MÖD 2004:31

Avvisat överklagande-----Enligt förvaltningsrättslig praxis på miljöskyddsområdet har närboende ansetts ha rätt att överklaga ett beslut genom vilket deras anmälan till tillsynsmyndigheten inte har föranlett något ingripande mot störande verksamhet.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Roland Halvorsen, referent, och Liselotte Rågmark samt t.f. hovrättsassessor Paul Magnusson (deltar ej i beslutet om prövningstillstånd)

PROTOKOLLFÖRARE

Beredningsjuristen Per Hallström, även föredragande

PARTER (ej närvarande)

KLAGANDE

1. FO

2. HP

MOTPART

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun, 621 81 VISBY

SAKEN

Avvisat överklagande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, dom 2004-02-12 i mål M 30021-04

FO och HP har överklagat miljödomstolens dom och yrkat att miljödomstolens dom skall undanröjas.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2004-06-15)

Miljööverdomstolens skäl

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har besvarat den framställan som FO och HP gjort till nämnden angående kontroll av en vindkraftsanläggning genom att i beslut hänvisa till de synpunkter som i beslutshandlingen framförts under avsnittet ”Bedömning”. Där framgår bl.a. att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte funnit det relevant att föranstalta om några mätningar av buller eller att hos tillståndsmyndigheten ansöka om en prövning av villkoren för vindkraftsverksamheten ifråga.

Oberoende av den bedömning miljö- och hälsoskyddsnämnden gjort i denna fråga kan det konstateras att nämnden har haft möjligheten att som en följd av FOs och HPs framställan enligt 26 kap. 22 § miljöbalken föranstalta om åtgärder eller att enligt 24 kap.3 och 5 §§miljöbalken ansöka om en prövning av villkoren för verksamheten. Mot denna bakgrund har beslutet fått den innebörden att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte kommit att vidta några sådana åtgärder på grundval av framställan. Fråga är om FO och HP har haft rätt att överklaga ett sådant beslut.

Av handlingarna i målet framgår inte annat än att FO och HP som närboende är berörda av den ifrågavarande verksamheten på ett sådant sätt att de är att anse som sakägare. FO och HP har i denna egenskap, enligt förvaltningsrättslig praxis på miljöskyddsområdet, rätt att överklaga beslut varigenom deras anmälan till tillsynsmyndigheten inte föranleder myndigheten att ingripa mot den störande verksamheten.

Av det anförda följer att länsstyrelsen inte bort avvisa FOs och HPs överklagande utan istället haft att pröva detta i sak.

Avgörande

1. Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Med undanröjande av miljödomstolens dom och Länsstyrelsens i Gotlands län beslut den 19 december 2003, dnr 505-4067-02, att avvisa FOs och HPs överklagande återförvisar Miljööverdomstolen målet till Länsstyrelsen i Gotlands län för förnyad handläggning.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Som ovan

Per Hallström

Protokollet uppvisat/

__________________________

BILAGA

STOCKHOLMS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLENS, DOM

KLAGANDEN

FO

HP

MOTPART

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun

621 81 Visby

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens i Gotlands län beslut den 19 december 2003, dnr 505-4067-02, domsbilaga 1

SAKEN

Kontroll av vindkraftanläggning; nu fråga besluts överklagbarhet

____________________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet.

_____________

YRKANDE M. M.

FO och HP har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat, som det uppfattas, att länsstyrelsens beslut skall undanröjas och att en objektivt utförd bullermätning skall utföras. De har anfört bl.a. följande. De har kontaktat miljö- och hälsoskyddsnämnden med begäran om en objektiv utförd bullermätning från fyra vindkraftverk. Det är endast tre företag i Sverige som är legitimerade för att kunna utföra denna mätning men miljö- och hälsoskyddsnämnden låter vindkraftsexploatören själv utföra mätningarna.

DOMSKÄL

Fråga i målet är om länsstyrelsen haft fog för sitt beslut att avvisa överklagandet med hänvisning till att det inte är fråga om ett överklagbart beslut. Vad FO och HP har anfört i överklagandet föranleder inte miljödomstolen att göra en annan bedömning än den som gjorts av länsstyrelsen. Överklagandet skall därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (TSH-MD 2)

Överklagande, ställt till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, skall ha inkommit till miljödomstolen, Stockholms tingsrätt, senast den 4 mars 2004. Prövningstillstånd krävs.

Ulrika Tengelin Margaretha Bengtsson

I avgörandet har deltagit rådmannen Ulrika Tengelin, ordförande, och miljörådet Margaretha Bengtsson. Domen är enhällig. Föredragande har varit beredningsjuristen Gunilla Stener.