NJA 1984 s. 256

Mot ansökan om försäljning av egendom enligt 6 § samäganderättslagen har invänts att samäganderätt inte föreligger till egendomen. Denna invändning har ansetts kunna prövas i ärendet.

HovR:n

(Jfr 1972 s 641)

E.P. ansökte hos Malmö TR, under påstående att hon tillsammans med L.F. var ägare till personbilen (registrerings nr uteslutet här), att TR:n enligt 6 och 8 §§ samäganderättslagen måtte förordna god man för att på offentlig auktion sälja bilen.

L.F. bestred ansökningen. Han påstod att E.P. ej var ägare till bilen.

TR:n (chefs råd mannen Bjelkengren, hovrättsassessorn Hans Andersson och tingsfiskalen Håkansson) yttrade i beslut d 19 jan 1982: För att TR:n skall kunna bifalla E.P:s yrkande fordras att det är klarlagt att parterna samfällt är ägare till bilen. Då så inte finnes vara fallet lämnas E.P:s yrkande utan bifall.

E.P. anförde besvär i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade bifall till sin vid TR:n gjorda ansökan.

L.F. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Åhberg, referent, Lundstedt och Pering samt adj led Bergman) anförde i beslut d 14 maj 1982: Förordnande om försäljning enligt 6 § lagen om samäganderätt förutsätter att E.P. är delägare i bilen. Tvist föreligger emellertid mellan henne och L.F. om äganderätten till bilen och denna tvist kan inte avgöras i förevarande ordning.

HovR:n lämnar av anförda skäl besvären utan bifall.

HD

E.P. anförde besvär och yrkade bifall till sin ansökan.

L.F. bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Malmström Öhman, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Hult, Holmberg, Erik Nyman, Bengtsson, referent, och Magnusson) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Mot E.P:s ansökan om att den omtvistade bilen skall försäljas enligt 6 § samäganderättslagen har L.F. i ärendet invänt att hon inte har del i bilen. En sådan invändning får, liksom frågan huruvida förutsättningar i övrigt finns för försäljningen, prövas i den ordning som föreskrivs i lagen om handläggning av domstolsärenden. Någon prövning av detta slag har, enligt vad som framgår av HovR:ns beslut, inte förekommit från HovR:ns sida. Vid sådant förhållande bör målet visas åter till HovR:n för erforderlig behandling. Slut.

Med undanröjande av HovR:ns beslut visar HD målet åter till HovR:n för erforderlig behandling.