MÖD 2008:31

Utdömande av vite ----- Miljööverdomstolen fann att det förelåg särskilda skäl att jämka ett vite mot bakgrund av bl.a. att den olagliga handlingen skett av misstag.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2007-10-30 i mål nr M 1902-07, se bilaga A

KLAGANDE

Acnespecialisten Dahl AB, 556530-0695

Landsvägen 67

172 65 Sundbyberg

MOTPART

Läkemedelsverket

Box 26

751 65 Sundbyberg

SAKEN

Utdömande av vite

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens dom endast på så sätt att vitet bestäms till 25 000 kr.

____________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Acnespecialisten Dahl AB har yrkat befrielse från skyldigheten att utge vite.

Läkemedelsverket har bestritt bifall till överklagandet.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Acnespecialisten Dahl AB har vidhållit vad som tidigare framförts och anfört bl.a. följande. Bolaget har gjort allt som varit möjligt för att efterkomma försäljningsförbudet. Bolagets ordinarie kunder hade informerats om att de numera förbjudna produkterna inte kunde levereras. Den beställning som gjordes förtäckt av Läkemedelsverket expedierades av misstag av en nyanställd person. Tillverkaren hade levererat produkter med den förbjudna substansen i flaskor som är likadana som de flaskor som saknar substansen. Försäljningen via hemsidan har nu upphört och omsättningen minskat avsevärt. Om vitet döms ut får det allvarliga ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Läkemedelsverket har hänvisat till vad verket tidigare har framfört och anfört bl. a. följande. Det är ostridigt att Acnespecialisten Dahl AB har sålt produkterna Activator Cream 10 och Cleanser Scrub via sin hemsida i slutet av mars 2006.

Parterna har åberopat samma bevisning som vid miljödomstolen.

Miljööverdomstolen har tagit målet till avgörande utan förhandling enligt 23 kap. 6 § miljöbalken.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Det av Läkemedelsverket utfärdade vitesföreläggandet är, som miljödomstolen funnit, lagligen grundat. Av handlingarna i målet framgår att Acnespecialisten Dahl levererat produkter som innehöll bensoylperoxid i mars 2006. Då bolaget sålunda brutit mot försäljningsförbudet ska vite utdömas. Mot bakgrund av omständigheterna i målet och vad bolaget obestritt anfört om att försäljningen skedde av misstag framstår överträdelsen som i sådan mån ursäktlig att särskilda skäl föreligger att jämka det utdömda vitet. Miljööverdomstolen finner att vitesbeloppet kan sättas ned till skäliga 25 000 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 2008-06-05.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand, Ulla Bergendal, referent, Karin Kussak och tf. hovrättsassessorn Henrik Nilsson.

Föredragande har varit EvaLinda Sederholm.

________________________________________

BILAGA A

NACKA TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

SÖKANDE

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

MOTPART

Acnespecialisten Dahl AB, 556530-0695

Landsvägen 67

172 65 Sundbyberg

SAKEN

Utdömande av vite

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen bifaller Läkemedelsverkets ansökan och förpliktar Acnespecialisten Dahl AB att betala det förelagda vitet om femtiotusen

(50 000) kr.

_____________

BAKGRUND

Målet gäller utdömande av vite som Läkemedelsverket förelade Acnespecialisten Dahl AB (bolaget) i beslut den 10 februari 2006.

Beslutet avsåg ett föreläggande, vid vite om 50 000 kr, att omedelbart upphöra med all försäljning av Acnespecialistens Activator Cream 10, Acnespecialistens Activator Cream 5 och Acnespecialistens Cleanser Scrub innehållande bensoylperoxid. Bolaget delgavs beslutet den 13 februari 2006.

YRKANDEN M.M.

Den 24 april 2006 beslutade Läkemedelsverket att ansöka om utdömande av det förelagda vitet, domsbilaga 1. Som grund för ansökan angavs att bolaget inte i tid efterkommit förbudsföreläggandet då Läkemedelsverket under mars 2006 beställt och erhållit produkterna Activator Cream 10 och Cleanser Scrub från bolagets webbplats. Analys av dess produkter visade att Activator Cream 10 och Cleanser Scrub innehöll 12 respektive 3 viktprocent bensoylperoxid. Vidare anfördes att det i ärendet inte framkommit uppgifter som skulle tyda på att bolaget saknat möjlighet att efterkomma föreläggandet i rätt tid.

Ansökan om utdömande av kom felaktigt att sändas till Länsrätten i Uppsala län som inhämtade yttrande från bolaget över ansökan. I yttrande bestred bolaget bifall till ansökan och anförde i huvudsak följande. Efter det att förbudet trädde i kraft har endast två utskick av de förbjudna produkterna gjorts. Ingen av dessa köp gjordes av Läkemedelsverket och det är därför omöjligt att verket har kunnat analysera produkter sålda av bolaget under den påstådda perioden. De som erhållit de förbjudna produkterna har ombetts att returnera dem. Dessa utskick berodde på att en tillfälligt extraanställd personal av misstag skickat ut produkter som inte var till försäljning. Sedan misstaget uppdagats har rutinerna nu ändrats. Ett 30-tal kunder har nekats att beställa varor.

Läkemedelsverket har till länsrätten yttrat sig över bolagets uppgifter varvid verket uppgett i huvudsak följande. Läkemedelsverkets köp av produkter från bolaget i mars har skett genom samarbete med rikspolisen. En person anställd hos polisen har gjort den aktuella beställningen den 21 mars 2006. Efter att ha erhållit produkterna från bolaget har polisen sänt dessa till verket för analys. Den person hos polisen som ombesörjt köpet har erhållit ett brev från bolaget efter det att hon erhållit varorna. Detta brev kan inte anses innebära ett återtagande av varan. Bolaget har inte i detta brev, såsom påståtts i yttrande, bett mottagaren returnera varan.

Efter det att målet överlämnats från länsrätten till miljödomstolen har bolaget ännu en gång förelagts att yttra sig över Läkemedelsverkets ansökan. Bolaget har i yttrande vidhållit att ansökan skall avslås. Bolaget har därvid, utöver vad som tidigare anförts i ärendet, uppgett att Läkemedelsverket orsakat att överträdelse av förbudet skett genom att använda en bulvan, anställd av polisen, för att göra en förtäckt beställning. Enligt bolaget kan det ifrågasättas om det är lagligt att göra en sådan beställning i en pågående process där bolaget försöker att efterkomma föreläggandet och återta de produkter som felaktigt finns på marknaden.

DOMSKÄL

Det av Läkemedelsverket utfärdade föreläggandet är formellt riktigt och har vunnit laga kraft. Det har inte framkommit skäl att anta att bolaget inte haft möjlighet att efterkomma föreläggandet. Vad bolaget anfört gällande bristande distributionsrutiner medför ingen annan bedömning. Grund för utdömande av vite föreligger därmed.

Enligt domstolens uppfattning föreligger inte heller skäl för att vitesbeloppet skall jämkas. Läkemedelsverkets ansökan om utdömande av vite om 50 000 kr skall därför bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2

Överklagande från sökanden senast den 20 november 2007.

Överklagande från motpart inom tre veckor från delgivning av domen.

Prövningstillstånd krävs.

Claes-Göran Sundberg Jan-Olof Arvidsson

__________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Claes-Göran Sundberg och miljörådet Jan-Olof Arvidsson.