets sida. Bolagets överklagande skall därför avslås.

Miljööverdomstolen vill i detta sammanhang framhålla att det endast i undantagsfall bör komma i fråga att en domstol eller myndighet avvisar en ansökan utan att först ha förelagt sökanden att avhjälpa eventuella brister. Det bör också påpekas att det för en effektiv processordning är av stor vikt att rätten i förekommande fall utan dröjsmål tar ställning till frågan huruvida en ansökan har brister som inte kan avhjälpas och som skall leda till avvisning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 2002-03-13

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand, miljörådet Sven Bengtsson, hovrättsrådet Mats Dahl, referent, och kammarrättsassessorn Malin Larsson. Enhälligt.