MÖD 2008:28

Rätt att överklaga ett tillstånd till en gruppstation för vindkraft i Kattegatt ----- Sveriges Fiskares Riksförbund har inte ansetts ha rätt att överklaga ett tillstånd till en vindkraftanläggning.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Lars Hydén, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, referent, samt hovrättsassessorn Anita Seveborg

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsassessorn Anita Seveborg

KLAGANDE (såvitt nu är i fråga)

Sveriges Fiskares Riksförbund, Fiskets Hus, Fiskhamnsgatan 33

414 58 Göteborg

Ombud: advokaten A.L.

MOTPARTER

1. Favonius AB, c/o Falkenberg Energi AB, 311 80 Falkenberg

Ombud: advokaten R.L. och jur.kand. C.H.

2. Länsstyrelsen i Hallands län, 301 81 Halmstad

3. Falkenbergs kommun, 311 31 Falkenberg

SAKEN

Ansökan om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft i Kattegatt utanför Falkenberg; nu fråga om avvisande av överklagande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2007-12-07 i mål nr M 1043-06

_____________

Sveriges Fiskares Riksförbund (nedan kallat förbundet) har överklagat miljödomstolens dom. Fråga har uppkommit om förbundet har rätt att överklaga domen.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande beslut.

BESLUT (att meddelas 2008-03-25)

Domskäl

Skäl

I 16 kap. 12 § första stycket 1 miljöbalken föreskrivs att överklagbara domar och beslut får överklagas av den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot. Vidare föreskrivs i punkten 2 att en lokal arbetstagarorganisation som organiserar arbetare i den verksamhet som avses med beslutet får överklaga beslut i frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Enligt 16 kap. 13 § första stycket miljöbalken får överklagbara domar eller beslut överklagas av en ideell förening som uppfyller de krav som anges i paragrafen även om föreningen inte är att anse som sakägare enligt 12 §, såvitt avser tillstånd, godkännande eller dispens enligt miljöbalken.

Av handlingarna i målet framgår inte att miljödomstolens dom angår förbundet på sådant sätt det har rätt att överklaga domen enligt 16 kap. 12 § första stycket 1 miljöbalken. Det framgår inte heller att förbundet är en sådan ideell förening som får överklaga miljödomstolens domar och beslut enligt 16 kap. 13 § miljöbalken eller en sådan lokal arbetstagarorganisation som får överklaga enligt 16 kap. 12 § första stycket 2 miljöbalken.

Förbundet har vidare gjort gällande att det enligt sina stadgar har till uppgift att tillvarata yrkesfiskarnas intressen och till följd härav har behörighet att i målet företräda yrkesfiskande medlemmar som berörs av det ansökta företaget.

Förbundet har överklagat i egen person och det framgår inte av överklagandet att förbundet har överklagat för någon annans räkning. Den eventuella rätt att överklaga som enskilda yrkesfiskare ska ha kan, enligt Miljööverdomstolens bedömning, inte överlåtas till förbundet på ett sådant sätt att förbundet träder in i deras ställe.

Förbundets överklagande skall på grund av vad som sagts ovan avvisas.

Slut

Miljööverdomstolen avvisar Sveriges Fiskares Förbunds överklagande.

HUR MAN ÖVERKLAGAR beslutet, se bilaga

Överklagande senast 2008-04-22

Protokollet uppvisat/