NJA 1984 s. 705

Domvillobesvär. I tvistemål har käranden som grund för sin talan åberopat att ett anställningsförhållande förelegat mellan parterna. Svaranden har bestritt att så varit förhållandet. Arbetstvist har ansetts föreligga och målet har överlämnats till arbetsdomstolen.

HD

(Jfr Arbetsdomstolens domar 1977 nr 82 och 1981 nr 64)

Västerås TR meddelade d 23 nov 1981 dom i mål mellan Société Lurem SA, Domfront, Frankrike, och ingenjören L.T. angående utfående av lös egendom m m. L.T. fullföljde talan mot domen i Svea HovR, som d 26 nov 1982 fastställde TR:ns dom. Sedan L.T. fört revisionstalan fann HD i beslut d 31 maj 1983 ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav HovR:ns dom skulle stå fast.

L.T. anförde härefter domvillobesvär i HD. Under åberopande av att talan mot TR:ns dom rätteligen skulle ha förts i arbetsdomstolen yrkade han att HD skulle undanröja HovR:ns dom och överlämna målet till arbetsdomstolen.

Bolaget bestred bifall till besvären.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Sandesjö, hemställde i betänkande om följande beslut: Den 1 dec 1977 träffades ett avtal mellan bolaget och L.T. om att L.T. skulle bedriva verksamhet i Sverige för försäljning av bolagets produkter. Bolaget beslöt 1980 att avveckla verksamheten i Sverige. Därefter uppkom tvist mellan parterna om bl a äganderätten till kvarvarande lager. Bolaget yrkade i TR:n förpliktande för L.T. att utge lagret och påstod - med hänvisning till avtalet mellan parterna - att egendomen tillhörde bolaget och inte L.T., eftersom denne endast varit anställd i bolaget och således varit redovisningsskyldig gentemot bolaget. Bolaget framställde även andra yrkanden som grundades på att L.T. varit anställd. L.T. invände att han drivit egen affärsverksamhet under enskild firma och att bolaget fortlöpande hade erhållit betalning för sina leveranser till honom. TR:n, som fann L.T. vara att anse som anställd i bolaget, biföll käromålet.

Av det - anförda framgår att bolaget som grund för sin talan åberopat att ett anställningsförhållande förelegat mellan parterna. Med hänsyn härtill skall tvisten handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister (se prop 1974:77 s 140 f). Talan mot TR:ns dom skulle därför rätteligen ha fullföljts till arbetsdomstolen. HovR:ns dom skall således undanröjas och målet överlämnas till arbetsdomstolen.

HD undanröjer med stöd av 59 kap 1 § 1 RB HovR:ns dom och överlämnar målet till arbetsdomstolen för erforderlig handläggning.

HD (JustR:n Hesser, Knutsson, Persson, Bengtsson och Freyschuss, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.