MÖD 2014:16

Avvisad talan angående klander av föreningsstämmobeslut ----- Klander av föreningsstämmobeslut har avvisats eftersom inte samtliga delägare i delägarfastigheten klandrat beslutet. Det är medlemmen i samfällighetsföreningen som är delägare i samfälligheten och med delägare förstås ägaren av delägarfastighet. Om flera personer äger en delägarfastighet i en samfällighet utgör de tillsammans en delägare i lagens mening och således en medlem i föreningen. En ägare av en delägarfastighet kan endast i förening med övriga delägare i fastigheten klandra stämmobeslut såsom medlem i föreningen.

Mark- och miljööverdomstolen

RÄTTEN

Hovrättsråden Lars Borg och Peder Munck (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd), tekniska rådet Cecilia Undén och hovrättsrådet Margaretha Gistorp, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREReferenten

KLAGANDEO.N.

MOTPARTSkottgårdsvägens samfällighetsförening c/o T.N.

SAKENAvvisad talan; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEÖstersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-12-17 i mål nr F 1582-13

_______________

O.N. har överklagat mark- och miljödomstolens beslut att avvisa hans talan mot Skottgårdsvägens samfällighetsförening angående klander av föreningsstämmobeslut. Han har anfört bl.a. följande. Han har inte knutit sig till en specifik fastighet i sitt överklagande och han har nyttjanderätt i ett flertal fastigheter som ingår i vägsamfälligheten. Han anser att han är innehavare av rättighet enligt 53 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL) vilket ger honom rätt att väcka talan enligt nämnda bestämmelse. O.N. har även, som han får förstås, yrkat att ansökningsavgiften som han erlagt ska återbetalas om han inte får gehör för sina yrkanden.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2014-04-15)

Slut

1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.2. Mark- och miljööverdomstolen avvisar yrkandet om återbetalning av ansökningsavgiften.3. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.

Skäl

Mark- och miljööverdomstolen finner att det föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Enligt 1 § andra stycket SFL förstås med delägarfastighet fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet. Av 17 § samma lag framgår att medlemmarna i en samfällighetsförening utgörs av delägarna i samfällighet. I 4 § i stadgarna för Skottgårdsvägens samfällighetsförening framgår att medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfälligheten.

Av 53 § första stycket SFL framgår, såvitt nu är ifråga, att om medlem eller innehavare av rättighet i delägarfastighet vars rätt berörs, anser att beslut som fattats på föreningsstämma ej tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot denna lag eller annan författning eller mot stadgarna, får han klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen hos mark- och miljödomstolen.

Det är således medlemmen i samfällighetsföreningen som är delägare i samfälligheten och med delägare förstås ägaren av delägarfastighet. Om flera personer äger en delägarfastighet utgör de tillsammans en delägare i lagens mening och således en medlem i föreningen. De måste sinsemellan vara ense om de önskar vidta någon åtgärd enligt SFL (se Österberg, Samfälligheter − Handbok för samfällighetsföreningar, tionde upplagan, 2010, s. 18). Det sagda innebär att O.N., som mark- och miljödomstolen funnit, endast i förening med övrig delägare i X 1:4 och 1:7 kan klandra stämmobesluten såsom medlem i föreningen.

Det har inte heller framkommit att O.N. är innehavare av rättighet i delägarfastighet vars rätt berörs. O.N:s överklagande ska således avslås.

O.N. har även framställt yrkande om att ansökningsavgiften som han erlagt ska återbetalas om hans klandertalan avvisas. Enligt 9 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna, får beslut om avgift enligt förordningen överklagas hos Domstolsverket. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till den domstol som meddelade beslutet inom ett år från den dag då avgiften betalades.

Mark- och miljööverdomstolen kan inte pröva om en ansökningsavgift ska återbetalas. Yrkandet ska därför avvisas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga Överklagande senast 2014-05-13

Margaretha Gistorp Protokollet uppvisat

_____________________________________

BILAGA

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, SLUTLIGA BESLUT

PARTER

KÄRANDEO.N.

SVARANDESkottgårdsvägens samfällighetsförening c/o T.N.

SAKENKlander av föreningsstämmobeslut fattade på årsstämma den 12 maj 2013 i Skottgårdsvägens samfällighetsförening i Timrå kommun

__________________

SLUTLIGT BESLUT

Mark- och miljödomstolen avvisar kärandens talan.

___________________

YRKANDEN M.M.O.N. har väckt klandertalan mot Skottgårdsvägens samfällighetsförening.

Då berörda fastigheter, X 1:4 och 1:7, ägs av O.N. tillsammans med P.N., har domstolen förelagt O.N. att förete fullmakt för P.N. alternativt att P.N. biträder klandertalan. Föreläggandet, som har delgivits O.N. den 4 november 2013, har angett att talan kan komma att avvisas i det fall inte komplettering sker inom 21 dagar från delgivning.

Komplettering har inte kommit till domstolen inom angiven tid.

Av Hovrätten för Övre Norrlands avgörande i mål Ö 282-08 framgår att samtliga delägare till en fastighet endast gemensamt kan klandra stämmobeslut såsom medlem i samfällighetsföreningen. Skäl finns därför att avvisa O.N:s klandertalan.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 428)

Överklagan senast den 7 januari 2014. Prövningstillstånd krävs.

På mark- och miljödomstolen vägnar

Lars-Göran Bennmarker

_______________________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lars-Göran Bennmarker och tekniska rådet Mats Andersson.