lagen.nu

Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1987-05-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:414
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Denna förordning gäller avgifter för ansökningar (ansökningsavgifter) och för kungörande i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion (kungörandeavgifter) vid allmän domstol. Den gäller också avgifter för mål och ärenden som har överlämnats till allmän domstol från Kronofogdemyndigheten, Patent- och registreringsverket eller en registreringsmyndighet för firma (tilläggsavgifter).

Avgiften ska tas ut av domstolen och betalas till staten i de mål och ärenden och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga).

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns särskilda bestämmelser om avgifter för mark- och miljödomstolarnas verksamhet. Förordning (2016:234).

Rättsfall (2)

NJA 1998 s. 23: En betalning som skett till visst postgirokonto har ansetts fullgjord vid den...
NJA 2006 s. 531: Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om...

Ändringar/Förarbeten (9)

2 § En ansökningsavgift ska betalas av den som inleder ett mål eller ett ärende.

En tilläggsavgift ska betalas av den som har inlett målet eller ärendet vid Patent- och registreringsverket, Kronofogdemyndigheten eller registreringsmyndigheten.

En kungörandeavgift i ett konkursärende ska betalas av konkursboet och i ett ärende om företagsrekonstruktion av gäldenären. Förordning (2014:256).

Rättsfall (2)

NJA 1998 s. 23: En betalning som skett till visst postgirokonto har ansetts fullgjord vid den...
NJA 2006 s. 531: Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om...

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § Befriade från skyldigheten att betala avgifter enligt denna förordning är

 • 1. sådan domstol eller skiljedomstol som ska avgöra tvist mellan stater och annat internationellt organ som bildats för behandling av sådan tvist, i mål eller ärende som handläggs enligt lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ,
 • 2. utländsk domstol i mål eller ärende som handläggs enligt lagen (1946:816) om bevisupptagning åt sådan domstol eller lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
 • 3. den som ansöker om att själv bli försatt i konkurs, i fråga om ansökningsavgiften,
 • 4. sådan utländsk myndighet som avses i 18 kap. 18 § första stycket sjölagen (1994:1009) i ärende om sjöförklaring. Förordning (2008:173).

Rättsfall (1)

NJA 2006 s. 531: Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om...

Ändringar/Förarbeten (7)

4 § En ansökningsavgift ska betalas när ett mål eller ett ärende inleds. Bestämmelser om avvisning på grund av att ansökningsavgiften inte har betalats finns i 42 kap. 4 § och 47 kap. 4 § rättegångsbalken samt 10 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. Förordning (2014:256).

Rättsfall (2)

NJA 1993 s. 231: Om föreskriven ansökningsavgift inte erlagts, skall domstol avvisa...
NJA 2006 s. 531: Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:1349, 1996:396, 2014:256

4 a § En tilläggsavgift ska betalas för ett mål eller ett ärende som har överlämnats till en domstol enligt 16 j eller 16 m § firmalagen (1974:156), 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande eller enligt 3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877). Tilläggsavgiften ska betalas när målet eller ärendet har överlämnats till domstolen.

Bestämmelser om avvisning på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats finns i 16 r § firmalagen, 61 a § lagen om betalningsföreläggande och handräckning, 11 b § lagen om europeiskt betalningsföreläggande och 3 kap. 21 § varumärkeslagen. Förordning (2017:414).

Rättsfall (1)

NJA 2017 s. 68: Endast en tilläggsavgift ska tas ut när ett mål om betalningsföreläggande har...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2016:234, 2017:414, 2014:256

5 § Ansökningsavgiften eller tilläggsavgiften ska betalas tillbaka om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) har beviljats den part som har betalat avgiften. Förordning (2014:256).

Rättsfall (1)

NJA 2006 s. 569: Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II)....

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:256, 1999:66, 1992:451

6 § En kungörandeavgift i ett konkursärende eller ett ärende om företagsrekonstruktion ska betalas när beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats. Förordning (2014:256).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:256
7 § Har upphävts genom förordning (2008:173).
8 § Har upphävts genom förordning (2008:173).

9 § Ett beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas till Domstolsverket. Överklagandet ska inom ett år från den dag då avgiften betalades ha kommit in till den domstol som meddelade beslutet.

Den omständigheten att överklagandet getts in till Domstolsverket hindrar inte att överklagandet tas upp till prövning, om handlingarna har kommit in före överklagandetidens utgång.

Domstolsverkets beslut får inte överklagas. Förordning (2014:256).

Rättsfall (1)

MÖD 2000:38: Ersättning för rättegångskostnad vid utdömande av vite; nu fråga om rättens...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:173, 2014:256

10 § Domstolsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Lagrumshänvisningar hit (2)

11 § Ett exemplar av denna förordning ska hållas tillgängligt för allmänheten hos den domstol som tar ut avgift enligt förordningen. Förordning (2014:256).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:173, 2014:256
12 § Har upphävts genom förordning (2008:173).

Bilaga

Avgiftslista

Ansökningsavgifter
En ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder något av följande.
Kategori A ............................................. 900 kr
Allmänna domstolsärenden:
– adoption, vårdnad eller umgängesrätt,
– tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,
– namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn,
– testamentsvittnesförhör,
– förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman,
– tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken eller 24 § sambolagen (2003:376),
– beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken,
– förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap. 2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen (2003:376),
– tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 § ärvdabalken,
– förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt,
– tillstånd till fusion enligt 12 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
– likvidation och förordnande av likvidator enligt 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551), 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 2 kap. 37 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
– entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220),
– kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,
– förordnande enligt lagen (1929:145) om skiljemän,
– förordnande av sammanträdesledare enligt 7 och 20 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
– blodundersökning enligt lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap,
– sjöförklaring,
– entledigande av någon annan än sökanden från ett uppdrag som angetts ovan,
– informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 57 c § patentlagen (1967:837), 35 c § mönsterskyddslagen (1970:485), 18 b § firmalagen (1974:156), 9 c § lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 9 kap. 5 a § växtförädlarrättslagen (1997:306) eller 9 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877),
– medling eller förlängd tid för pågående medling enligt lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister,
– intagande i protokoll för framtida säkerhet, och
– verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister.
Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken
Ärende i en mark- och miljödomstol som det inte tas ut någon avgift för enligt 2 eller 3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande
Äktenskapsmål eller mål om underhåll enligt äktenskapsbalken och mål som gäller faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn eller underhåll till barn, inklusive mål som inleds genom en gemensam ansökan
För ett tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas tas ingen ny avgift ut om målet enligt rättens beslut ska handläggas enligt andra bestämmelser.

Kategori B ............................................. 2 800 kr

Annat tvistemål än sådant som angetts under kategori A

Ärende som avser säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken
Ärende om kvarstad på bankmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur

Enskilt åtal

Konkursärende

Ärende om företagsrekonstruktion
Annat mål i en mark- och miljödomstol än sådant som angetts under kategori A, med undantag för mål om utdömande av vite efter särskild ansökan av myndighet, mål om utdömande av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10) och mål som det tas ut avgift för enligt 2 eller 3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Tilläggsavgifter
En tilläggsavgift tas ut med nedan angivet belopp när ett mål eller ärende har överlämnats till domstol enligt följande.
Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande ........ 600 kr
Annat tvistemål, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller enligt 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande ............. 2 500 kr
Tvistemål om administrativ hävning av en registrerad firma, efter överlämnande av ärende från registreringsmyndighet enligt 16 j eller 16 m § firmalagen (1974:156) ......... 2 350 kr
Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat varumärke, efter överlämnande från Patent- och registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877) ............................ 2 350 kr
Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande ........ 600 kr
Annat mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande ...................... 2 500 kr
Kungörandeavgifter
En kungörandeavgift tas ut med nedan angivet belopp i följande ärenden.
Konkursärende .......................................... 3 000 kr
Ärende om företagsrekonstruktion ....................... 3 000 kr Förordning (2017:414).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1987:452

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:452
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987 då förordningen (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata upphör att gälla.
 • 2. Ansökningsavgifter för mål eller ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet skall bestämmas enligt expeditionskungörelsen (1964:618). Förordning (1988:11).
 • 3. Har kungörelse utfärdats efter ikraftträdandet i dessförinnan anhängiggjorda mål eller ärenden som avser annat än konkurs och ackord skall kungörelsekostnader tas ut enligt de äldre reglerna.
 • 4. Har kungörelse utfärdats om konkursbeslut eller ackordsförhandling efter ikraftträdandet i dessförinnan anhängiggjorda ärenden skall kungörandeavgift tas ut enligt denna förordning. Har sådan kungörelse utfärdats före ikraftträdandet, skall kostnaderna för de ytterligare kungörelser som efter ikraftträdandet utfärdas i ärendet stanna på statsverket.

Förordning (1987:1117) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 2, 3, 12 §§, bil.
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1117
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om angelägenheter som handläggs enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.

Rubrik
Förordning (1987:1117) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1988:11) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 3 §, bil., övergångsbest.
Ikraft
1988-02-01
SFS-nummer
1988:11
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.

Äldre bestämmelser om kungörandeavgift gäller fortfarande i de konkurser där beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats före den 1 februari 1988.

Rubrik
Förordning (1988:11) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1988:613) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:613
Rubrik
Förordning (1988:613) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1988:1362) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1362
Rubrik
Förordning (1988:1362) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1989:316) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:316
Rubrik
Förordning (1989:316) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1989:717) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1989-09-01
SFS-nummer
1989:717
Rubrik
Förordning (1989:717) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1990:437) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:437
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Äldre bestämmelser om kungörandeavgift gäller fortfarande i de ärenden där beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats före den 1 juli 1990.

Rubrik
Förordning (1990:437) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1990:803) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1990-09-01
SFS-nummer
1990:803
Rubrik
Förordning (1990:803) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1991:1349) om ändring iförordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 4 §, bil.
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1349
Rubrik
Förordning (1991:1349) om ändring iförordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1991:1741) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1992-02-01
SFS-nummer
1991:1741
Rubrik
Förordning (1991:1741) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1992:451) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 3, 12 §§, bil.
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:451
Rubrik
Förordning (1992:451) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1994:603) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:603
Rubrik
Förordning (1994:603) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1995:165) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1995-03-01
SFS-nummer
1995:165
Rubrik
Förordning (1995:165) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1995:1049) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
1995-10-01
SFS-nummer
1995:1049
Rubrik
Förordning (1995:1049) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1995:1446) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 1, 7, 8 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1446
Rubrik
Förordning (1995:1446) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1996:396) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 4, 12 §§, bil.
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:396
Rubrik
Förordning (1996:396) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1996:781) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraft
1996-09-01
SFS-nummer
1996:781
Rubrik
Förordning (1996:781) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1998:939) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:939
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar som har anhängiggjorts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (1998:939) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (1999:66) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 5 §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:66
Rubrik
Förordning (1999:66) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2000:320) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:320
Rubrik
Förordning (2000:320) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2000:719) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:719
Rubrik
Förordning (2000:719) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2001:428) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:428
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökan om anstånd enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2001:428) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2001:814) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraft
2001-12-01
SFS-nummer
2001:814
Rubrik
Förordning (2001:814) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2002:108) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2002:108
Rubrik
Förordning (2002:108) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2002:1059) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2003-02-01
SFS-nummer
2002:1059
Rubrik
Förordning (2002:1059) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2003:236) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:236
Rubrik
Förordning (2003:236) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2004:194) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:194
Rubrik
Förordning (2004:194) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2005:134) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2005:134
Rubrik
Förordning (2005:134) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2005:159) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2005-05-01
SFS-nummer
2005:159
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för expeditioner som har utfärdats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2005:159) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2005:562) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:562
Rubrik
Förordning (2005:562) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2006:160) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2006-04-15
SFS-nummer
2006:160
Rubrik
Förordning (2006:160) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2006:1099) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1099
Rubrik
Förordning (2006:1099) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2007:10) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2007-03-01
SFS-nummer
2007:10
Rubrik
Förordning (2007:10) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2008:173) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 7, 8, 12 §§, p 3 i bil.;ändr. 1, 2, 3, 9, 11 §§
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:173
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
 • 2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser tillämpas.
Rubrik
Förordning (2008:173) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2008:1039) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL199/2007 s1
Ikraft
2009-01-01
CELEX-nr
32007R0861
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2008:1039
Rubrik
Förordning (2008:1039) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2009:290) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2009-05-01
SFS-nummer
2009:290
Rubrik
Förordning (2009:290) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2009:297) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:297
Rubrik
Förordning (2009:297) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2010:987) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:987
Rubrik
Förordning (2010:987) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2011:599) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:599
Rubrik
Förordning (2011:599) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2011:865) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:865
Rubrik
Förordning (2011:865) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2011:980) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:980
Rubrik
Förordning (2011:980) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2012:827) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:827
Rubrik
Förordning (2012:827) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2014:256) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11 §§, bil.;ny 4 a §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:256
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål och ärenden som har inletts vid allmän domstol eller överlämnats dit före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2014:256) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2015:690) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:690
Rubrik
Förordning (2015:690) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2016:234) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4 a §§, bil.
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:234
Rubrik
Förordning (2016:234) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2016:920) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2017-01-18
SFS-nummer
2016:920
Rubrik
Förordning (2016:920) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2017:121) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:121
Rubrik
Förordning (2017:121) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2017:325) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2017-07-02
SFS-nummer
2017:325
Rubrik
Förordning (2017:325) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Förordning (2017:414) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 a §, bil.
Ikraft
2017-07-14
SFS-nummer
2017:414
Rubrik
Förordning (2017:414) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation