MÖD 2005:13

Inhibition m.m.-----Försvarsmakten hade ansökt om tillstånd till militär verksamhet vid Malmens flygplats i Linköpings kommun. Miljödomstolen hade genom det överklagade beslutet prövat ett inhibitionsyrkande, framställt av Försvarsmakten, trots att ärendet enligt 21 kap. 7 § miljöbalken skulle överlämnas till regeringen för avgörande. Miljööverdomstolen (MÖD) undanröjde beslutet och återförvisade frågan om inhibition till miljödomstolen för fortsatt handläggning. I skälen anförde MÖD att miljödomstolen inte var behörig att slutligt avgöra målet och då inte heller kunde anses behörig att meddela inhibition eller i övrigt förordna rörande saken.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, referent, hovrättsassessorn Paul Magnusson (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd) och tf. hovrättsassessorn Per Lindblom

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Paul Magnusson

KLAGANDE

Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten, 645 84 Strängnäs

SAKEN

Inhibition; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, beslut den 8 mars 2005 i mål nr M 112-05

_____________

Föredraganden anmäler följande.

Genom Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i Östergötlands län beslut den 17 december 2004 beviljades Försvarsmakten tillstånd enligt 9 kap.miljöbalken till militär verksamhet vid Malmens flygplats, Linköpings kommun, i enlighet med vad som närmare framgår i beslutet.

Försvarsmakten överklagade Miljöprövningsdelegationens beslut och yrkade i samband därmed inhibition av vissa i beslutet föreskrivna villkor.

Miljödomstolen avslog inhibitionsyrkandet genom det nu överklagade beslutet.

Försvarsmakten har yrkat i första hand att Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens beslut och återförvisar frågan om inhibition till miljödomstolen samt i andra hand att Miljööverdomstolen bifaller inhibitionsyrkandet.

Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2005-03-31)

Slut

1. Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Med undanröjande av det överklagade beslutet återförvisar Miljööverdomstolen frågan om inhibition till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Skäl

Enligt 21 kap. 7 § andra stycket miljöbalken skall miljödomstolen, när det i ett mål hos domstolen är fråga om överklagande av en statlig myndighets beslut som rör Försvarsmakten, alltid med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens avgörande. Bestämmelsen innebär att domstolen inte i någon del skall pröva målet (jfr bl.a. Miljööverdomstolens beslut 2000-08-29 i mål nr M 421-00 med där gjorda hänvisningar). En miljödomstol får således inte avgöra mål av det slag som här är i fråga. Av 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får anses följa att miljödomstolen då inte heller är behörig att pröva frågor om inhibition eller i övrigt förordna rörande saken.

Miljödomstolen borde, istället för att pröva Försvarsmaktens yrkande, ha överlämnat frågan till regeringen med eget yttrande. Beslutet bör därför undanröjas och målet bör gå åter till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

-----

Besluten får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Paul Magnusson

Protokollet uppvisat/

_________________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, BESLUT

KLAGANDE

1. Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten, 645 84 STRÄNGNÄS

2. F3 VFK, Försvarsmakten, Malmen, 581 98 LINKÖPING

KLAGANDE (tillika motparter i förhållande till Försvarsmakten och F3 VFK)

3. Värö Södergård/Stiftelsen Väröhus, Mälarvägen 27, 756 53 UPPSALA

4. EB

MOTPART

Länsstyrelsen i Östergötlands län, 581 86 LINKÖPING

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Östergötlands läns (miljöprövningsdelegationens) beslut den 17 december 2004, dnr 551-15052-02, se bilaga 1

SAKEN

Tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet vid Malmens flygplats inom del av fastigheten X 2:7 i Linköpings kommun; nu fråga om prövning av inhibitionsyrkande framställt av Försvarsmakten

____________

Länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen) lämnade i beslut den 17 december 2004 Försvarsmakten tillstånd enligt 9 kap.miljöbalken till militär verksamhet vid Malmens flygplats. På yrkande av Försvarsmakten förordnade miljöprövningsdelegationen om verkställighet av tillståndsbeslutet, vilket innebär att beslutet gäller omedelbart.

Förvarsmakten m.fl. har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut hos Miljödomstolen. Försvarsmakten har även yrkat om inhibition av beslutet såvitt avser villkors-punkterna 21, tredje stycket, 22 och 23.

BESLUT

Vad som framkommit i målet utgör inte tillräckliga skäl att förordna om inhibition. Miljödomstolen avslår därför Försvarsmaktens yrkande härom.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (prövningstillstånd krävs)

Överklagande till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen, senast den 29 mars 2005

Jonny Boo Roger Ödmark

--------------------------

I detta avgörande har deltagit rådmannen Jonny Boo, ordförande, och miljörådet Roger Ödmark. Föredragande har varit Kenneth Pettersson.