MÖD 2009:24

Partiellt prövningstillstånd ----- I ett mål om tillstånd till och villkor för täktverksamhet har såväl verksamhetsutövaren som länsstyrelsen överklagat miljödomstolens dom i olika hänseenden. Bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen skulle tillämpas i målet. Miljööverdomstolen har funnit det möjligt att i sådana mål meddela s.k. partiella prövningstillstånd. Prövningstillstånd har meddelats endast i frågan om säkerhetsbeloppets storlek. En ledamot var skiljaktig i frågan om det är möjligt att meddela partiellt prövningstillstånd.

RÄTTEN

Hovrättsråden Lars Dirke, Roger Wikström, referent, (skiljaktig) och Ulla Bergendal (deltar inte i beslutet såvitt avser frågan om prövningstillstånd) samt miljörådet Rolf Svedberg

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Johanna Lindqvist

KLAGANDE OCH MOTPART

Länsstyrelsen i Blekinge län

371 86 Karlskrona

KLAGANDE OCH MOTPART

Nilssons Grus & Transport Ljungryda Aktiebolag, 556321-5796,

Box 2030

293 02 Jämshög

Ombud: A.B.

SAKEN

Tillstånd till täktverksamhet m.m.; nu fråga om prövningstillstånd och avskrivning

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2009-07-03 i mål nr M 198-09

_______________

Föredraganden anmäler följande.

Länsstyrelsen har överklagat och yrkat att miljödomstolens dom ska ändras i de delar som avser giltighetstid, uttagsstorlek samt säkerhetsbelopp till de tider och nivåer som fastställdes i Miljöprövningsdelegationens beslut 2008-12-16, dnr. 551-7999-08.

Nilssons Grus & Transport Ljungryda AB (bolaget) har anslutningsöverklagat och yrkat att Miljööverdomstolen ska medge tillstånd till och med den 31 december 2037 till täkt av 350 000 ton sand, grus och morän m.m. enligt reviderad ansökan den 30 april 2007. Vidare har bolaget yrkat att säkerheten ska sänkas till 350 000 kr.

Under målets handläggning har länsstyrelsen återkallat sina yrkanden såvitt avser giltighetstid och uttagsstorlek.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2009-11-30)

1. Miljööverdomstolen avskriver målet i de delar som länsstyrelsen har återkallat sitt överklagande.

2. Miljööverdomstolen meddelar parterna prövningstillstånd i frågan om säkerhetens storlek. I övrigt står miljödomstolens dom fast.

Skälen för Miljööverdomstolens beslut

Till följd av länsstyrelsens återkallelse av delar av sitt överklagande ska målet avskrivas i dessa delar. I övrigt gör Miljööverdomstolen följande överväganden.

Det överklagade avgörandet får prövas av Miljööverdomstolen bara om Miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Prövningstillstånd meddelas endast

- om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt,

- om det förekommer anledning till ändring i det slut vartill miljödomstolen kommit eller

- om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan om säkerhetens storlek prövas av högre rätt, men att det i övrigt inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall.

Frågan är då om det är möjligt att meddela s.k. partiellt prövningstillstånd i målet. En sådan möjlighet har fr.o.m. den 1 november 2008 införts i 49 kap. 14 a § rättegångsbalken och kan användas av Miljööverdomstolen i mål där rättegångsbalkens regler ska tillämpas (20 kap. 3 § och 23 kap. 2 §miljöbalken). I detta mål ska dock förvaltningsprocesslagen tillämpas, och i den lagen finns det regler om partiellt prövningstillstånd endast i 36 § tredje stycket, som är en av de särskilda reglerna om överklagande hos Regeringsrätten.

Bestämmelsen i 23 kap. 2 § miljöbalken kan ge intrycket att partiella prövningstillstånd endast skulle vara möjliga i mål där rättegångsbalken tillämpas, eftersom andra meningen i första stycket endast för de fallen hänvisar till 49 kap. 14 a §. Miljöbalksbestämmelsen handlar dock i första hand om vilka grunder som ska gälla för meddelanden av prövningstillstånd (jfr lydelsen: "Vid prövningen av om prövningstillstånd skall meddelas tillämpas 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen…"). I förarbetena förs det också en viss diskussion om det mindre lämpliga i att dessa grunder i de olika regelverken inte är desamma (prop. 2004/05:131 s. 181 f och 280; jfr Lagrådets yttrande, a. prop. s. 438 ff), men frågan om en skillnad i möjligheten att meddela partiellt prövningstillstånd berörs inte alls. Det ligger därför nära till hands att anta att den frågan inte uppmärksammades under lagstiftningsarbetet.

För Miljööverdomstolens del tillämpas i mål som detta bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (20 kap. 3 § andra stycket miljöbalken). Dessa bestämmelser tar naturligt nog sikte på verksamheten vid de allmänna förvaltningsdomstolarna och inte på Miljööverdomstolen. Oftast torde nog bestämmelserna tillämpas så, att Miljööverdomstolen jämställs med en kammarrätt. Detta är naturligt eftersom Miljööverdomstolen är en överinstans som ingår i Svea hovrätt. Miljööverdomstolens avgöranden i dessa mål får emellertid inte överklagas (23 kap. 8 § miljöbalken), och Miljööverdomstolen utgör alltså slutinstans i dessa mål. Det kan därför finnas större anledning att jämföra Miljööverdomstolen med Regeringsrätten än med en kammarrätt när det gäller bedömningen av om prövningstillstånd ska meddelas på den grunden att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (jfr Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 5 u. 2005, s. 365). Och när det gäller den ordinarie förvaltningsprocessen har ju som nämnts ovan Regeringsrätten en möjlighet att meddela partiella prövningstillstånd.

Miljööverdomstolen anser att starka sakliga och systematiska skäl talar för att det bör vara möjligt att meddela partiella prövningstillstånd också i mål som här handläggs med tillämpning av reglerna i förvaltningsprocesslagen. Det saknas något uttryckligt förbud mot en sådan ordning. Det är vidare svårt att finna några vägande skäl mot en sådan tillämpning. Miljööverdomstolen finner därför att det inte föreligger hinder mot att i ett fall som detta meddela prövningstillstånd endast såvitt avser en viss del av den överklagade domen.

Miljööverdomstolen meddelar mot bakgrund av det anförda parterna prövningstillstånd endast i frågan om säkerhetens storlek.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Protokollet uppvisat/

Skiljaktig mening, se bilaga 1.

___________________________________

BILAGA

Skiljaktig mening i hovrätten

Referenten, hovrättsrådet Roger Wikström, är skiljaktig och anför:

Jag delar majoritetens uppfattning att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan om säkerhetens storlek prövas av Miljööverdomstolen. Det finns i förvaltningsprocesslagen, som tillämpas i mål som överklagas till miljödomstol, ingen bestämmelse motsvarande 49 kap. 14 a § rättegångsbalken som innebär att partiellt prövningstillstånd kan meddelas. Det finns endast en bestämmelse i 36 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen att Regeringsrätten får meddela partiellt prövningstillstånd. Eftersom det inte finns något lagstöd för att Miljööverdomstolen kan meddela partiellt prövningstillstånd menar jag att detta inte bör införas genom domstolspraxis utan är en fråga som ska bestämmas genom lagstiftning. Därför bör prövningstillstånd meddelas för målet i sin helhet.