MÖD 2000:31

Forum för prövning av miljöfarlig verksamhet som bedrivs av Försvaret -----Ansökningar från Försvaret om att bedriva miljöfarlig verksamhet ska enligt grunderna för 21 kap. 7 § miljöbalken alltid överlämnas till regeringen för prövning i sak, oavsett om tillståndsansökan ingivits före eller efter miljöbalkens ikraftträdande.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 1999-12-22 i mål nr M 350-99

KLAGANDE

1. EB

2. ÅL

3. UT

4. LED

KLAGANDE OCH MOTPART

Försvarsmakten genom Fortifikationsverket

Ombud

FB

SAKEN

Uppskjutna frågor i mål om tillstånd till flygning med JAS 39 Gripen vid Malmens flygplats i Linköping; nu fråga om undanröjande och återförvisning

MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens dom samt visar målet åter till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

_____________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Försvarsmakten har såvitt nu är i fråga yrkat att domen undanröjs och att Miljööverdomstolen återförvisar målet till miljödomstolen, som efter förnyad prövning skall överlämna målet till regeringen med eget yttrande eller, i andra hand att Miljööverdomstolen med undanröjande av domen överlämnar ärendet med eget yttrande till regeringen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

Försvarsmakten har i frågan om målets handläggning framhållit följande. Enligt de nya prövningsreglerna i miljöbalken och dess tillämpningsförfattningar skall all miljöfarlig verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten tillståndsprövas i första instans av länsstyrelsen. Överklagande av ett tillståndsbeslut skall ske hos miljödomstolen som med eget yttrande skall överlämna målet till regeringen för slutligt avgörande. Enligt 21 § lag (1998:811) om införande av miljöbalken (promulgationslagen) skall ärenden hos Koncessionsnämnden för miljöskydd som inte avgjorts vid miljöbalkens ikraftträdande överlämnas till behörig miljödomstol. Miljödomstolen skall dock även på äldre ärenden tillämpa de nya processbestämmelserna i balken. Miljödomstolen borde därför med tillämpning av 21 kap. 7 § andra stycket miljöbalken ha överlämnat målet till regeringen med eget yttrande i stället för att meddela dom. Avsikten med regeln har såvitt Försvarsmakten kan bedöma i första hand varit att överklagade ärenden som rör Försvarsmaktens verksamhet alltid skall slutligt avgöras av regeringen. Om inte den i målet föreliggande situationen, dvs. prövning efter ett beslut om prövotid av den dåvarande statliga myndigheten Koncessionsnämnden för miljöskydd, omfattas av 21 kap. 7 § miljöbalken kommer den avsedda processordningen övergångsvis att halta, i all synnerhet som prövningen av samtliga kvarvarande flottiljflygplatser fortfarande pågår med överklaganden eller prövotidsförfaranden. Miljödomstolens tillämpning innebär att likartade prövotidsfrågor kan komma att behandlas olika i processuellt hänseende, dvs. avgöras av länsstyrelsen eller miljödomstolen beroende enbart på när utredningarna ingetts till prövningsmyndigheten. Detta kan inte ha varit lagstiftarens mening. Inte heller synes det ha varit lagstiftarens avsikt att överlämnade ärenden rörande Försvarsmaktens verksamhet skulle avgöras av miljödomstolen. Övergångsbestämmelsen i 21 § promulgationslagen kan i detta avseende vara ofullständig genom att inte särskilt föreskriva att ärenden som rör bl.a. Försvarsmakten skall överlämnas till behörig länsstyrelse.

Miljööverdomstolen gör följande överväganden.

I förevarande ärende lämnade regeringen Försvarsmakten tillstånd till viss flygverksamhet samt överlämnade åt Koncessionsnämnden för miljöskydd att bestämma närmare villkor för tillståndet. Enligt 21 § promulgationslagen skall ett ärende hos koncessionsnämnden som inte avgjorts vid miljöbalkens ikraftträdande därefter handläggas vid miljödomstol. I enlighet med denna bestämmelse överlämnade koncessionsnämnden ärendet till Växjö tingsrätt, miljödomstolen.

Av 6 § första stycket promulgationslagen framgår att mål och ärenden som inletts före miljöbalkens ikraftträdande som huvudregel skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser. Dock skall enligt paragrafens andra stycke miljöbalkens bestämmelser i fråga om förfarandet tillämpas av miljödomstolar och Miljööverdomstolen.

Eftersom Försvarsmaktens ansökan om tillstånd till den aktuella verksamheten gjordes före miljöbalkens ikraftträdande skall således miljöskyddslagens bestämmelser tillämpas i fråga om sakprövningen medan miljöbalkens styr förfarandet.

Av 9 kap. 8 § miljöbalken framgår att tillstånd som rör Försvarsmakten alltid skall prövas av länsstyrelsen; enligt miljöskyddslagen prövades Försvarsmaktens anläggningar i vissa fall av Koncessionsnämnden för miljöskydd. När det gäller ett överklagade av en statlig myndighets beslut som rör Försvarsmakten framgår av 21 kap. 7 § miljöbalken att miljödomstolen med eget yttrande skall överlämna ärendet till regeringens avgörande. Och i förarbetena till miljöbaken uttalas att ärenden som rör försvaret alltid skall överlämnas till regeringens avgörande och inte till någon del prövas av miljödomstol (prop. 1997/98:45 del 1 s 467 och del 2 s 235).

Enligt förfaranderegeln i 21 kap. 7 § miljöbalken har alltså miljödomstolen skyldighet att överlämna alla överklaganden av en statlig myndighets beslut som rör försvaret till regeringen för avgörande. Det ärende som Koncessionsnämnden överlämnat till miljödomstolen är visserligen inte ett överklagande, men det gäller en fråga som regeringen enligt nu gällande lag, d.v.s. miljöbalken, i motsats till den tidigare, d.v.s. miljöskyddslagen, inte kan överlämna till annan myndighet för avgörande.

Mot bakgrund av det anförda får den övergångsvis anvisade ordningen anses bristfällig såvitt gäller handläggning av ett ärende av förevarande slag. Lagstiftaren kan rimligtvis inte ha avsett att miljödomstolen under en övergångstid skall pröva vissa ärenden som rör försvaret. En sådan ordning skulle nämligen strida mot de avsikter som tydligt framgår av förarbetena till miljöbalken. Därför borde miljödomstolen inte ha avgjort målet utan i stället enligt grunderna för 21 kap. 7 § miljöbalken överlämnat detta till regeringen med ett eget yttrande. På grund härav skall domen undanröjas och målet visas åter till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Miljööverdomstolens beslut får enligt 20 kap. 3 § första stycket miljöbalken och 54 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsassessorn Anna Tiberg, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Mikael Andersson. Enhälligt.