NJA 1983 s. 274

Ansökan om återställande av försutten tid. Sedan HovR vid huvudförhandling, från vilken vadekäranden uteblivit, förklarat vadetalan förfallen, har HovR:n till vadekäranden sänt sådan underrättelse om målets utgång som avses i 17 kap 12 §, jfrd med 9 § 7 st, RB först efter utgången av tiden (två veckor) för ansökan om målets återupptagande. Laga förfall har ansetts föreligga.

(Jfr 1979 s 416 och 1982 s 119)

Västerviks TR meddelade d 6 maj 1981 deldom i mål mellan J.H. och G.H. å ena, samt J.L. å andra sidan, angående faderskap m m. J.L. fullföljde talan mot deldomen i Göta HovR. Sedan J.L. uteblivit från huvudförhandling i HovR:n, förklarade HovR:n i beslut d 14 sept 1982 hans vadetalan förfallen.

J.L. anhöll hos HD om återställande av försutten tid för ansökan om målets återupptagande.

J..H. och G.H. bestred bifall till ansökningen.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hartman, hemställde att HD måtte meddela beslut enligt följande: Målet i HovR:n har avgjorts genom slutligt beslut d 14 sept 1982. Beslutet har avkunnats vid förhandling, till vilken J.L. varit i behörig ordning kallad. Enligt 17 kap 9 § jämfört med 17 kap 12 § RB skall, när tvistemål avgjorts, snarast skriftlig underrättelse om utgången i målet givas parterna. Närmare föreskrifter härom ges i förordningen 1976:823 om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m m. Någon tid inom vilken underrättelse skall ske har inte angivits. I motsvarande bestämmelse, förordning 1978:373, om skyldighet att underrätta den tilltalade om utgången i brottmål anges tiden, inom vilken underrättelse skall ske, till en vecka efter domens eller beslutets meddelande.

I förevarande mål har avskrift av HovR:ns protokoll expedierats till J.L:s motparter d 17 sept 1982 och till J.L. d 8 okt. Sista dag att ansöka om målets återupptagande var d 28 sept. Frågan i målet är om underrättelsen till J.L. bort expedieras så tidigt, att J.L. efter att ha mottagit den skulle ha hunnit att i rätt tid ansöka om målets återupptagande.

HD har i två avgöranden angående återställande av försutten tid prövat betydelsen av att underrättelseskyldigheten inte fullgjorts. I rättsfallet NJA 1979 s 416 fann HD att part inte kan räkna med att underrättelse skall komma honom tillhanda i så god tid att han därefter hinner anmäla vad med iakttagande av tidsfristen en vecka. I rättsfallet NJA 1982 s 119 anförde HD att om underrättelseskyldigheten fullgjorts på föreskrivet sätt (underrättelse hade överhuvudtaget inte skickats) skulle part med all sannolikhet ha fått kännedom om innehållet i HovR:ns utslag i så god tid att han hunnit anföra besvär inom fullföljdstiden, fyra veckor från utslaget.

Även om bestämmelserna för underrättelser utformats något olika för brottmål och för tvistemål är det inte rimligt att anta att större skillnad i sak åsyftats. Med "snarast" måste avses, att underrättelse i tvistemål skall sändas inom en tid av omkring en vecka. Hade HovR:n skickat underrättelse till J.L. inom denna tid hade J.L. hunnit i rätt tid ansöka om återupptagande av målet. Med hänsyn härtill och då det ej visats att J.L. före ansökningstidens slut fått kännedom om utgången i målet får han anses ha haft laga förfall, som han inte i rätt tid kunnat anmäla, för sin underlåtenhet att inom laga tid ansöka om återupptagande av målet.

På grund av det anförda bestämmer HD jämlikt 58 kap 11 § RB ny tid för ansökan om återupptagande av målet i HovR:n så att J.L. får inom två veckor från dagen för HD:s beslut i detta ärende till HovR:n inkomma med ansökan om återupptagande av målet i HovR:n.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Höglund referent, Mannerfelt, Sven Nyman och Gregow} fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna i ärendet framgår att HovR:ns beslut d 14 sept 1982, varigenom J.L:s vadetalen förklarades förfallen, avkunnats vid förhandling samma dag och att J.L. dessförinnan mottagit kallelse till förhandlingen. J.L. kan därmed sägas ha haft anledning att hos HovR:n efterhöra vad som skedde med målet vid förhandlingen i så god tid att, om skäl därtill funnits, han kunnat göra ansökan om målets återupptagande inom föreskriven tid, två veckor från den dag då beslutet meddelades. Det har emellertid också ålegat HovR:n att enligt 17 kap 12 §, jämförd med 9 § 7 st, RB snarast ge parterna skriftlig underrättelse om utgången i målet. Sådan underrättelse har visserligen sänts till J.L. men inte förrän d 8 okt 1982, dvs efter utgången av tiden för ansökan om målets återupptagande. J.L. har menat att han på grund av detta dröjsmål med underrättelsen haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid göra ansökan om återupptagande.

Frågan om laga förfall på grund av att sådan domstols underrättelseskyldighet som nu berörts inte blivit fullgjord har tidigare prövats av HD i två fall som här tilldrar sig intresse. Det ena gällde vadeanmälan inom en vecka från dagen för TR:ns dom och det andra besvärstalan inom fyra veckor från dagen för HovR:ns utslag. I det förra, NJA 1979 s 416, fann HD att part inte kunde förlita sig på att underrättelse skulle komma honom till hända i så god tid att han därefter hann anmäla vad med iakttagande av tidsfristen en vecka. I det senare fallet däremot, NJA 1982 s 119, anförde HD att om underrättelseskyldigheten fullgjorts på föreskrivet sätt parten skulle med all sannolikhet ha fått kännedom om innehållet i HovR:ns utslag i så god tid att han hunnit anföra besvär inom fullföljdstiden, fyra veckor från utslaget. Laga förfall ansågs föreligga.

I det nu föreliggande fallet får anses att, om HovR:ns underrättelseskyldighet fullgjorts i föreskriven ordning, dvs snarast efter HovR:ns beslut, J.L. med all sannolikhet skulle ha fått kännedom om innehållet i beslutet i så god tid att han hunnit i rätt tid göra ansökan om målets återupptagande. Med hänsyn härtill och då det ej visats att J.L. före ansökningstidens slut fått kännedom om utgången i målet får han anses ha haft laga förfall, som han inte i rätt tid kunnat anmäla, för sin underlåtenhet att inom laga tid göra sådan ansökan.

På grund av det anförda bestämmer HD jämlikt 58 kap 11 § RB ny tid för ansökan om återupptagande av målet i HovR:n så, att J.L. får inom två veckor från dagen för HD:s beslut i detta ärende till HovR:n inkomma med ansökan om återupptagande av målet i HovR:n.