MÖD 2011:30

Ändringstillstånd till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet; nu fråga om undanröjande och återförvisning ----- Enligt 21 kap. 7 § andra stycket sista meningen miljöbalken ska en mark- och miljödomstol inte till någon del pröva en statlig myndighets beslut som rör Försvarsmakten, utan istället överlämna ärendet till regeringens avgörande. Eftersom mark- och miljödomstolen meddelade dom i målet ska den överklagade domen undanröjas och målet återförvisas.

RÄTTENHovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, tekniska rådet Anna-Lena Rosengardten, hovrättsrådet Henrik Runeson (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd) samt tf. hovrättsassessorn Malin Broman Lindfors, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREHovrättsfiskalen Helena Wedlin

KLAGANDER.J.

MOTPARTER1. FörsvarsmaktenAtt: F.B.

2. Länsstyrelsen i Blekinge län371 86 Karlskrona

SAKENÄndringstillstånd till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-05-26 i mål nr M 3459-10

_______________

Föredragande anmäler följande.

Försvarsmakten ansökte år 2007 hos Länsstyrelsen i Blekinge län om ändringstillstånd till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet vid Ronneby flottiljflygplats. Länsstyrelsen överlämnade med stöd av 19 kap. 2 § samt 2 kap. 9 § första stycketmiljöbalken med eget yttrande ärendet till regeringen för avgörande om verksamheten kunde tillåtas. Regeringen tillät i beslut den 29 oktober 2009 enligt 2 kap. 9 § första stycket miljöbalken den utökade militära verksamheten vid flygplatsen samt överlämnade åt länsstyrelsen att bestämma närmare villkor för tillståndet.

Länsstyrelsen i Blekinge län, genom dess miljöprövningsdelegation, beviljade i beslut den 26 augusti 2010 Försvarsmakten ändringstillstånd enligt 9 kap.miljöbalken till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet vid Ronneby flottiljflygplats i enlighet med vad som närmare framgår av beslutet.

R.J. överklagade miljöprövningsdelegationens beslut till mark- och miljödomstolen och yrkade att beslutet skulle upphävas i dess helhet. Mark- och miljödomstolen avslog yrkandet genom den nu överklagade domen.

R.J. har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver miljöprövningsdelegationens beslut.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2011-09-14)

Skäl

Enligt 21 kap. 7 § andra stycket sista meningen miljöbalken ska mark- och miljödomstolen alltid med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens avgörande när fråga är om en statlig myndighets beslut som rör Försvarsmakten. Bestämmelsen innebär att mark- och miljödomstolen inte till någon del ska pröva målet (se MÖD 2000:31 samt MÖD 2005:13). Med hänsyn härtill borde mark- och miljödomstolen med eget yttrande ha överlämnat målet till regeringen. Den överklagade domen ska därför undanröjas och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för erforderlig handläggning.

Slut

1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Med undanröjande av den överklagade domen återförvisar Mark- och miljööverdomstolen målet till mark- och miljödomstolen för erforderlig handläggning.

_______________

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Helena Wedlin

Protokollet uppvisat/

_________________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDERJ

MOTPART1. FörsvarsmaktenAtt: F B

2. Länsstyrelsen i Blekinge län371 86 Karlskrona

ÖVERKLAGAT BESLUTLänsstyrelsen i Blekinge Läns beslut 2010-08-26 i ärende nr 551-4148-07, se bilaga 1

SAKENÄndringstillstånd till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet

_____________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet

_____________

YRKANDEN M.M.

RJ har yrkat, såvitt miljödomstolen kan förstå, att länsstyrelsens beslut ska upphävas i sin helhet.

Försvarsmakten har i första hand yrkat att överklagandet ska avvisas och i andra hand ogillas.

Länsstyrelsen har bestritt bifall till överklagandet.

RJ har som grund för sitt överklagande anfört i huvudsak följande.

Någon prövning av alternativ lokalisering finns inte redovisad i miljökonsekvensbeskrivningen som legat till grund för det överklagade beslutet och någon prövning av denna fråga har heller inte gjorts av länsstyrelsen när denna tagit beslut om ändringstillståndet. En sådan prövning borde ha gjorts, där det övervägdes att placera helikopterverksamheten på Kungsholms fort i Karlskrona.

Vidare har länsstyrelsen när denna beviljat ändringstillståndet inte tagit hänsyn till att den utökade flygverksamheten ger upphov till ökade utsläpp av flygbränsle och urea som utgör ett hot mot grundvattnet i Bredåkradeltat. I skrivelse av den 6 november 2003 har länsstyrelsen (dnr 555-811-03) i Blekinge län redovisat att grundvattnet i Bredåkradeltat senast 2010 ska ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar användningen av vatten. I det underlag som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om ändringstillstånd finns inte någon redovisning av hur hänsyn tagits till det behov av skydd som föreligger för grundvattnet i Bredåkradeltat.

Det av länsstyrelsen fattade beslutet om ändringstillstånd är ogiltigt, eftersom länsstyrelsen fattat detta beslut utan att invänta utgången av en pågående polisutredning om miljöbrott vid flygflottiljen.

Försvarsmakten har som grund för sitt bestridande i huvudsak anfört följande:

Bostadshuset på den av RJ ägda fastigheten ska rivas i enlighet med ett förlikningsavtal ingånget mellan Försvarsmakten och RJ. Rivningen av bostadshuset är dock inte genomförd ännu. En äldre detaljplan för området upphävdes under 1990-talet. Fastigheten, som kvarstår i RJs ägo saknar, därmed fastställd byggrätt efter rivningen. RJ har sin bostad i Sölvesborg. Mot denna bakgrund kan RJ inte anses klagoberättigad.

Rättsliga förutsättningar saknas för omprövning av lokaliseringen av den utökade helikopterverksamheten föreligger, eftersom denna fråga enligt 2 kap. 9 § miljöbalken slutligen avgjorts av regeringen i beslut av den 29 oktober 2009 (dnr. 2008/2958/FM). Vad RJ i övrigt anfört utgör inte motiv för ändring av det överklagade beslutet.

Länsstyrelsen har som grund för sitt bestridande anfört i huvudsak följande.

Regeringen har den 29 oktober 2009 lämnat tillstånd till utökad militär verksamhet vid Ronneby flottiljflygplats omfattande dels flygverksamhet om högst 31 200 flygrörelser, varav 12 500 rörelser med flygplan JAS 39 Gripen eller andra stridsflygplan med motsvarande bulleremissioner samt högst 12 500 rörelser med helikoptrar och dels skjutverksamhet med högst 340 000 skott. Länsstyrelsen hänvisar till detta regeringsbeslut beträffande prövningen av tillåtligheten av den utökade verksamheten.

Det framgår av tillståndsansökan att grundvattnet rör sig mycket långsamt, under 100 meter per år, och att transporttiden till kommunens grundvattentäker sydost om flygplatsen därför blir lång. Risken för påverkan av vattentäkten är därför liten.

Försvarsmakten har i ansökningshandlingarna redovisat skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att förhindra att föroreningar når grundvattnet. Miljöprövningsdelegatonen har i sitt beslut av den 26 augusti 2010 föreskrivit villkor beträffande utsläpp till mark och vatten. Länsstyrelsen bedömer, att dessa åtgärder är tillräckliga för att uppnå ett fullgott skydd.

DOMSKÄL

Målet har den 2 maj 2011 överlämnats till mark- och miljödomstolen.

Klagorätt

Försvarsmakten har gjort gällande att RJs överklagande ska avvisas då han inte är att anse som klagoberättigad. RJ är ägare till fastigheten Hasselstad 2:15 belägen vid flottiljflygplatsen. Miljödomstolen bedömer att i egenskap av ägare till denna fastighet är RJ berörd på ett sådant sätt av den utökade verksamheten vid flottiljflygplatsen att han är klagoberättigad enligt 16 kap 12 § 1 miljöbalken. Vid bedömningen av om RJ är klagoberättigad saknar det betydelse att fastigheten saknar byggrätt eller att det föreligger en överenskommelse mellan honom och Försvarsmakten om inlösen av ett bostadshus på den aktuella fastigheten. RJs överklagande ska därför inte avvisas utan tas upp till prövning i sak.

Lokaliseringsprövning

Länsstyrelsen har i prövningen som legat till grund för det överklagade beslutet prövat vilka villkor som ska gälla för den utökade verksamheten vid flygflottiljen. Någon lokaliseringsprövning har länsstyrelsen dock inte gjort. Regeringen har i sitt beslut av den 29 oktober 2009 (M2008/2958/FM) gjort en sådan prövning, vilken innefattat den i detta mål aktuella utökningen av verksamheten vid flygflottiljen. Det har i det nu aktuella målet heller inte framkommit några omständigheter som pekar på ett behov av en fullständig omprövning av samtliga villkor för verksamheten vid flyggflottiljen. Mot denna bakgrund anser miljödomstolen att länsstyrelsen haft grund för att begränsa sin prövning på sätt som skett i det nu aktuella fallet och vad RJ anfört beträffande krav på lokaliseringsprövning inte utgör grund för att upphäva det överklagade beslutet.

Skyddsåtgärder

Länsstyrelsen har anfört att i det överklagade beslutet finns inskrivna villkor, som är tillräckliga för att uppnå ett fullgott skydd mot utsläpp i mark och vatten. Vad RJ anfört och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte miljödomstolen att göra någon annan bedömning än den som gjorts av länsstyrelsen i denna del. Enligt miljödomstolens bedömning har länsstyrelsen i det överklagade beslutet tagit hänsyn till att den utökade verksamheten ger upphov till ökade utsläpp till mark och vatten och med anledning härav utformat villkor som ålägger Försvarsmakten att vidta erforderliga skyddsåtgärder.

Vad RJ anfört angående pågående polisutredning avseende misstänkt miljöbrott utgör inte grund för att upphäva det överklagade beslutet.

Sammanfattningsvis finner således mark- och miljödomstolen att RJs överklagande ska avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 427)

Överklagande senast den 16 juni 2011

Jonny BooCatharina Hederström