MÖD 2003:39

Utdömande av vite-----En miljönämnd ansökte om utdömande av vite om 30 000 kr mot en fastighetsägare för att denne inte hade följt ett föreläggande att ansluta fastighetens avlopp till en godkänd avloppsanläggning. Fastighetsägaren invände att vitet borde efterskänkas med hänsyn till hans små ekonomiska förhållanden (6 000 kr/mån i pension, fastigheten taxerad till 81 000 kr). Miljödomstolen ansåg att skäl inte förelåg för att helt efterskänka vitet, men väl att jämka det till 15 000 kr. Miljööverdomstolen ändrade endast på så vis att vitet fastställdes till 10 000 kr.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-11-14 i mål nr M 63-01,

se bilaga A

KLAGANDE

KJ

Ombud

ÖS

MOTPART

Miljönämnden i Mjölby kommun, 595 80 MJÖLBY

SAKEN

Utdömande av vite

________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av miljödomstolens dom förpliktas K J att till staten utge tiotusen (10 000) kr av det förelagda vitet.

________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

K J har yrkat att vitet inte skall dömas ut.

Miljönämnden i Mjölby kommun (miljönämnden) har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken avgjort målet utan huvudförhandling.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har i Miljööverdomstolen åberopat i huvudsak samma omständigheter och utredning med följande tillägg.

K J: Han har låg pension. Efter avdrag för skatt, amortering på fastighetslånet samt kostnader för el, uppvärmning, telefon och teve, återstår endast drygt 3 100 kr. Hans ekonomiska situation är ansträngd och han saknar medel för att genomföra de förelagda åtgärderna. Han har dock hela tiden haft för avsikt att följa föreläggandet. Enligt ett muntligt besked från en entreprenör uppgår kostnaden för installation av avloppsanläggningen till cirka 25 000 kr inklusive mervärdesskatt. Han har vid två tillfällen, senast i november 2002, förhandlat med Föreningssparbanken om att öka belåningen på fastigheten för att på så sätt finansiera utförandet av avloppsanläggningen. Fastigheten är taxerad till 89 000 kr och fastighetslånet uppgår i dag till cirka 30 000 kr. Banken har dessvärre avslagit ansökningarna.

Miljönämnden: Sedan avloppsinventeringen 1996 har företrädare för miljökontoret varit i kontakt med K J vid ett flertal tillfällen. Kommunen har lämnat råd, anvisningar och information om hur avloppsanläggningen kan utföras. Det har nu gått drygt sex år sedan inventeringen genomfördes utan att en godkänd avloppsanläggning har kommit till stånd. Inte heller har K J presenterat förslag till hur avloppsanläggningen skall utföras eller kunnat ge besked om när det kan ske. Det saknas därför skäl att bifalla överklagandet.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Vitesföreläggandet har vunnit laga kraft och är lagligen grundat. De förelagda åtgärderna har inte vidtagits av K J. Förutsättningar att döma ut vitet föreligger därför.

Av 9 § första stycket lagen (1985:206) om viten följer att vitet får jämkas om det finns särskilda skäl. En sådan omständighet kan vara att tillsynsmyndigheten bestämt vitet schablonmässigt och utan hänsyn till den enskildes ekonomiska situation eller omständigheterna i övrigt.

Av utredningen framgår att K Js ekonomiska och sociala situation var ansträngd vid tidpunkten för vitesföreläggandet. Förhållandena har inte ändrats. Miljööverdomstolen delar miljödomstolens bedömning att det inte finns skäl att helt efterskänka vitespåföljden. Det föreligger dock utrymme för att ytterligare jämka vitet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, bilaga B

Överklagande senast 2003-05-20

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand, Rose Thorsén

och Marinette Andersson, referent, samt hovrättsassessorn Inge Karlström. Enhälligt.