lagen.nu

Domstolsverket

Ingen har skrivit en beskrivning av "Domstolsverket" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Domstolsverket finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (9)

NJA 1982 s. 845: Fråga om tidpunkten för fastställande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen i det fallet att biträdet entledigas innan målet avgörs. Tillika fråga huruvida HovR bort inhämta förklaring...
NJA 1983 s. 736: Sedan TR beviljat part rättshjälp, har HovR efter besvärstalan av domstolsverket undanröjt TR:ns beslut. Den som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen har ansetts berättigad till...
NJA 1984 s. 550: TR har avslagit parts begäran om förordnande av viss person till biträde enligt rättshjälpslagen. Sedan HovR:n efter besvär av parten förordnat personen i fråga till biträde, har domstolsverket...
NJA 1985 s. 592: Av domstolsverket lämnat medgivande av rättssökandes besvärstalan i rättshjälpsärende har ansetts inte böra frångås om inte alldeles speciella skäl föranleder därtill.
NJA 1987 s. 136: Biträde enligt rättshjälpslagen förde talan mot beslut angående ersättning. Motparter till honom i besvärsmålet var domstolsverket och enskild part. Domstolsverket medgav den förda besvärstalan medan...
NJA 1987 s. 561: Fråga om fastställt maximibelopp för rättshjälpsavgift skall jämkas när den som erhållit rättshjälp avlidit och rättshjälpen övergått till dödsboet.
NJA 1993 s. 299: Domstolsverket har ansetts ha rätt att föra talan mot slutligt beslut av TR angående byte av offentlig försvarare.
NJA 1998 s. 139: Fråga, vid klagan över domvilla, om verkan av att Domstolsverket medgivit yrkande om undanröjande av förpliktelse att ersätta motparts rättshjälpskostnad.
NJA 2001 s. 344: Domstolsverket har ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om förordnande av offentlig försvarare. Tillika fråga om rätt till offentlig försvarare för den som i anledning av anmälan mot honom för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation