MÖD 2005:51

Avvisad ansökan-----En kommun ansökte om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att bl.a. leda bort inläckande grundvatten i en planerad kraftledningstunnel och tillhörande tillfartstunnel. Miljödomstolen anförde att bortledning av grundvatten kommer att ske i varje punkt i tunnlarna och avvisade ansökan med hänvisning till att kommunen inte visat att den hade rådighet beträffande samtliga de fastigheter som tunnlarna skulle passera. Miljööverdomstolen konstaterade att kommunen ägde de fastigheter där pumpanläggning för bortledande av grundvatten och pumpledning skulle förläggas och att kommunen därmed hade den rådighet som krävdes.

RÄTTEN

Hovrättsrådet Per-Anders Broqvist, referent, miljörådet Lars Hydén, hovrättsrådet Lars Dirke och hovrättsassessorn Christina Almborg Kroon

PROTOKOLLFÖRARE

Christina Almborg Kroon, även föredragande

KLAGANDE

Stockholms Stad genom dess gatu- och fastighetsnämnd

Ombud: Advokaten PM

SAKEN

Avvisad ansökan

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, beslut den 17 juni 2005 i mål nr M 7451-05

_____________

Stockholms stad genom dess gatu- och fastighetsnämnd (staden) har yrkat att Miljööverdomstolen skall återförvisa målet till miljödomstolen för prövning i sak.

Målet föredras varefter Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2005-09-16)

Domskäl

Skäl

Av 2 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet framgår att en verksamhetsutövare, för att få bedriva vattenverksamhet, skall ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas.

Vad som är att anse som vattenverksamhet framgår av 11 kap. 2 § miljöbalken. Här framgår att såväl bortledande av grundvatten som infiltration av vatten är att anse som vattenverksamhet. Rådighet krävs därför över vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas. Vad gäller rådighet vid bortledande av grundvatten har det i praxis ansetts tillräckligt att sökanden har rådighet vid bortledningspunkten (NJA 2001 sid. 828).

Av handlingarna i målet framgår att staden äger de fastigheter där pumpanläggning för bortledande av grundvatten och pumpledning samt anläggning för infiltration kommer att förläggas. Miljööverdomstolen anser att staden därmed har den rådighet som krävs för den ansökta verksamheten. Det överklagade beslutet skall därför upphävas och målet visas åter för fortsatt behandling.

Slut

Det överklagade beslutet upphävs och målet visas åter till miljödomstolen för fortsatt behandling.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast 2005-10-14

Protokollet uppvisat/

___________________________

BILAGA

STOCKHOLMS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, BESLUT

Rätten

Rådmannen Bjarne Karlsson, tillika protokollförare, samt miljörådet Lars Berggren

Sökande

Stockholms Stad genom dess Gatu- och fastighetsnämnd

Ombud: advokaten PM och jur.kand. HL

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till bortledande av grundvatten och infiltration av vatten i Stockholms kommun och län; nu fråga om rådighet

Sökanden har ansökt om tillstånd enligt 11 kap.miljöbalken att bl.a. leda bort i planerad kraftledningstunnel mellan Hjorthagen och Fisksjöäng i Stockholms stad och tillhörande tillfartstunnel inläckande grundvatten.

Det antecknas att tingsrätten har förelagt sökanden - vid äventyr av ansökans avvisande - att visa att sökanden har rådighet beträffande samtliga de fastigheter som tunnlarna passerar.

Det antecknas bl.a. att sökanden gjort gällande att erforderlig vattenrättslig rådighet föreligger genom att sökanden har rådighet över vattnet vid bortledningspunkten (platsen för pumpanläggningen).

Handlingarna i målet genomgås varefter tingsrätten meddelar följande

SLUTLIGA BESLUT

För att sökanden skall ha vattenrättslig rådighet krävs att sökanden råder över det område där bortledande av grundvatten skall ske. Bortledande av grundvatten kommer att ske i varje punkt i tunnlarna. Rådighet krävs därför beträffande samtliga fastigheter som tunnlarna passerar. Eftersom sökanden inte har visat att sökanden har rådighet beträffande samtliga fastigheter som tunnlarna passerar och, inte heller visat att rådighet föreligger på annan grund, avvisar tingsrätten ansökan.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TSH-MD 3)

Överklagande, ställt till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, skall ha kommit in till miljödomstolen senast den 8 juli 2005.

Bjarne Karlsson