MÖD 2012:46

Byggsanktionsavgift ----- Beslut om byggsanktionsavgift har inte ansetts kunna grundas på 9 kap. 10 § PBF, då åtgärden som legat till grund för beslutet vidtagits efter det att bygglov sökts men innan det beviljats. Beslut om byggsanktionsavgift har därför undanröjts.

Mark- och miljööverdomstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-20 i mål nr P 1419-12, se bilaga A

KLAGANDEE.K.

MOTPARTMiljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun312 80 Laholm

SAKENByggsanktionsavgift avseende två inglasade balkonger på fastigheten X 5 i Laholms kommun

___________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer Miljö- och byggnadsnämndens i Laholms kommun beslut den 28 september 2011, nr MBN § 136.

___________________

BAKGRUND

Den 29 april 2011 inkom en ansökan om bygglov till Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun (nämnden) för bl.a. tillbyggnad i form av inglasning av balkonger på fastigheten X 5. Efter det att ansökan ingivits men innan bygglov hade beviljats uppfördes två inglasade balkonger.

Nämnden beviljade den 6 juli 2011 bygglov i efterhand för åtgärden. Nämnden beslutade härefter, den 28 september 2011, att ta ut en byggsanktionsavgift om 21 400 kr av fastighetsägaren E.K..

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

E.K. har yrkat att beslutet om byggsanktionsavgift ska upphävas.

Nämnden har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

E.K. har hänvisat till vad han tidigare anfört samt i huvudsak tillagt följande. Han ville endast snygga till fastigheten som var i dåligt skick samt bygga en inglasad balkong inför den kommande sommaren. Ansökan gavs in innan bestämmelserna om byggsanktionsavgift trädde i kraft.

Nämnden har i huvudsak anfört följande. Sedan det uppmärksammats att byggnationen påbörjats innan bygglov beviljats skickades den 24 maj 2011 ett brev till sökanden. I brevet uppmanades sökanden att upphöra med byggnadsarbetena och upplystes om att enbart underhållsarbete är tillåtet att utföra innan bygglov beviljats. Något muntligt godkännande att påbörja byggnationen har inte lämnats.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§.

Regeringen har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om byggsanktionsavgifter i 9 kap.plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF). Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i 9 kap. PBF.

Nämnden har bedömt att den åtgärd, uppförande av två inglasade balkonger, som E.K. har utfört är bygglovspliktig. Nämnden har anfört att den bygglovspliktiga åtgärden vidtogs efter det att bygglov sökts men innan beslut var fattat i ärendet. Som grund för uttag av byggsanktionsavgift har nämnden hänvisat till 9 kap. 10 § PBF.

Bestämmelsen i 9 kap. 10 § PBF tar sikte på situationen att inte söka bygglov för en bygglovspliktig ändringsåtgärd. Enligt sin ordalydelse är bestämmelsen i 9 kap. 10 § PBF inte tillämplig på den överträdelse som nämnden lagt till grund för avgiften, nämligen att en åtgärd har vidtagits efter det att bygglov sökts men innan bygglov beviljats. I målet är det utrett att E.K. vidtog aktuell åtgärd efter det att bygglov sökts men innan beslut var fattat i ärendet och det saknas därmed grund för att ta ut en byggsanktionsavgift med stöd av 9 kap. 10 § PBF.

Inte heller föreligger grund för att, såsom mark- och miljödomstolen anfört, ta ut byggsanktionsavgift med stöd av 9 kap. 7 § PBF eftersom även den bestämmelsen för sin tillämpning förutsätter att bygglov för aktuell åtgärd inte har sökts.

Sammantaget är Mark- och miljööverdomstolens bedömning att ett beslut om att ålägga E.K. byggsanktionsavgift inte har kunnat grundas på vare sig 9 kap. 7 eller 10 §, då åtgärderna vidtagits efter det att bygglov sökts. E.K: s överklagande ska därför bifallas och Miljö- och byggnadsnämndens beslut undanröjas.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Liselotte Rågmark, tekniska rådet Carl-Gustaf Hagander, hovrättsrådet Åsa Marklund Andersson och tf. hovrättsassessorn Helen Blomberg, referent. Avgörandet är enhälligt.

Föredragande har varit hovrättsfiskalen Erika Löfgren.

__________________________________________________

BILAGA A

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDEE.K.

MOTPARTMiljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommunHumlegången 6312 80 Laholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens i Hallands läns beslut 2012-03-23 i ärende nr 403-6161-11, se bilaga 1

SAKEN

Byggsanktionsavgift avseende två inglasade balkonger på fastigheten X X 5

_____________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

_____________

YRKANDEN M.M.

E.K, såsom det får förstås yrkat att nämndens och länsstyrelsens beslut om byggsanktionsavgift upphävs och har till stöd härför åberopat i huvudsak samma omständigheter som vid länsstyrelsen.

DOMSKÄL

Länsstyrelsen har i sitt beslut redogjort för relevanta lagrum och bestämmelser.

Beslut om bygglov ska avfattas skriftligen. De eventuella muntliga besked som kan lämnas till part under ett ärendes handläggning utgör inte formella bygglovsbeslut. Det är således klarlagt att balkongerna uppförts utan giltigt bygglov och att förutsättningar för uttagande av byggsanktionsavgift föreligger. Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning att det inte är oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgiften är beslutad med stöd av 9 kap. 10 § plan- och byggförordningen (2011:238). Denna bestämmelse avser ändringar av en byggnads yttre utseende. Inglasade balkonger anses emellertid utgöra tillbyggnader (jfr RÅ 1996 ref 77), varför avgiften rätteligen skulle grundats på 7 § i samma kapitel. En byggsanktionsavgift enligt 7 § skulle emellertid bli högre än den beslutade, varför det saknas skäl att ändra underinstansernas beslut.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)

Överklagande senast den 11 juli 2012

Göran Stenman Rolf Dalbert

_____________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Göran Stenman och tekniska rådet Rolf Dalbert. Föredragande har varit beredningsjuristen Sofia Ardeke.