NJA 1983 s. 581

Fråga i mål rörande arvsskatt om undanröjande av TR:ns beslut och återförvisning till TR:n för erforderlig behandling av skatteärendet.

A.J. avled d 11 maj 1980. V.B. som inte var delägare i dödsboet efter henne, ingav till Borås TR en d 16 juli 1980 dagtecknad deklaration enligt 45 § B) lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt med fyra stycken därvid fogade, av Försäkringsbolaget Valand utfärdade bouppteckningsintyg utvisande följande. A.J. hade tecknat och med engångspremie d 1 dec 1972 betalt fyra olika i bouppteckningsintygen som pensionsförsäkringar betecknade försäkringar med en medförsäkrad person angiven för varje försäkring. Som förmånstagare till samtliga fyra försäkringar angavs V.B. eller, om hon avlidit, hennes bröstarvingar. Vidare angavs i intygen att det var föreskrivet att i den mån förmånstagare ej önskade tillträda sitt förvärv dennes rätt skulle övergå till dem som enligt förordnandet var närmast i tur därtill. Försäkringsbeloppet angavs för varje försäkring till 6 235 kr per år, och det uppgavs att därtill kom återbäring med tills vidare 1 337 kr per år. Utbetalning uppgavs skola ske månadsvis i efterskott från d 1 maj 1980, första gången d 1 juni 1980, och fortgå så länge den medförsäkrade levde, dock längst intill d 1 dec 1982. Valand angav i intygen värdet av varje försäkring per A.J:s dödsdag med hjälp av kapitaliseringstabell II till lagen om arvsskatt och gåvoskatt till 16 107 kr. I intygen angavs att enligt Valands uppfattning vid dödsfallet tillträdande förmånstagare inte hade erhållit förfoganderätten över försäkringarna.

TR:n (tingsnotarien Dyrssen) registrerade bouppteckningen efter A.J. d 5 nov 1980 och antecknade samma dag under särskilt nummer i bouppteckningsprotokollet att på grundval av den av V.B. avgivna deklarationen arvsskatt på hennes förmånstagarförvärv fastställdes att utgå med 5 248 kr. I bouppteckningsprotokollet angavs inte den skattepliktiga lottens storlek och lämnades ej heller någon motivering i övrigt.

Kammarkollegiet anförde besvär i HovR:n för Västra Sverige och yrkade - under åberopande av att TR:n ej lämnat ens nödtorftig motivering för sitt beslut om skattläggning av förmånstagarförvärven - att HovR:n skulle undanröja beslutet och visa målet åter till TR:n. Kollegiet framhöll i en vid besvärsinlagan fogad promemoria att kollegiet delade Valands uppfattning att V.B. inte fått förfoganderätten över försäkringarna och att, med denna åsikt, skyldighet att erlägga arvsskatt för försäkringsförvärven inte hade inträtt. Emellertid framställde kollegiet inte något yrkande att HovR:n skulle pröva målet i sak.

Vid kollegiets besvärsinlaga var också fogade av kollegiet från Valand införskaffade kopior av ansökningshandlingarna rörande de fyra försäkringarna, i vilka handlingar med förtryckt text angavs bl a: "Uttrycken 'saknas' och 'avlidit' i förmånstagareförordnande anses syfta på förhållandet vid varje utbetalningstillfälle om ej annat uttryckligen angivits." Av HovR:ns akt framgår att HovR:n infordrat TR:ns handlingar i ärendet och att bland de från TR:n mottagna handlingarna inte ingick ansökningshandlingarna rörande de fyra försäkringarna.

HovR:n (hovrättslagmannen Holmberg, hovrättsrådet Nilsson, hovrättsassessorn Svensson och adj led Nyström, referent) anförde i slutligt beslut d 27 maj 1981: Den omständigheten att TR:n inte har angivit några skäl för sitt beslut att belägga det ifrågavarande förvärvet med arvsskatt till visst belopp utgör inte sådant grovt rättegångsfel som medför att målet bör återförvisas till TR:n. - HovR:n lämnar därför kammarkollegiets besvär utan bifall.

Kammarkollegiet anförde besvär och yrkade att HD med upphävande av HovR:ns beslut måtte undanröja TR:ns beslut och visa målet åter till TR:n

V.B. förklarade sig inte ha något emot att målet återförvisades till TR:n.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr S. hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. TR:ns beslut saknar, såsom kollegiet anfört, all motivering och anger inte ens storleken av den lott på vilken skatten beräknats. Även med hänsyn tagen till att mängden av ärenden hos bouppteckningsavdelningarna vid tingsrätterna nödvändiggör kortfattade motiveringar står TR:ns redovisning av sitt beslut i förevarande fall i uppenbar strid med bestämmelserna i 62 § lagen om arvsskatt och gåvoskatt om vad bouppteckningsprotokollet skall innehålla. Tilläggas kan att ej heller av övriga handlingar i skatteärendet framgår på vilka grunder TR:n funnit skattläggning skola ske av förmånstagarförvärven eller hur skattebeloppet framräknats. TR:n har vidare vid sitt avgörande av ärendet saknat tillgång till de till grund för försäkringarna liggande ansökningshandlingarna, vilkas innehåll kan vara av betydelse för bedömningen (jfr NJA 1978 s 120).

Fastän någon ändring i sak av TR:ns skattebeslut inte har yrkats, är kollegiets talan uppenbarligen föranledd av ett antagande att beslutet är oriktigt. Eftersom TR:n har underlåtit att redovisa grunderna för sitt avgörande och då nytt material har tillförts ärendet sedan handläggningen avslutades i TR:n, bör - i enlighet med vad kollegiet yrkat - i förevarande fall en ny prövning äga rum vid TR:n. TR:ns beslut bör därför undanröjas och målet visas åter till TR:n för erforderlig behandling av skatteärendet.

Slut. HD undanröjer, med ändring av HovR:ns beslut, TR:ns beslut och visar målet åter till TR:n för erforderlig behandling av skatteärendet.

HD (JustR:n Westerlind, Ulveson, Ehrner, referent, Heuman och Broomé) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.