NJA 1984 s. 654

Arvsskattemål. I en bouppteckning har upptagits två kapitalförsäkringar, vilka på grund av förmånstagarförordnande skulle tillfalla A. Efter besvär över skattläggningen har upplysts att vederbörande försäkringsgivare före bouppteckningens inregistrering efter överenskommelse med A utbetalat hälften av försäkringsbeloppen till den avlidnes barn såsom laglott. A har ansetts ha med bindande verkan avstått från de utbetalda beloppen och avståendet har beaktats i arvsskattehänseende.

HovR:n

(Jfr 1966 s 549)

Genom inbördes testamente d 11 maj 1977 förordnade I.A. och B.C., vilka sammanbodde under äktenskapsliknande former, bl a att den av dem som överlevde den andre skulle med äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.

I.A. avled d 9 april 1981. I bouppteckningen efter henne upptogs som dödsbodelägare döttrarna M. och E. samt den universelle testamentstagaren B.C.. Det antecknades att det inbördes testamentet godkänts av döttrarna samt att två återkalleliga utmätningsfria kapitalförsäkringar med förmånstagarförordnande för B.C. utfallit, en på 15 400 kr och en på 96 600 kr, den senare tillika tjänstegrupplivförsäkring.

Bouppteckningen inregistrerades vid Kristianstads TR (tingsnotarien Baur) d 2 mars 1982, varvid TR:n fann att boet företedde brist. TR:n, som antecknade förekomsten av testamentet och de två försäkringarna utlade vid beräkning av arvsskatten för B.C. en lott om 96 600 + 15 400 - 96 600 (sex basbelopp enl 12 § 2 st AGL) = 15 400 kr. Efter grundavdrag med 3 000 kr fastställdes skatten till 1 184 kr.

B.C. anförde besvär i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att TR:ns beslut måtte undanröjas. Som grund för sin talan anförde B.C.: Enligt då aktuell lydelse av 104 § lagen om försäkringsavtal utbetalades hälften av försäkringsbeloppen till I.A:s efterlevande döttrar. B.C. erhöll således enligt lag endast hälften av beloppen. Den summan bör inte medföra att han påföres arvsskatt.

Kammarkollegiet bestred bifall till besvären. Som grund för sin talan anförde kollegiet: För att hänsyn skall tas till den rätt till laglottsökning ur försäkrings belopp som föreligger enligt 104 § 2 st försäkringsavtalslagen vid arvsskattens fastställande krävs att yrkande om jämkning av förmånstagarförordnandena för utfående av laglott framställts i skatteärendet. Sådant yrkande har i förevarande mål inte framställts vid TR:n utan TR:n har förfarit riktigt vid skattens beräknande. Att jämkning av förmånstagarförordnandena skett hos försäkringsbolagen efter skatteärendets avgörande kan ej leda till ändring av arvsskatten i högre rätt. Ej heller föreligger rätt till återvinning.

HovR:n (hovrättsråden Ryding, Cronsioe, referent, och Winquist samt adj led Jeppsson) anförde i beslut d 29 sept 1982:

Domskäl

Skäl. På de skäl kammarkollegiet anfört finner HovR:n att B.C:s lott skall beräknas med utgångspunkt från att hela försäkringsbeloppet tillfallit honom. Arvsskatten uppgår då till 1 184 kr.

HovR:n lämnar besvären utan bifall.

B.C. anförde besvär och yrkade att hans förvärv måtte förklaras fritt från arvsskatt. Han framhöll att försäkringsbolagens beslut om fördelning av försäkringsbeloppen och utbetalningen av dem skedde innan bouppteckningen inlämnades till TR:n.

Kammarkollegiet bestred ändring. Kollegiet vitsordade att det redan före skattläggningen i TR:n var klart att B.C. erhållit endast hälften av försäkringsbeloppen men gjorde gällande att detta förhållande inte kunde beaktas eftersom upplysning därom inte förelegat i skatteärendet. Kollegiet inhämtade uppgifter från försäkringsbolagen rörande utbetalningen av försäkringsbeloppen.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Östling, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut:

Skäl. I HD är upplyst att försäkringsgivarna, Folksam och Statens löne- och pensionsverk, d 20 juni 1981 resp d 21 okt 1981 enligt överenskommelse med B.C. utbetalat hälften av de ifrågavarande försäkringsbeloppen till I.A:s döttrar såsom laglott.

Genom de med försäkringsgivarna träffade överenskommelserna om utbetalning av hälften av försäkringsbeloppen till I.A:s barn får B.C. anses ha före bouppteckningens registrering med bindande verkan avstått från ifrågavarande andelar av förmånstagarförvärven. Det förhållandet att upplysning härom inte lämnats innan TR:n meddelade beslut i skatteärendet kan inte anses utgöra hinder mot att avståendena efter besvär vinner beaktande (jfr NJA 1966 s 549).

Vad som efter avståendena tillfallit B.C. uppgår ej till skattepliktigt belopp.

Slut. Med upphävande av HovR:ns och TR:ns beslut förklarar HD B.C:s förvärv fritt från arvsskatt.

HD (JustR:n Holmberg, Sven Nyman, Bengtsson, Gad, referent, och Lind) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.