MÖD 2003:19

Förbud att utan tillstånd uppföra vindkraftverk; nu fråga om talerätt -----En anmälan om uppförande av vindkraftverk föranledde ingen åtgärd från miljönämnden (ett s.k. 0-beslut). En granne klagade till länsstyrelsen och miljödomstolen, varav den sistnämnda undanröjde nämndens beslut och förbjöd uppförandet av vindkraftverket. Nämnden överklagade och fråga uppkom om dess talerätt. Miljööverdomstolen fann att enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen blev miljönämnden part i samband med att målet överklagades till miljödomstolen och genom domen har nämndens beslut upphävts. Miljödomstolens avgörande ansågs därmed ha gått nämnden emot i den mening som avses i 16 kap. 12 § 1 st. 1 miljöbalken (jfr RÅ 1999 not. 17) och nämnden hade därför rätt att överklaga miljödomstolens dom.

RÄTTEN

Hovrättsråden Gudmund Toijer, Henrik Runeson, referent, och Lars Dirke (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd) samt hovrättsassessorn Inge Karlström

PROTOKOLLFÖRARE

Inge Karlström, även föredragande

KLAGANDE

Miljötekniska nämnden i Ödeshögs kommun, 599 80 ÖDESHÖG

MOTPARTER

1. JG

2. GE

SAKEN

Förbud att utan tillstånd uppföra vindkraftverk; nu fråga om talerätt och prövningstillstånd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-07-18 i mål nr M 217-02

________________________

Föredraganden anmäler följande.

Växjö tingsrätt, miljödomstolen

Miljötekniska nämnden i Ödeshögs kommun meddelade i beslut den 6 februari 2001 efter anmälan från JG att uppförandet av ett vindkraftverk på fastigheten Ö G 1:1 för närvarande inte föranledde någon åtgärd. GE överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Östergötlands län som i beslut den 19 april 2002 avslog överklagandet. GE överklagade länsstyrelsens beslut till Växjö tingsrätt, miljödomstolen, som genom den överklagade domen upphävde underinstansernas avgöranden och förbjöd JG att utan tillstånd uppföra vindkraftverket. Nämnden har överklagat miljödomstolens dom och yrkat att den skall upphävas.

Fråga har uppkommit om nämnden har rätt att överklaga miljödomstolens dom och vid sådant förhållande om prövningstillstånd skall meddelas.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2003-03-12)

Frågan om talerätt

Enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) blev nämnden part i samband med att målet överklagades till miljödomstolen. Genom miljödomstolens dom har nämndens beslut upphävts. Miljödomstolens avgörande får därmed anses ha gått nämnden emot i den mening som avses i 16 kap. 12 § första stycket 1 miljöbalken (jfr RÅ 1999 not. 17). Nämnden har därför rätt att överklaga miljödomstolens dom.

Frågan om prövningstillstånd

Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljödomstolens dom står därför fast.

Besluten får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Inge Karlström

Protokollet uppvisat/