MÖD 2011:42

Ansökan om anläggande av ny brygga och muddring ----- Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om vattenverksamhet. Till följd av redan tillståndsgivna och uppförda anläggningar var stranden där en brygga var tänkt att uppföras inte längre tillgänglig för allmänheten. Däremot var vattenområdet, dit hemfridszonen inte ansågs kunna sträcka sig, alltjämt allemansrättsligt tillgängligt. Den aktuella bryggan tog ett större vattenområde i anspråk än tidigare dispensgiven brygga. Den sökta vattenverksamheten ansågs strida mot strandskyddets syften och avslogs redan på denna grund.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-05-10 i mål nr M 365-10, se bilaga A

KLAGANDEM.R.

Ombud: Advokat C.F.

MOTPARTLänsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm

SAKENAnsökan om anläggande av ny brygga och muddring på fastigheten XX 1:37

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUTMiljööverdomstolen avslår överklagandet.

_________________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

M.R. har yrkat att Miljööverdomstolen, med ändring av punkten 1 i miljödomstolens domslut, lämnar honom tillstånd avseende anläggande av brygga, enligt bilaga B och muddring, enligt bilaga C. Det kan noteras att han i Miljööverdomstolen inskränkt sin talan genom att minska bryggans storlek och muddringens omfattning till 150 m³ sediment.

Länsstyrelsen har medgett ändring.

Sedan miljödomstolens dom meddelades har länsstyrelsen, den 22 december 2010, medgett en anmälan om vattenverksamhet från M.R. Anmälan avser anläggandet av en brygga som har en annan utformning än den nu aktuella samt muddring av 150 m³ sediment i enlighet med M.R:s yrkande i förevarande mål. Beslutet har vunnit laga kraft. M.R. har lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens avseende den anmälda vattenverksamheten till Värmdö kommun som ännu inte fattat beslut i frågan.

Miljööverdomstolen har hållit syn på fastigheten och därefter i enlighet med 23 kap. 6 § första stycket miljöbalken tagit målet till avgörande utan huvudförhandling.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har utöver vad som anförts vid miljödomstolen tillagt bl.a. följande.

M.R.

Det finns inte någon alternativ placering för brygganläggningen. Platsen har valts därför att där redan finns en flytbrygga och en bastu för vilka bygglov och strandskyddsdispens beviljats jämte en tillståndsgiven kaj. Området är på grund av dessa anläggningar inte längre allemansrättsligt tillgängligt och hela fastigheten, inklusive vattenområdet, är avsatt som tomtplats. Stranden ligger utmed farleden för Waxholms- och Finlandsbåtarna och är därför utsatt för svallvågor. Vidare är vattendjupet inom det aktuella området för grunt för att han ska kunna förtöja en större båt. Han har som skadeförebyggande åtgärd justerat yrkandet beträffande muddring till att omfatta cirka 150 m³ sediment inom ett mindre område. Dessutom har han minskat bryggan med den del som ansluter till kajen till höger, sett från land, och som löper bakåt mot strandlinjen. För att han ska kunna använda den idag tillståndsgivna brygganläggningen för båtändamål krävs en vågbrytare och muddring. Den brygganläggning som omfattas av ovan nämnda anmälan om vattenverksamhet är inte tillräcklig för att tillgodose detta ändamål.

Länsstyrelsen

Eftersom M.R. numera har begränsat det område som ska muddras kan den tillståndssökta verksamheten godtas med de villkor som föreskrivits i länsstyrelsens beslut den 22 december 2010 avseende anmälan om vattenverksamhet. Bestämmelserna om strandskydd förändrar inte denna bedömning.

REMISSYTTRANDE

Värmdö kommun, som har bestritt ändring, har utöver vad som anförts vid miljödomstolen tillagt bl.a. följande. En fastighets vattenområde omfattas inte av hemfridszonen och utgör inte heller tomt. Vattenområdet på den aktuella fastigheten kan således inte anses vara ianspråktaget.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Den aktuella ansökan om tillstånd till vattenverksamhet omfattar anläggande av brygga och muddring inom strandskyddat område. Vid tillståndsprövningen ska miljöbalkens strandskyddsbestämmelser beaktas. Detta kan ske genom att en prövning likartad den som skulle ske om fråga var om ansökan om dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken görs innan ställning tas till om förutsättningarna för vattenverksamhet enligt 11 kap.miljöbalken är uppfyllda. Hinder mot att meddela tillstånd till vattenverksamheten får i regel anses föreligga om detta skulle strida mot strandskyddsbestämmelserna (se NJA 2008 s. 55).

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken är syftet med strandskyddet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 7 kap. 15 § 2 och 3 miljöbalken får en fastighetsägare inom strandskyddat område inte utföra anläggningar, anordningar eller grävningsarbeten om det hindrar eller avhåller allmänheten från ett område där det annars är fritt att färdas. Dispens från strandskyddet får enligt 7 kap.18 c och 26 §§miljöbalken medges endast om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med strandskyddets syften. Som särskilt skäl får bl.a. beaktas om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften eller behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Vid prövningen får, enligt 7 kap 25 § miljöbalken, inskränkningen i den enskildes rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses.

Det kan konstateras att till följd av redan tillståndsgivna och uppförda anläggningar och byggnader är stranden där aktuell brygga är tänkt att uppföras inte längre tillgänglig för allmänheten. Detta kan dock inte anses gälla vattenområdet utanför stranden. Allmänhetens rätt att röra sig på annans vattenområde är vidsträckt. Det är till exempel tillåtet att ro, segla, åka motorbåt eller vattenskidor, simma och vintertid gå på isen omedelbart utanför strandägarens bostadshus (se Bertil Bengtsson, Speciell fastighetsrätt - Miljöbalken, 2010, s 152). Således kan hemfridszonen normalt inte anses sträcka sig ut i vattenområdet. Vid tomtplatsbestämningen bör följaktligen endast fastighetens landområde ingå. Trots detta har hela den aktuella fastigheten, inklusive dess vattenområde, avsatts som tomtplats. Som huvudregel gäller emellertid allemansrätten oberoende av myndigheternas beslut om marken (se Bengtsson m.fl., Miljöbalken - en kommentar, s. 7:56 i). På grund av det anförda finner Miljööverdomstolen att vattenområdet på den aktuella fastigheten alltjämt är allemansrättsligt tillgängligt.

Den flytbrygga för vilken strandskyddsdispens redan meddelats är cirka 30 m² och är placerad vinkelrätt ut från strandlinjen. Den nu aktuella bryggan är till ytan betydligt större, cirka 90 m², och omfattar även en vågbrytande del som ligger parallellt med strandskoningen. Brygganläggningen får på detta vis formen av ett U. M.R. har uppgett att ändamålet med bryggan och muddringen är att han ska kunna förtöja en större båt där, något som inte är möjligt med den brygga som den tidigare meddelade strandskyddsdispensen avser.

Med hänsyn till den nu aktuella bryggans storlek och utformning anser Miljööverdomstolen att den i större utsträckning än den brygga som M.R. tidigare fått dispens för kommer att ha en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet.

Lagstiftaren har en restriktiv syn på anläggningar i strandskyddade områden, inte minst vid hårt exploaterade kuster såsom den nu aktuella, och slår vakt om friluftslivets mer långsiktiga behov (prop. 1997/98:45 del I s. 322 och prop. 2008/09:119 s. 53 och 98 - 99). M.R. är inte i behov av en brygga för att ta sig till eller från fastigheten. Önskemålet om båtplats bör, liksom i allmänhet torde vara fallet i tättbebyggda strandnära områden, kunna tillgodoses genom gemensamma bryggor som finns i närheten. Miljööverdomstolen finner vid dessa förhållanden att det allmänna intresset att värna strandskyddet väger tyngre än M.R:s enskilda intresse av brygga och muddring.

Med hänsyn till det ovan anförda finner Miljööverdomstolen att den med ansökan avsedda bryggan och muddringen strider mot strandskyddets syften. Redan på denna grund föreligger således hinder mot att bifalla M.R:s ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga D

Överklagande senast 2011-04-12

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, hovrättsrådet Rose Thorsén, tf. hovrättsassessorn Li Brismo, referent, samt f.d. miljörådet Sven Bengtsson. Enhälligt.

____________________________________________

BILAGA A

NACKA TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

SÖKANDEM.W.R.

Ombud: Advokat C.F.

SAKENAnsökan om anläggande av ny brygga och muddring, samt lagligförklaring av befintlig brygga m.m. på fastigheten XX 1:37.

Avrinningsområde: 61/62; x:6585730; y:1650634; Karta 10 J SV; Avd IV A

_____________

DOMSLUT

Tillåtligheten

1. Miljödomstolen avslår yrkandena om tillstånd till anläggande av ny brygga och utförande av muddring på fastigheten X 1:37.

2. Miljödomstolen förklarar anläggandet av den utförda strandskoningen med trädäck och med markutfyllnad på fastigheten X 1:37 tillåtlig.

MiljökonsekvensbeskrivningenMiljödomstolen godkänner den i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.

PrövningsavgiftenMiljödomstolen fastställer prövningsavgiften till femtusen (5 000) kr.

RättegångskostnadernaM.R. skall ersätta Länsstyrelsen i Stockholms län dess rättegångskostnad med niotusensexhundra (9 600) kr, avseende eget arbete, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 10 maj 2010 till dess betalning sker.

_____________

BAKGRUND

Genom beslut av Värmdö kommun den 15 juni 2004, beviljades M.R. (sökanden) bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus/fritidshus, komplementbyggnad samt brygga på fastigheten X 1:37. Den beviljade strandskyddsdispensen avsåg en ca 20 meter lång flytbrygga rakt ut från strandlinjen. För strandskyddsdispensen föreskrevs vissa villkor. Av villkoren framgick att bryggan, jämfört med ansökan, skulle reduceras till ca 30 m2, att den "vågbrytande" delen av bryggan skulle tas bort samt att bryggans konstruktion kunde vara stenkista eller annan konstruktion som sökanden ansåg lämplig (dock inte cementkaj). Enligt strandskyddsdispensen avsattes hela fastigheten som tomtplats.

Sökanden hade den 16 februari 2004 även lämnat in en ansökan om tippning av muddermassor till miljökontoret. Med hänvisning till att frågan om rådighet över vattenområdet inte kunnat fastställas och att muddringsärendet och bryggan skulle behandlas i miljödomstolen hänvisades sökanden genom ett delegationsbeslut från miljöavdelningen den 7 maj 2004 att kontakta miljödomstolen för tillståndsprövning. Tidigt samråd hölls därefter med länsstyrelsen och miljöavdelningen den 30 juni 2004. Länsstyrelsen gjorde i meddelande den 23 december 2004 bedömningen att tillstånd borde inhämtas från miljödomstolen för de planerade åtgärderna (muddring och uppförande av brygga med vågbrytare om totalt ca 120 m2).

Vidare anförde länsstyrelsen att det ankom på verksamhetsutövaren att bedöma om tillstånd för vattenverksamheten behövdes. Mot denna bakgrund lät sökanden revidera bryggans utformning, bl.a. minskades ytan från ca 120 m2 till ca 90 m2. Därutöver skulle en spont slås i strandlinjen för att förhindra erosion. Sökanden gav den 8 februari 2005 in en ansökan om ändring av den tidigare beviljade strandskyddsdispensen till miljö- och byggförvaltningen. Sedan förvaltningen inhämtat yttrande från planenheten anförde förvaltningen i ett yttrande den 30 mars 2005 att sökandens ansökan borde avgöras i miljödomstol.

YRKANDE

Sökanden yrkar att miljödomstolen lämnar honom tillstånd att i huvudsaklig överensstämmelse med ansökningen,

- dels anlägga en strandskoning med trädäck och med markutfyllnad inom X 1:37, (åtgärderna är redan utförda)

- dels anlägga en ny brygga, enligt bilagorna 4 - 8, belägen inom X 1:37,

- dels ock tillstånd att utföra muddring ner till vattendjupet 2,7 m inom ett vattenområde på 1 200 m2, markerat på ritning M10P, tillhörigt X 1:37.

Sökanden begär verkställighetsförordnande.

ANSÖKAN

Orientering

Sökanden förvärvade den 10 juli 2002 fastigheten X 1:37. Fastigheten, som har en areal om 6 200 m2 är belägen på nordvästra Värmdölandet ca 6 km nordost om Gustafsberg. Till fastigheten hör vatten. Fastigheten vetter mot Torsbyfjärden som är en farled som livligt trafikeras av Finlandsbåtar och Waxholmsbåtar. Dessa utsätter fastighetens strand för kraftiga vågrörelser och erosion. Genom årens lopp har svallvågorna från den ökade båttrafiken i den sålunda till fastigheterna närbelägna farleden försvårat förtöjning av båtar och även bidragit till en kraftigt ökad erosion av stranden.

Sökanden lät 2005 Ramböll Sverige AB göra en bedömning av vilken påverkan den då reviderade bryggan och övriga åtgärder skulle ha på bl.a. naturmiljön. Av utlåtandet daterat den 12 maj 2005 framgår att den planerade bryggan och övriga åtgärder inte bedömdes inskränka det rörliga friluftslivets intressen eller väsentligen påverka livsmiljön för djur- och växtarter i området. Påverkan på befintlig strandvegetation bedömdes endast vara marginell. Vad gäller frågan om tillståndsplikt för vattenverksamhet konstaterade Ramböll att inga allmänna eller enskilda intressen skulle skadas genom den planerade verksamheten. Mot bak¬grund av denna bedömning återkallade sökanden den 19 juli 2005 sin ansökan om ändring av den tidigare beviljade strandskyddsdispensen. Av samma anledning har sökanden inte heller tidigare ansökt om tillstånd enligt 11 kap.miljöbalken.

Utförda arbeten

Sökanden har, i tron att tillstånd inte krävts, låtit uppföra en brygganläggning, en strandskoning med trädäck utmed del av strandlinjen, vilka finns återgivna som figur 1 på sidan 1 i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen. Strandskoningen är grundlagd med hjälp av en stålspont med markutfyllnad till anslutande mark. Sponten är nödvändig för att förhindra erosion och förhindra att de svallvågor som orsakas av färjetrafiken skall nå upp till bastun. Någon muddring krävdes inte för arbetena. Några stenar togs bort och placerades i strandlinjen. Bryggan är en flytbrygga. Den kommer att tas bort och ersättas av den brygga som omfattas av ansökan.

Efter en besiktning på fastigheten den 4 september 2006 anförde miljö- och byggförvaltningen att, den uppförda bryggan avviker från den beviljade strandskyddsdispensen.

Planerade arbeten

De planerade arbeten som omfattas av ansökan utgörs av en U-formad brygga med en yta om ca 100 m2. Bryggan kommer att anläggas i anslutning till befintlig strandskoning. Bryggans öppning är förlagd mot det håll som normalt är i lä i förhållande till vågrörelserna. Bryggans närmare utformning framgår av bifogade ritningar, bilagorna 3-8. Efter det samråd som skett kommer bryggans yttre del att kortas med ca 3 meter, jämför bilaga 3 med bilaga 4. För att möjliggöra framkomlighet och angöring av motor- och segelbåtar krävs ett vattendjup om ca 2,7 meter. För att uppnå detta vattendjup kommer muddring att utföras varvid bedöms att ca 1000 m3 sediment behöva grävas upp. Muddermassorna kommer att tas upp på land och borttransporteras. Det område som skall muddras och även muddringsdjupen framgår av bifogade skiss, bilaga 19.

Rådighet

Samtliga med ansökan avsedda arbeten och anläggningar skall utföras inom vattenområden tillhöriga X 1:37 som ägs av M.R.

Planförhållanden

Området, som inte är planlagt, ingår i riksintressen för naturvård och friluftsliv. Området eller dess närmaste omgivningar rymmer inte något Natura 2000 område.

Beskrivning av verksamheten

Strandskoning med trädäck och brygga

Inom fastigheten X 1:37 har sedan 2007 ett antal ny- och ombyggnationer utförts där bland annat ett nytt bryggdäck till en flytbrygga och en bastu anlagts vid stranden av fastigheten. Det har visat sig att en flytbrygga inte är lämplig som brygglösning; bottendjupet genom vågamplituden är inte tillräcklig för en säker angöring till bryggan. Med syfte att anlägga en brygga som ger möjlighet till en säker angöring oavsett påverkan av vågor har en ny bryggdel planerats med en ungefärlig yta av cirka 114 m2 och byggd så att den tillsammans med den befintliga bryggdelen får formen av ett liggande u med öppning mot det håll som normalt är i lä med avseende på vågrörelser.

Muddring

För att möjliggöra angöring av såväl motor- som segelbåtar behöver ett område av cirka 1 200 m2 säkras för att ha ett (vid normalvatten) bottendjup av -2,7 m såväl vid bryggans yttre delar som det inre området samt att inloppet säkras till samma djup. Muddermassorna, som består av sand och sten kan beräknas till ca 1 000 m3. Muddermassorna kommer att läggas upp på land och transporteras bort från fastigheten. Massorna kommer att omhändertas på samma sätt som om dessa vore vanliga schaktmassor uppkomna vid ett markarbete. Någon tippning i havet kommer inte att ske. Muddringen utförs med kran och gripskopa.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvenser under byggtiden

Beroende på bottenförhållanden som vid mätningsarbeten bedömts utgöras av en sandig hårdbotten med stort inslag av sten och block bedöms risk för grumling vara mycket begränsad och den grumling som kan komma i fråga är mycket lokal och snabbt övergående.

Miljökonsekvenser för permanenta förhållanden

Med referens till bland annat redovisade figurer och foton samt utförd fältinven-tering i maj 2005 samt juli 2008 är det Rambölls bedömning att ianspråktagande enligt utförda och planerade arbeten inom strandzonen ej väsentligen påverkar livsmiljön för vare sig djur- eller växtarter inom området. Utförda arbeten har inte inneburit några avgörande förändringar på fastighetens naturvärden i ett långsiktigt perspektiv och livsvillkoren för djur- och växtliv har heller inte väsentligen försämrats. Nu planerade arbeten bedöms inte heller innebära några förändringar annat än mycket kortsiktigt då strandzonen inte kommer att ändras. Med referens till utförda platsbesök utgörs den naturliga bottenvegetationen i huvudsak av grönslick (Cladophora glomerata) vilket inte kan anses speciellt skyddsvärt och någon väsentlig förändring avseende bottenvegetationen är heller inte trolig efter att den nya bryggdelen anlagts.

Avseende fisk (i första hand abborre, gädda och gös) bedöms inte utförda eller planerade arbeten negativt påverka möjligheterna till vare sig lek eller uppväxt.

Ramböll bedömer att den biologiska variationen som finns inom fastigheten vare sig har förändrats eller bedöms kunna förändras genom de redan utförda respektive de planerade arbetena.

Avseende påverkan på friluftsliv och då i synnerhet det rörliga friluftslivet intressen bedöms beskrivna arbeten kunna utföras utan hinder då strandzonen sedan länge redan varit ianspråktagen med bland annat olika bryggor.

Rambölls bedömning är att ianspråktagande enligt utförda och planerade arbeten ej väsentligen påverkar livsmiljön för djur- och växtarter inom området. Ramböll önskar tydligt påpeka att den biologiska variationen som finns inom fastigheten vare sig har förändrats eller bedöms kunna förändras genom de redan utförda respektive de planerade arbetena, vare sig i ett kort som ett i längre perspektiv.

Avseende vattenverksamhet kan det därmed även konstateras att inga allmänna eller enskilda intressen skadas genom de utförda och planerade arbetena. Fråga är därför om ansökan inte kan ses som en frivillig tillståndsansökan.

NollalternativNollalternativet beskriver området om åtgärderna inte utförs. Fastigheten kommer då inte att kunna nås med båt och fastighetens strand kommer att bli utsatt för kraftig erosion.

SamrådSamråd enligt 6 kapmiljöbalken har föregått det slutliga upprättandet av miljö-konsekvensbeskrivningen. Efter samrådet har, på begäran av ägaren till X 1:36, den planerade bryggans ena ben kortats med ca 3 meter.

Iakttagande av de allmänna hänsynsreglerna

Kunskapskravet, 2 kap 2 § miljöbalkenSökanden har anlitat och anlitar entreprenörer med tillräcklig kompetens för vattenverksamheten. Som framgår av denna ansökning är den ansökta verksamheten av begräsad omfattning och risken för påverkan liten.

Erforderliga försiktighetsmått, 2 kap 3 § miljöbalkenBryggan är byggd med stålrörspålar, betongelement och trä med stenkistor fyllda med sten allt för att påverkan på vattnet och fisket skall minimeras.

ResurshushållningBryggan är gjord huvudsakligen av trä och är stenkistorna gjorda av trä och sten.

Lokalisering, 2 kap 4 § miljöbalkenDen föreslagna lokaliseringen är den ur säkerhetssynpunkt bästa.

Sakägare och ersättningar

Som sakägare uppges ägaren till grannfastigheten X 1:36. Grannfastigheten X 1:11 ägs av sökanden. Enligt sökandens uppfattning förutses ingen ersättningsgill skada uppkomma till följd av de arbeten som avses med denna ansökan. Någon ersättning erbjuds därför inte.

Tillåtlighet

Bryggan behövs för att kunna nå fastigheten med båt samt behövs bryggan och strandskoningen som erosionsskydd och är bryggans placering motiverad av att den skall skydda för svallvågor från den närbelägna farleden. Muddringen är nödvändig för att kunna nå fastigheten med båt. Projektet medför inte några skador utan medför en betydande nytta för och värdeökning av fastigheten. Kostnaderna kan totalt beräknas till ca 300 000 kr.

Arbetstid

Arbetstiden föreslås till två år.

Oförutsedd skadaTiden för anmälan om anspråk på grund av oförutsedda skador bör med hänsyn till företagets begränsade omfattning kunna bestämmas till fem år från utgången av arbetstiden.

YTTRANDEN

FiskeriverketPlatsen för de aktuella arbetena gränsar till Torsbyfjärden i Stockholms inre skärgård och berör inte riksintressen för yrkesfisket. Stationär fisk såsom abborre, gös, gädda och olika mörtfiskar samt strömming torde dominera fiskfaunan i området men även inslag av vandringsfisk till Stockholms ström torde periodvis finnas i området. I ansökan anges att ca 1 000 m3 massor kommer att muddras och läggas upp på land. Massorna uppges i huvudsak bestå av morän, sten och sand i olika fraktioner. Arbetet kommer att medföra grumlingar i vatten och i ansökan föreslås att skyddande geotextilgardin ska användas vid behov.

Fiskeriverket bedömer att arbetena i vatten kommer att medföra grumlingar vilka kan påverka fiskens lek och rekrytering under arbetstiden. Därför bör grumlande vattenarbeten, om möjligt, undvikas under perioden april - maj. Vidare bör skyddande geotextilgardin användas för att begränsa spridningar av grumlingar. I övrigt finns, för allmänna fiskeintressen, inga ytterligare synpunkter på ansökan. Fiskeriverket har ingen erinran mot lagligförklaring av befintlig brygga.

Länsstyrelsen1. Länsstyrelsen har i beslut den 10 december 2009 om betydande miljöpåverkan påpekat att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska beskriva hanteringen av muddermassor. Enligt nu inlämnad MKB ska massorna transporteras bort. Länsstyrelsen finner dock det angeläget att ansökan kompletteras med en platsanvisning över var massorna ska mellanlagras om mellanlagring blir aktuellt. I sådant fall bör även beskrivas vilka skyddsåtgärder som vidtas för att begränsa återspolningen av material, i det fall massorna placeras i direkt närhet till vattnet. Vidare har Länsstyrelsen påpekat att MKB:n bör beskriva 0-alternativ och eventuell utrivning av bryggan. Någon sådan beskrivning kan Länsstyrelsen inte finna i inlämnad MKB. Länsstyrelsen finner det angeläget att MKB:n kompletteras med dessa uppgifter i det fall miljödomstolen finner att särskilda förutsättningar för vattenverksamheten enligt 11 kap. 6 § MB inte anses vara uppfyllda.

2. I det fall åtgärderna kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna bör sökanden begära att Miljödomstolen prövar även dispensfrågan. Ett sådant förfarande kan vara lämpligt med hänvisning till 21 kap. 3 § MB. Sökanden bör då redovisa vilka särskilda skäl som ska ligga till grund för dispensen.

3. MKB:n beskriver att sprängning inte kan uteslutas. Därför bör förfarandet vid sådana arbeten redovisas tydligt samt och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas. Våren är en särskilt olämplig tidsperiod att utföra bullrande arbeten med hänsyn till fåglars häckning och därav bör även förslag på utförandetid med hänsyn till fågellivet redovisas.

4. Länsstyrelsen avstyrker all verksamhet i perioden 30 april - 31 augusti med hänsyn till den biologiska aktiviteten i havet.

5. Länsstyrelsen finner ingen anledning att planerade arbeten ska utföras utan skyddande geotextil. Om tillstånd medges för verksamheten bör tillståndet villkoras med sådan försiktighetsåtgärd.

6. Länsstyrelsen noterar att sökanden yrkar om lagligförklaring av uppförd an-läggning. Yrkandet bör ändras på sådant sätt att yrkandet avser ansökan om tillstånd för befintlig anläggning. Lagligförklaring kan endast göras för vatten-verksamheter som utförts innan införandet av miljöbalken 1999.

7. Kommentar till punkt 8 i ansökan. Länsstyrelsen bedömde redan 2004 att aktuell anläggning är en tillståndspliktig vattenverksamhet. Befintlig anläggning utfördes utan tillstånd trots Länsstyrelsens bedömning i frågan. Länsstyrelsen har bedrivit tillsyn på aktuell anläggning sedan 2007 och har haft för avsikt att förelägga om återställelse av platsen i det fall tillstånd enligt 11 kap. 9 § MB för motsvarande inte söks. Processen har varit tämligen utdragen.

Värmdö kommun Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljökontorets yrkanden

Bygg- och miljökontoret yrkar att sökandes samtliga yrkanden i ansökningshandlingarna inte ska beviljas.

Kontoret yrkar vidare att brygganläggningen ska följa av kommunen medgiven strandskyddsdispens med beslutsdatum 2004-06-15. De olovligt utförda delarna av brygganläggningen ska tas bort och stranden återställas till det skick som strandskyddsdispensen medgav.

LokaliseringBygg- och miljökontoret har i samrådsskedet framfört att det inte är klarlagt huruvida sprängning erfordras för att uppnå önskat djup. Det är inte heller fullständigt utrett i den nu framtagna miljökonsekvensbeskrivningen. Sökande har inte bevisat i sin ansökan, enligt 2 kap. 1 § miljöbalken, att skada ej förväntas ske av åtgärden.

Bygg- och miljökontoret anser att sprängning i vattenmiljö inte är en acceptabel åtgärd. Sprängning under vatten medför bland annat tryckvågor som orsakar skador på fiskars simblåsa. Sprängning avger även ämnen som kan vara skadliga för växt-och djurliv.

Om sökande bedömer att sprängning och muddring krävs för att brygganläggningen ska kunna nyttjas är lokaliseringen av anläggningen olämplig. För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö, miljöbalken 2 kap. 6 §

Utökningen av brygganläggningens storlek, jämfört med beviljad strandskyddsdispens 2004, och muddringen innebär en ändrad användning av mark- och vattenområde. Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 3 kap. 1 § miljöbalken. Om förhållandena på platsen är sådana att muddring är nödvändigt samt att en större brygganläggning med vågbrytande effekt krävs för att kunna lägga till säkert med båt, kan inte lokaliseringen av bryggan anses vara lämplig. Inte heller kan åtgärden bedömas vara förenlig med en god hushållning av mark- och vattenområden.

Miljödomstolen bör ta hänsyn till om tidigare bryggor har varit lovligt uppförda på fastigheten. I dåvarande Miljö- och byggnämndens beslut från 2004 beskrivs de befintliga byggnaderna på fastigheten, någon brygga omnämns inte i det beslutet. Det finns inga tidigare beslut på strandskyddsdispens för brygga innan 2004, inte heller finns någon brygga inritad på äldre situationsplaner. Påståendet att det "alltid" har funnits en brygga på platsen och att därmed den nuvarande brygganläggningen inte medför någon förändring är alltså felaktigt.

Bygg- och miljökontoret förutsätter att miljödomstolen har som utgångspunkt vid prövningen att fastighetsägaren inte skall ha någon fördel av att han byggt anläggningen utan tillstånd. Miljödomstolen skall således bortse från anläggningens existens.

Påverkan på växt- och djurliv

Sökande anger i miljökonsekvensbeskrivningen att växt- och djurliv inte har påverkats negativt av den utförda brygganläggningen. Bygg- och miljökontoret ställer sig frågande till det påståendet och undrar hur man har kunnat komma fram till den slutsatsen. Finns det undersökningar utförda på platsen innan brygganläggningen utfördes så att man har ett material att jämföra med? Det är inte uteslutet att bryggan påverkar växt- och djurliv negativt. Bryggor ger alltid en påverkan på undervattensmiljön. En stor brygganläggning ger stor skuggeffekt, anläggningen kan förändra vattencirkulationen och medföra ökad sedimentering innanför den vågbrytande delen samt att bryggan i sig kan utgöra barriär för växt- och djurarters utbredningsmöjligheter. En bedömning av en brygganläggnings påverkan ska även se till den båttrafik som angör en brygga och som möjliggörs i ett långsiktigt perspektiv.

En brygganläggning av den här storleken har en betydligt större påverkan på undervattensmiljön än en mindre brygga. Betydande risker föreligger om hänsyn inte tas till de långsiktiga effekter som liknade åtgärder kan medföra. Strandskyddets syften är långsiktiga och generösa dispenser kan stegvis leda till sammantaget betydande nackdelar för växt- och djurliv och det rörliga friluftslivets tillgång till stränderna.

Bygg- och miljökontoret anser att en brygganläggning av den här storleken längs en större del av fastighetens strandlinje är ett betydande ingrepp i strandzonen i strid mot lagstiftarens intentioner.

Långsiktiga effekter av en generös tillståndsgivning

Vid byggnation av en brygganläggning måste hänsyn tas till såväl de förhållanden på den enskilda fastigheten som till utvecklingen för hela området som kan uppstå om dylika brygganläggningar blir allt mer allmänt förekommande. Med hänsyn härtill kan man inte bedöma enstaka bryggor isolerat, utan bör ses som ett led i den pågående utvecklingen och de framtida problem dessa kunde föra med sig för hela skärgårdsområdet.

Om den aktuella brygganläggningen beviljas tillstånd är risken uppenbar att det för med sig motsvarande krav från andra fastighetsägare i området, krav som då kan bli svåra att neka. Tillåtligheten av en enstaka brygganläggning måste därför bedömas i det perspektivet att det kan leda till att allt fler stora brygganläggningar blir följden. En mer omfattande eller generell tillståndsgivning kan medföra att lagstiftarens intentioner med strandskyddslagen urholkas.

Ytterligare en viktig utgångspunkt är principen om att lika fall skall behandlas lika, vilket innebär att prövningen måste ske med beaktande av vad som kan bli följden av en mer generell tillståndsgivning till stora brygganläggningar på fastigheter belägna i skärgårdsområden.

En ansökan om tillstånd skall bedömas utifrån förhållandena i det enskilda fallet och med beaktande av hur omgivningen ser ut. I bedömningen måste dock ingå vad följden av en generell tillståndsgivning av ifrågavarande slag inom området skulle bli, jmf mål 2004-M 9983.

Bygg- och miljökontoret vill påpeka att det är skillnad mellan fastighetsägarens behov och fastighetens behov av en brygga. Den aktuella fastigheten ligger på fastlandet och har vägförbindelse ända fram. Fastighetsägarna är därför inte beroende av möjligheten att kunna lägga till med båt för att kunna nå sin fastighet.

På grund av det anförda kan den aktuella brygganläggningen inte ses som en lämplig åtgärd på fastigheten. Vid en intresseavvägning finner bygg- och miljö-kontoret att det allmänna intresset att värna om strandskyddet överväger fastighetsägarens enskilda intresse att ha en stor brygganläggning på fastigheten.

Att lämna tillstånd till den sökta brygganläggningen är enligt bygg- och miljökontorets bedömning inte förenligt med miljöbalkens mål att främja en hållbar utveckling.

SÖKANDENS BEMÖTANDE OCH SLUTLIGA ÅTAGANDEN

Fiskeriverkets yttrandeSökanden är beredd att acceptera ett villkor genom vilket grumlande arbeten endast får utföras bakom en textilgardin.

Länsstyrelsens yttrande

1. Mellanlagring

Fastigheten är sådan att muddermassorna inte kan mellanlagras utan får i stället lastas på och avhämtas med pråm. Någon mellanlagring kommer därför inte att bli aktuell.

2. Strandskydd

Det inom strandskyddat område rådande bebyggelseförbudet gäller enligt 7 kap 16 § punkten 2 miljöbalken inte för sådana åtgärder som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. Det kan emellertid noteras att de med ansökan avsedda åtgärderna utförs inom område inom vilket allemansrätten redan är utsläckt. Inom området finns uppfört en bastubyggnad och i anslutning till området ett bostadshus. Dessa byggnader har uppförts enligt ett 2004 beviljat bygglov och en samma år beviljad strandskyddsdispens. Vid dispensgivningen avsattes hela fastigheten som tomtplats. Förutsättningar för en dispens föreligger varvid som särskilda skäl åberopas att allemansrätten inom området redan är utsläckt och att verksamheten inte väsentligen förändrar djur- och växtliv.

3. Sprängning

Bedömning görs att sprängning inte är erforderlig. Skulle behov visas föreligga är endast fråga om smärre sprängning vid något enstaka tillfälle. Sprängning kommer i så fall att utföras med iakttagande av stora försiktighetsmått genom att placera sprängladdning i djupt borrhål och genom anläggande av luftbubbelridåer för att reducera tryckvågen.

Sökanden är beredd att för tillståndet acceptera villkor om försiktighetsmått enligt ovan.

4. Begränsning av verksamheten till 30 april - 31 augusti

Sökanden har slutligen godtagit den tidsbegränsning som länsstyrelsen föreslår för grumlande arbeten.

5. Försiktighetsåtgärd

Sökanden är beredd att tillståndet förenas med villkor att grumlande arbeten utförs bakom geotextilgardin.

6. Lagligförklaring

Ansökan avser tillstånd till redan utförda åtgärder.

Värmdö kommuns yttrande

Lokalisering

I fråga om sprängningsarbeten får jag hänvisa till vad jag ovan anfört under punkten 3 i mina kommentarer till länsstyrelsens yttrande.

Någon annan lokalisering av bryggan är inte möjlig. Som jag framfört i mina ovan framförda kommentarer till länsstyrelsens yttrande beviljade Värmdö kommun den 15 juni 2004, bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus, komplementbyggnad och en 20 meter lång flytbrygga. Enligt strandskyddsdispensen utgör hela fastigheten tomtplats. Komplementbyggnaden är uppförd inom det område som omfattas av ansökan. Såväl bostadshuset som flytbryggan är uppförda.

Påverkan på djur- och växtliv

Sökandens slutsatser grundar sig givetvis på den besiktning som genom sakkunnig utförts av redan utförd del av anläggningen. Denna besiktning utgör sedan underlag för den bedömning som lämnats i miljökonsekvensbeskrivningen. Av denna framgår att de av kommunen befarade effekterna inte kommer att uppstå.

Eftersom allemansrätten redan är utsläckt kommer bryggan inte att ha någon inverkan på det rörliga friluftslivet. Bryggan och muddringen kommer, som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen och även av Fiskeriverkets yttrande, inte heller att ha någon menlig inverkan på djur- och växtliv. Brygganläggningen och övriga med ansökan avsedda åtgärder kan därmed inte heller strida mot lagstiftarens intentioner.

Långsiktiga effekter av en generös tillståndsgivning

Vad kommunen framför i fråga om att ett tillstånd kan medföra urholkning av strandskyddslagen är svårbegripligt i ljuset av att, som tidigare framförts, hela fastigheten av kommunen tidigare avsatts som tomtplats dvs allemansrätten redan genom de tillståndsgivna anläggningarna är utsläckt. När det gäller en fritidsfastighet med strandtomt i skärgården sammanfaller, oavsett landförbindelse, fastighetens och dess ägares behov av en brygga. Fråga är inte om en för förhållandena särskilt stor brygga utan om en brygga som för skydd för den närliggande farleden kräver den utformning varom är fråga.

Sökandens villkorsförslag

1. Grumlande arbeten ska utföras innanför en textilgardin.

2. Grumlande arbeten får inte utföras under tiden från och med april till och med augusti.

3. Muddermassorna skall omgående efter upptagande läggas på pråm för bort-förande.

4. Om sprängning skulle förekomma får den ej utföras under april - augusti. Sprängning skall utföras så att stötvågor minimeras genom proppning av laddningshål genom anläggande av luftbubbelridåer (med perforerade slangar på bottnen) och genom påförande av sand.

Utrivning av befintligt trädäck med strandskoning

Eventuell borttagning av befintlig strandskoning med trädäck kan genomföras genom kapning av sponten från sjösidan. Sökanden hävdar att det för bastun måste finnas någon form av erosionsskydd.

DOMSKÄL

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n)Den i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap.miljöbalken med avseende på såväl förfarande som dokumentation.

Tillåtligheten

Miljödomstolen har hållit syn på platsen.Vad först gäller yrkandena om anläggande av ny brygga och muddring skall för sådana åtgärder, där mark- eller vattenområde tas i anspråk, väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 6 § miljöbalken). Vidare skall mark- och vattenområde användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning (3 kap. 1 § miljöbalken). Som Bygg- och miljökontoret påpekat innebär utökningen av brygganläggningens storlek, jämfört med beviljad strandskyddsdispens 2004, och muddringen en ändrad användning av mark- och vattenområde. Miljödomstolen konstaterar liksom remissmyndigheterna att fastigheten kan nås landvägen, varför en omfattande brygganläggning och en muddring av 1 200 m2 ned till ett vattendjup om 2,7 m inte är en förutsättning för att fastigheten skall kunna nyttjas. Miljödomstolen delar Bygg- och miljökontorets bedömning att om förhållandena på platsen är sådana att den ansökta muddringen och den ansökta bryggan med vågbrytare krävs för att man säkert skall kunna lägga till med båt kan lokaliseringen av bryggan inte anses lämplig. I sammanhanget kan tilläggas att enligt uppgift är sökandens egen båt en båt om ca 15 ton. Miljödomstolen delar också Bygg- och miljökontorets bedömning att åtgärderna inte heller kan bedömas vara förenliga med en god hushållning av mark- och vattenområdet. På grund av det anförda avslås yrkandena om anläggande av ny brygga och muddring.

När det sedan gäller yrkandet om tillstånd att anlägga en strandskoning med trädäck och med markutfyllnad är dessa arbeten redan utförda. Genom det meddelade beslutet om strandskyddsdispens är hela fastigheten avsatt som tomtplats. Härigenom är allemansrätten inom området redan utsläckt. Av utredningen framgår att inverkan på djur- och växtliv i området inte är så omfattande att livsvillkoren kan anses bli väsentligen försämrade genom anläggandet av strandskoningen. Vid dessa förhållanden står strandskoningen inte i strid mot strandskyddsbestämmelserna. Sökanden har lämnat uppgifter som ger tillräcklig grund för bedömningen att strandskoningen inte strider mot miljöbalkens regler i 2 kap. och 3 kap. om hänsyn och hushållning. Något hinder mot vattenverksamheten torde inte föreligga vid beaktandet av de i 11 kap.miljöbalken uppställda särskilda förutsättningarna för den typen av verksamhet. Det sålunda upptagna ger till slutresultat att tillstånd kan lämnas till strandskoningen med trädäck och med markutfyllnad.

Övriga frågor

Den bedömning som gjorts beträffande tillåtligheten medför att det saknas skäl att förordna om arbetstid och tid för oförutsedd skada.

I beslut den 10 februari 2010 fastställde miljödomstolen prövningsavgiften till 5 000 kr. Denna avgift bör skäligen kunna fastställas slutligt till samma belopp.

Länsstyrelsen har yrkat ersättning för sin rättegångskostnad med 9 600 kr avseende eget arbete. Yrkandet är medgivet och skall därför bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 425)

Överklagande ställt till Miljööverdomstolen ska ha inkommit till Nacka tingsrätt miljödomstolen senast den 31 maj 2010. Prövningstillstånd krävs.

Carl-Axel TidblomMargaretha Bengtsson

_____________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Carl-Axel Tidblom, ordförande, och miljörådet Margaretha Bengtsson samt de sakkunniga ledamöterna Åsa Ahlgren och Hans Söderström. Domen är enhällig.