MÖD 2006:61

Tillstånd för utsläpp av koldioxid-----Miljööverdomstolen bedömde begreppet installerad tillförd effekt och fann att en fastbränslepanna och två oljepannor inte samtidigt kunde vara i drift eftersom företagets torkanläggning inte var dimensionerad för detta. Då sammanräkning av pannornas effekt inte skulle ske förelåg inte heller tillståndplikt enligt lagen om utsläpp av koldioxid i detta fall.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, dom den 22 november 2005 i mål nr

M 6069-05, se bilaga

KLAGANDE

Setra Trävaror AB, 556035-2196, Box 100, 739 22 Skinnskatteberg

MOTPART

Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås

SAKEN

Tillstånd för utsläpp av koldioxid

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen förklarar att tillståndsplikt enligt 2 kap. 1 § lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid, numera lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, inte föreligger för Setra Trävaror AB:s nuvarande förbränningsanläggning.

___________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Setra Trävaror AB (Setra), tidigare Setra Sågade Trävaror AB Skinnskattebergs Sågverk, har yrkat bifall till sin talan vid miljödomstolen.

Länsstyrelsen i Västmanlands län har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Setra har åberopat samma grunder och omständigheter som i underinstanserna med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden.

De 11 MW som kan tillföras bolagets torkanläggning utgör den installerade tillförda effekten. Fastbränslepannan och de två oljepannorna kan inte samtidigt vara i drift eftersom torkanläggningen inte är dimensionerad för detta.

Den huvudsakliga värmelasten i torkanläggningen utgörs av sexton kammartorkar och fem vandringstorkar för virke. I torkarna finns shuntsystem anknutna till huvudkretsen för tillförsel av hetvatten till värmebatterier som omsluter och värmer upp den cirkulerade luften inuti torken. En huvudkrets för hetvatten utgår från fastbränslepannan och två stycken oljepannor. Denna huvudkrets håller som högst 120 graders temperatur. Ökar framledningstemperaturen utöver detta så tvångsstängs anläggningen. De tre enheterna; fastbränslepanna och oljepanna 1 och 2 är parallellkopplade med gemensam anslutning till huvudkretsens fram- och returledning. Anläggningen fungerar så att fastbränslepannan normalt ger behövlig effekt. Oljepannornas roll är av redundant karaktär och används endast vid driftsstopp. Om effekten 20 MW kontinuerligt tillförs torkanläggningen kommer den att nödstoppa på grund av att 120 graders framledningstemperatur överskrids.

Länsstyrelsen i Västmanlands län har i huvudsak åberopat samma grunder och omständigheter som i underinstanserna.

YTTRANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Naturvårdsverket

Handelsdirektivet, direktiv 2003/87/EG, bilaga 1, omfattar bland annat förbränningsanläggningar ”med en tillförd effekt” på mer än 20 MW. Motsvarande uttryck i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter är förbränningsanläggning ”med en installerad tillförd effekt” på mer än 20 MW. Naturvårdsverket tolkar dock även direktivets text som att det är anläggningens storlek/kapacitet som avses och inte en verklig tillförd effekt som ju varierar över tiden. I den engelska versionen av direktivet anges ”rated thermal input”, ett uttryck som också används t.ex. i direktivet om stora förbränningsanläggningar för att definiera en anläggnings storlek/kapacitet.

I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd används också uttrycket ”installerad tillförd effekt” när en anläggning definieras storleksmässigt för olika prövningsnivåer. Den praktiska tillämpningen har även här varit att samtliga i anläggningen ingående pannors ”installerade tillförd effekt” har sammanräknats vid fastställande av anläggningens totaleffekt. Även pannor med uttalad reserv- eller topplastfunktion har inkluderats. På detta sätt undviks en rad tänkbara tolkningsproblem som kan uppstå i fall då olika pannor av olika skäl har begränsad drift.

Energimyndigheten

I handelsdirektivets svenska textversion anges en viss ”tillförd effekt” som gräns för när en anläggning är skyldig att inneha tillstånd för att släppa ut koldioxid. I den svenska lagen som införlivar direktivets bestämmelse används i stället ”installerad tillförd effekt” med samma syfte. Skillnaden är att den svenska lagens skrivning är mer preciserad och anger den effekt anläggningen är dimensionerad för att kunna tillföras. Att enbart tala om ”tillförd effekt” skulle kunna innebära den faktiskt tillförda effekten i ett givet ögonblick, vilken kan fluktuera. Svensk lagstiftning på elområdet har i allmänhet gränser som sätts utifrån nominell effekt, installerad effekt, effekt som kan uppnås, etc. Det är Energimyndighetens bedömning att lagstiftaren valt att inte avvika från detta bruk vid införlivandet av EG-rättsakter. Det är vidare myndighetens uppfattning att skillnaden inte medför skilda bedömningar i sak beträffande en anläggnings skyldighet att ha tillstånd för utsläpp av koldioxid.

Begreppet ”redundant kapacitet” avser att en reservanläggning finns tillgänglig att starta om det skulle uppstå driftstörning på ordinarie anläggning. I allmänhet avses med begreppet att de två alternativa anläggningarna inte används samtidigt.

Enligt uppgift från Setra kan torkanläggningen inte ta emot energi från samtliga pannor samtidigt. Normalt försörjer fastbränslepannan torkanläggningen och oljepannorna används endast när baslastpannan av någon anledning inte används.

Energimyndigheten anser att ”en installerad tillförd effekt” skall anses vara den sammanlagda effekten i flera bränsleanläggningar endast då dessa faktiskt kan sammanläggas, dvs. användas samtidigt. Vad som framkommit i handlingarna och i kontakt med bolaget, ger vid handen att så inte är fallet beträffande Setras anläggning. Vidare gör Energimyndigheten bedömningen att en dylik, huvudsakligen teknisk, förståelse av begreppet ”sammanlagd” inte kommer att medföra någon icke önskvärd effekt på utsläppsrättssystemet i sin helhet. Setra skall således enligt Energimyndighetens uppfattning inte vara tillståndsskyldigt enligt lagen om utsläppsrätter.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Målet gäller tillämpningen av lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid numera upphävd genom och ersatt av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Enligt övergångsbestämmelserna i lagen om handel med utsläppsrätter skall mål och ärenden som påbörjats före den 1 januari 2005, bedömas enligt lagen om utsläpp av koldioxid. Bestämmelserna om tillstånd i lagen om utsläpp av koldioxid förs över i huvudsak utan ändringar till lagen om handel med utsläppsrätter (prop. 2004/05:18 s. 32).

I 2 kap. 1 § första stycket 1 lagen om utsläpp av koldioxid stadgas att utsläpp av koldioxid inte får ske utan tillstånd om utsläppet sker från förbränningsanläggning med en installerad tillförd effekt på mer än 20 megawatt eller anläggning som är ansluten till ett fjärrvärmenät med en total installerad tillförd effekt över 20 megawatt. Setras tre pannor utgör en förbränningsanläggning enligt 14 § förordningen (2004:657) om utsläpp av koldioxid då de används för produktion av hetvatten.

Tillståndskravet i 2 kap. lagen om utsläpp av koldioxid motsvarar bestämmelsen i Artikel 4 handelsdirektivet, 2003/87/EG. I bilaga I till handelsdirektivet räknas de tillståndspliktiga anläggningarna upp jämte de kapacitetsgränser som fastställts för varje kategori. Av bilagan framgår att förbränningsanläggningar med en tillförd effekt på mer än 20 MW omfattas av direktivet. 2 kap. 1 § första stycket 1 lagen om utsläpp av koldioxid skiljer sig därigenom från direktivets svenska textversion genom att ordet installerad lagts till i lagen om utsläpp av koldioxid. Uttryckssättet i lagen om utsläpp av koldioxid följer istället det så kallade IPPC-direktivet 96/61/EG som talar om installerad tillförd effekt.

Tillförd effekt skulle kunna anses variera beroende på hur stor bränsletillförseln är, medan däremot installerad tillförd effekt bör utgå från vad anläggningen är dimensionerad för. Enligt Energimyndighetens bedömning torde det vara installerad tillförd effekt som avses i handelsdirektivet (se SOU 2003:120 s. 74). Miljööverdomstolen anser att skillnaden i uttryckssätt inte medför att olika bedömningar i sak skall göras vad gäller en anläggnings skyldighet att ha tillstånd till utsläpp av koldioxid.

Frågan i målet är således hur begreppet installerad tillförd effekt skall tolkas. Av de uppgifter Setra lämnat i målet framgår att fastbränslepannan och de två oljepannorna inte samtidigt kan vara i drift eftersom torkanläggningen inte är dimensionerad för detta. Mot bakgrund härav finner Miljööverdomstolen att en sammanräkning av pannornas effekt inte skall ske i detta fall. Tillståndsplikt enligt lagen om utsläpp av koldioxid föreligger således inte för Setras nuvarande förbränningsanläggning.

Miljööverdomstolens dom får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Rolf Svedberg samt hovrättsråden Henrik Runeson och Liselotte Rågmark, referent. Enhälligt.

__________________________________

BILAGA

STOCKHOLMS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

Setra Sågade Trävaror Aktiebolag Skinnskattebergs Sågverk, 556035-2196

Box 100

739 22 Skinnskatteberg

MOTPART

Länsstyrelsen i Västmanlands län

721 86 Västerås

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut den 15 december 2004, dnr 563-10874-04, se domsbilaga 1

SAKEN

Angående tillstånd för utsläpp av koldioxid

_____________

DOMSLUT

Setra Sågade Trävaror Aktiebolag Skinnskattebergs Sågverk omfattas av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och skall därför söka tillstånd för utsläpp av koldioxid.

_____________

YRKANDEN M.M.

Setra Sågade Trävaror Aktiebolag Skinnskattebergs Sågverk (bolaget) har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat, så som det får uppfattas, att beslutet skall ändras på så sätt att miljödomstolen skall fastställa att bolaget inte omfattas av systemet med handel med utsläppsrätter och därför inte behöver söka tillstånd för utsläpp av koldioxid.

Till stöd för sin talan har bolaget anfört bl.a. följande. Bolaget omfattas inte av den aktuella lagstiftningen. Bolaget tolkar lagtexten så att endast ett värmebärande medium får finnas mellan förbränningsrummet och torken. Detta är fallet i bolagets verksamhet där de torkar virke i utrymmen uppvärmda med hetvatten från förbränningsanläggningen. Bolaget har en fastbränslepanna med en effekt om 11 MW och två reservoljepannor om tillsammans 11 MW. Den tillförda effekten kan inte vara 20 MW. Oljepannorna skall användas så lite som möjligt och utgör endast reserv för att virkestorkarna skall kunna fungera även vid avbrott hos fastbränslepannan. - Installerad, till systemet tillförd effekt, är mindre än 20 MW. I förordningen anges att just den typ av anläggning som bolaget har inte skall omfattas av tillståndsplikt. Förbränningsanläggningen för den genererade värmen direkt till bolagets virkestorkar.

YTTRANDEN

Länsstyrelsen har vidhållit sitt beslut samt anfört bl.a. följande. Länsstyrelsen anser att bolagets förbränningsanläggning omfattas av systemet med handel med utsläppsrätter. Enligt 14 § förordningen (2004:657) om utsläpp av koldioxid omfattas förbränningsanläggning i vilken förbränning sker för produktion av varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja. Däremot avses inte anläggningar där tillverkningsprocessen sker i annan industri och där den genererade värmen används direkt i tillverkningsprocessen, till exempel vissa ugnar, torkar samt anläggning för värmebehandling och smältning osv. Länsstyrelsen anser att detta undantag endast går att använda där den värmen som bildas vid förbränningen direkt används för torkning, dvs. utan att använda något värmeöverförande medium. När det gäller storleken på anläggningen anser länsstyrelsen att anläggningen har en installerad effekt på 11+11 MW, dvs. över gränsen på 20 MW.

Naturvårdsverket har bestritt bifall till överklagandet samt anfört bl.a. följande. 2 kap. 1 § första punkten lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid läst tillsammans med 14 § förordningen om utsläpp av koldioxid innebär att en anläggning omfattas av lagen om summan av den installerade tillförda effekten för alla pannor på en anläggning överstiger 20 MW. Detta är fallet i det överklagade ärendet. Tillämplighetsområdet för lagen förtydligas i 17 § samma förordning där det anges att produktionskapaciteterna för olika verksamheter skall summeras. Det innebär i detta fall att vid bedömning av om bolagets anläggning omfattas av lagen skall de tillförda installerade effekterna för de tre pannorna summeras. - Undantaget i 14 § första stycket andra meningen förordningen om utsläpp av koldioxid avser fall då ”..den genererade värmen används direkt i tillverkningsprocessen…”. Med detta avses uppvärmning direkt med låga, rökgaser eller motsvarande, utan användning av värmeöverföringsmedium. I bolagets anläggning överförs värmen via hetvatten till torkprocessen varför 14 § första stycket andra meningen inte är tillämplig.

Bolaget har vidhållit sitt överklagande samt därutöver anfört bl.a. följande. En anläggning som har en installerad tillförd effekt av minst 20 MW skall enligt alla rimliga bedömningar vara dimensionerad för mottagande av 20 MW effekt. Ordet ”tillförd” i sammansättningen ”installerad tillförd” innebär en avgörande skillnad jämfört med om endast ordet ”installerad” angivits. - I förordningens 17 § anges att där verksamhetsutövaren utövar flera verksamheter inom samma bransch skall verksamheternas produktionskapacitet läggas samman. Bolaget utövar endast en verksamhet, nämligen torkning av virke. De två oljepannorna finns endast som reserv vid effektavbrott i fastbränslepannan i den enda verksamhet som bedrivs. - Med den tolkning av lagen som Naturvårdsverket och länsstyrelsen gör skulle alla sågverk som har en fastbränslepanna med effekten 10 MW och däröver ingå i detta system. Skälet är att redundant effekt behövs för stillestånd och översyn av fastbränslepannor. Flertalet anläggningar av denna storlek har ej tilldelats utsläppsrätter. Skulle Naturvårdsverkets tolkning bli gällande torde inte konkurrensneutralitet inom branschen föreligga utan bolaget särbehandlas.

DOMSKÄL

Av utredningen i målet framgår att klagandens värmeproduktionsanläggning består av en fastbränslepanna om 11 MW tillförd effekt samt två oljepannor om tillsammans 11 MW tillförd effekt, alltså en sammanlagd tillförd effekt om 22 MW. Den genererade värmen från anläggningen används inte direkt vid torkningen, varför undantag från tillståndsplikten inte föreligger. Klaganden omfattas således av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter som, med likalydande bestämmelser, ersatt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid och skall därför söka tillstånd för utsläpp av koldioxid.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (TSH-MD 2)

Överklagande, ställt till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, skall ha inkommit till miljödomstolen, Stockholms tingsrätt, senast den 13 december 2005. Prövningstillstånd krävs.

Bjarne Karlsson Jan-Olof Arvidsson

I avgörandet har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och miljörådet Jan-Olof Arvidsson. Domen är enhällig. Föredragande har varit beredningsjuristen Eva Åkerlund.