Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1987-05-21
Ändring införd
SFS 1987:452 i lydelse enligt SFS 2022:1329
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Förordning (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna förordning gäller avgifter för ansökningar (ansökningsavgifter) och för kungörande i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion (kungörandeavgifter) vid allmän domstol. Den gäller också avgifter för mål och ärenden som har överlämnats till allmän domstol från Kronofogdemyndigheten, Patent- och registreringsverket eller en registreringsmyndighet för företagsnamn (tilläggsavgifter).

[S2]Avgiften ska tas ut av domstolen och betalas till staten i de mål och ärenden och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga).

[S3]I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns särskilda bestämmelser om avgifter för mark- och miljödomstolarnas verksamhet. Förordning (2018:1810).

 • NJA 2006 s. 531:Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om utdömande av vite enligt miljöbalken på grund av att föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.
 • NJA 1998 s. 23:En betalning som skett till visst postgirokonto har ansetts fullgjord vid den tidpunkt på dagen då Postgirot avslutat sina bokföringsåtgärder.

2 §  En ansökningsavgift ska betalas av den som inleder ett mål eller ett ärende.

[S2]En tilläggsavgift ska betalas av den som har inlett målet eller ärendet vid Patent- och registreringsverket, Kronofogdemyndigheten eller registreringsmyndigheten.

[S3]En kungörandeavgift i ett konkursärende ska betalas av konkursboet och i ett ärende om företagsrekonstruktion av gäldenären. Förordning (2014:256).

 • NJA 2006 s. 531:Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om utdömande av vite enligt miljöbalken på grund av att föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.
 • NJA 1998 s. 23:En betalning som skett till visst postgirokonto har ansetts fullgjord vid den tidpunkt på dagen då Postgirot avslutat sina bokföringsåtgärder.

3 §  Befriade från skyldigheten att betala avgifter enligt denna förordning är

 1. sådan domstol eller skiljedomstol som ska avgöra tvist mellan stater och annat internationellt organ som bildats för behandling av sådan tvist, i mål eller ärende som handläggs enligt lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ,
 2. utländsk domstol i mål eller ärende som handläggs enligt lagen (1946:816) om bevisupptagning åt sådan domstol eller lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
 3. den som ansöker om att själv bli försatt i konkurs, i fråga om ansökningsavgiften,
 4. sådan utländsk myndighet som avses i 18 kap. 18 § första stycket sjölagen (1994:1009) i ärende om sjöförklaring. Förordning (2008:173).

 • NJA 2006 s. 531:Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om utdömande av vite enligt miljöbalken på grund av att föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.

4 §  En ansökningsavgift ska betalas när ett mål eller ett ärende inleds. Bestämmelser om avvisning på grund av att ansökningsavgiften inte har betalats finns i 42 kap. 4 § och 47 kap. 4 §rättegångsbalken samt 10 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. Förordning (2014:256).

 • NJA 1993 s. 231:Om föreskriven ansökningsavgift inte erlagts, skall domstol avvisa stämningsansökan utan att dessförinnan pröva sin behörighet.
 • NJA 2006 s. 531:Fråga om en miljödomstol skall avvisa en ansökan av en miljö- och byggnämnd om utdömande av vite enligt miljöbalken på grund av att föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.

4 a §  En tilläggsavgift ska betalas för ett mål eller ett ärende som har överlämnats till en domstol enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande, 3 kap.13 eller 16 §varumärkeslagen (2010:1877) eller enligt 3 kap.12 eller 15 § lagen (2018:1653) om företagsnamn. Tilläggsavgiften ska betalas när målet eller ärendet har överlämnats till domstolen.

[S2]Bestämmelser om avvisning på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats finns i 61 a § lagen om betalningsföreläggande och handräckning, 11 b § lagen om europeiskt betalningsföreläggande, 3 kap. 21 § varumärkeslagen och 3 kap. 19 § lagen om företagsnamn. Förordning (2018:1810).

 • NJA 2017 s. 68:Endast en tilläggsavgift ska tas ut när ett mål om betalningsföreläggande har överlämnats till tingsrätt, även om det överlämnade målet vid tingsrätten handläggs som flera tvistemål enligt rättegångsbalken.
 • RH 2020:31:Fråga om hur många ansökningsavgifter som ska tas ut när flera kärande samtidigt har väckt talan mot en svarande och målen ska handläggas i en rättegång enligt bestämmelsen i 14 kap. 2 § rättegångsbalken om obligatorisk kumulation.

5 §  Ansökningsavgiften eller tilläggsavgiften ska betalas tillbaka om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) har beviljats den part som har betalat avgiften. Förordning (2014:256).

 • NJA 2006 s. 569:Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II). Tillika fråga om en tillämpning av 8 § rättshjälpslagen i en gränsöverskridande tvist är förenlig med det s.k. rättshjälpsdirektivet (2003/8/EG) (II).

6 §  En kungörandeavgift i ett konkursärende eller ett ärende om företagsrekonstruktion ska betalas när beslut om konkursen eller planförhandlingen har meddelats. Förordning (2022:1329).

7 § Har upphävts genom förordning (2008:173).
8 § Har upphävts genom förordning (2008:173).

9 §  Ett beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas till Domstolsverket. Överklagandet ska inom ett år från den dag då avgiften betalades ha kommit in till den domstol som meddelade beslutet.

[S2]Den omständigheten att överklagandet getts in till Domstolsverket hindrar inte att överklagandet tas upp till prövning, om handlingarna har kommit in före överklagandetidens utgång.

[S3]Domstolsverkets beslut får inte överklagas. Förordning (2014:256).

 • MÖD 2000:38:Ersättning för rättegångskostnad vid utdömande av vite; nu fråga om rättens domförhet-----Felaktig sammansättning av miljödomstolen vid utdömande om vite har inte ansetts vara av sådant slag att miljödomstolens dom ska undanröjas. I sådant mål har miljömyndighet inte rätt till ersättning för rättegångskostnad.

10 §  Domstolsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

 • DVFS 2017:3: Domstolsverkets föreskrifter om betalning av avgift enligt 3 kap. 11 § första stycket 5 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

11 §  Ett exemplar av denna förordning ska hållas tillgängligt för allmänheten hos den domstol som tar ut avgift enligt förordningen. Förordning (2014:256).

12 § Har upphävts genom förordning (2008:173).

Bilaga

Avgiftslista

Ansökningsavgifter
En ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder något av följande.
Kategori A ....................................... 900 kr
Allmänna domstolsärenden:
 • adoption, vårdnad eller umgängesrätt,
 • tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap enligt 2 § lagen (2022:948) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,
 • namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn,
 • testamentsvittnesförhör,
 • förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller
skiftesman,
Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken.
Ärende i en mark- och miljödomstol som det inte tas ut någon avgift för enligt 2 eller 3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.
Äktenskapsmål eller mål om underhåll enligt äktenskapsbalken och mål som gäller faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn eller underhåll till barn, inklusive mål som inleds genom en gemensam ansökan.
För ett tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas tas ingen ny avgift ut om målet enligt rättens beslut ska handläggas enligt andra bestämmelser.
Kategori B .................................... 2 800 kr
Annat tvistemål än sådant som angetts under kategori A.
Ärende som avser säkerhetsåtgärd enligt 15 kap.rättegångsbalken.
Ärende om kvarstad på bankmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur.
Enskilt åtal.
Konkursärende.
Ärende om företagsrekonstruktion.
Annat mål i en mark- och miljödomstol än sådant som angetts under kategori A, med undantag för mål om utdömande av vite efter särskild ansökan av myndighet, mål om utdömande av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10) och mål som det tas ut avgift för enligt 2 eller 3 kap. förordningen
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Tilläggsavgifter
En tilläggsavgift tas ut med nedan angivet belopp när ett mål eller ärende har överlämnats till domstol enligt följande.
Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande ........................ 600 kr
Annat tvistemål, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller enligt 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande ........................ 2 500 kr
Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat företagsnamn, efter överlämnande av ärende från registreringsmyndighet enligt 3 kap.12 eller 15 § lagen om företagsnamn .................................. 2 350 kr
Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat varumärke, efter överlämnande från Patent- och registreringsverket enligt 3 kap.13 eller 16 §varumärkeslagen ............................... 2 350 kr
Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen om allmänna vattentjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande ............. 600 kr
Annat mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen om allmänna vattentjänster, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande ........................ 2 500 kr
Kungörandeavgifter
En kungörandeavgift tas ut med nedan angivet belopp i följande ärenden.
Konkursärende ................................. 500 kr
Ärende om företagsrekonstruktion .............. 500 kr Förordning (2022:1329).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987 då förordningen (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata upphör att gälla.
  2. Ansökningsavgifter för mål eller ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet skall bestämmas enligt expeditionskungörelsen (1964:618). Förordning (1988:11).
  3. Har kungörelse utfärdats efter ikraftträdandet i dessförinnan anhängiggjorda mål eller ärenden som avser annat än konkurs och ackord skall kungörelsekostnader tas ut enligt de äldre reglerna.
  4. Har kungörelse utfärdats om konkursbeslut eller ackordsförhandling efter ikraftträdandet i dessförinnan anhängiggjorda ärenden skall kungörandeavgift tas ut enligt denna förordning. Har sådan kungörelse utfärdats före ikraftträdandet, skall kostnaderna för de ytterligare kungörelser som efter ikraftträdandet utfärdas i ärendet stanna på statsverket.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1117) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om angelägenheter som handläggs enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 12 §§, bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:11) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.
  Äldre bestämmelser om kungörandeavgift gäller fortfarande i de konkurser där beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats före den 1 februari 1988.
  Omfattning
  ändr. 3 §, bil., övergångsbest.
  Ikraftträder
  1988-02-01

Förordning (1988:613) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1362) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:316) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 2 §, bil.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:717) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-09-01

Förordning (1990:437) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  Äldre bestämmelser om kungörandeavgift gäller fortfarande i de ärenden där beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats före den 1 juli 1990.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:803) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-09-01

Förordning (1991:1349) om ändring iförordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 4 §, bil.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1741) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1992-02-01

Förordning (1992:451) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 3, 12 §§, bil.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:603) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:165) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1995:1049) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1995:1446) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:396) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 4, 12 §§, bil.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:781) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 2 §, bil.
  Ikraftträder
  1996-09-01

Förordning (1998:939) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar som har anhängiggjorts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:66) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ny 5 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2000:320) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:719) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2001:428) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökan om anstånd enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:814) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2002:108) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:1059) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2003:236) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:194) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:134) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:159) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för expeditioner som har utfärdats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2005:562) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:160) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-04-15

Förordning (2006:1099) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:10) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-03-01

Förordning (2008:173) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
 2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser tillämpas.
Omfattning
upph. 7, 8, 12 §§, p 3 i bil.; ändr. 1, 2, 3, 9, 11 §§
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:1039) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32007R0861
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:290) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:297) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:987) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 1 §, bil.
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:599) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:865) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:980) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2012:827) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:256) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål och ärenden som har inletts vid allmän domstol eller överlämnats dit före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11 §§, bil.; ny 4 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:690) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:234) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 1, 4 a §§, bil.
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2016:920) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-01-18

Förordning (2017:121) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:325) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:414) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 4 a §, bil.
Ikraftträder
2017-07-14

Förordning (2018:769) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1810) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. 1, 4 a §§, bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2021:547) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2021:1049) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:1329) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §, bil.
Ikraftträder
2022-08-01