NJA 1985 s. 20

Norsk medborgare, som står under åtal i Sverige, har begärts utlämnad till Norge enligt nordiska utlämningslagen. Då hinder för utlämning enligt 6 § 1 st nämnda lag kan komma att föreligga under avsevärd tid har häktning ansetts vara alltför ingripande åtgärd och har i stället förordnande om reseförbud meddelats.

Genom framställning från polismästaren i Sarpsborg till åklagarmyndigheten i Borås begärdes norske medborgaren M.E., född 1939, utlämnad till Norge för grov stöld eller medverkan till grov stöld av motorbåtar i fyra olika fall under tiden sept-dec 1984.

Sjuhäradsbygdens TR

Allmän åklagare yrkade vid Sjuhäradsbygdens TR att M.E. måtte förklaras häktad i utlämningsärendet.

M.E. förklarade att han motsatte sig utlämning. Han erkände de brott för vilka utlämning begärts samt ytterligare båtstölder i fem fall. Han bestred att skäl för häktning förelåg men medgav reseförbud.

Det upplystes att M.E. stod under åtal vid Varbergs TR för bl a bedrägeri, varför hinder enligt 6 § lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge förelåg temporärt mot utlämning till Norge.

M.E. hördes vid häktningsförhandlingen om sina personliga förhållanden och uppgav därvid bl a följande. Han har bott i Sverige i 2 år och betraktar Sverige som sitt hemland. Han är gift. En av hans döttrar som är 24 år har flyttat från Norge till Göteborg. En annan dotter skall snart också flytta till Sverige. Han har varit gift en gång förut och han har ett barn i Danmark. Tack vare att han bor i Göteborg kan han ha täta kontakter med barnet. Han har tidigare gått på AMS-utbildning, men fick avbryta denna pga sjukdom. Han är sjukskriven till d 6 jan 1985. Hans hustru är arbetslös sedan d 1 maj, men d 15 jan 1985 skall hon börja ett nytt arbete. Han har psykiska problem och alkoholproblem och går på behandling för detta i Kungsbacka. Han har för avsikt att fira julen hemma i Särö tillsammans med familjen. Han har ett pass och är villig att lämna från sig detta.

TR:n (rådmannen Theorin) meddelade d 21 dec 1984 följande beslut: M.E., som är norsk medborgare, har erkänt grov stöld i Norge under 1984 i de fall som anges i utlämningsframställningen. Det kan skäligen befaras att han, om han försätts på fri fot, avviker eller annorledes undandrar sig utlämning. TR:n förklarar därför M.E. häktad. Beslutet gäller tills vidare intill dess ärendet har avgjorts eller, om utlämning beviljas, intill dess denna har verkställts.

M.E. (offentlig försvarare och ombud advokaten T.J.) anförde besvär i HD och yrkade att han måtte försättas på fri fot med förordnande om reseförbud och anmälningsskyldighet.

Riksåklagaren bestred att häktningen hävdes och yrkade i andra hand att förordnande meddelades om reseförbud, varvid riksåklagaren framförde synpunkter på hur reseförbudet och därmed förenad anmälningsskyldighet borde utformas.

HD (JustR:n Welamson, Vängby, Ehrner, Freyschuss, referent, och Bergqvist) fattade följande slutliga beslut: M.E. står under åtal vid Varbergs TR. Riksåklagaren har upplyst att åtalet avser bland annat bedrägeri samt rattfylleri i flera fall och att huvudförhandling har utsatts att äga rum d 8 jan 1985.

Åtalet för bedrägeri utgör enligt 6 § 1 st lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge för närvarande hinder för utlämning.

M.E. har erkänt den brottslighet för vilken han är misstänkt i Norge och fara föreligger därför ej att han försvårar den norska utredningen.

Det kan ej uteslutas att avsevärd tid kommer att förflyta innan det i Sverige anhängiga brottmålet slutligt prövats och, om M.E. döms till frihetsstraff, han avtjänat straffet. Det framstår med hänsyn till M.E:s förhållanden som föga troligt att han under den tid rättegången i Sverige pågår skulle vilja lämna landet. Det får visserligen anses föreligga en viss flyktfara i förhållande till utlämningen. Denna fara kan dock ej anses så påtaglig - med beaktande av att frågan om häktning i utlämningsärendet kan, om skäl föreligger, aktualiseras när utlämning är mera nära förestående (jfr NJA II 1983 s 462 ff) - att M.E. bör i det nu aktuella läget bli föremål för en så ingripande åtgärd som häktning. Det är tillräckligt att M.E. meddelas reseförbud i huvudsaklig överensstämmelse med vad riksåklagaren närmare angivit.

På grund av det anförda förordnar HD att M.E. genast skall friges ur häkte och i stället vara underkastad reseförbud tills vidare intill dess ärendet har avgjorts eller, om utlämning beviljas, intill dess denna verkställts. M.E. får ej vistas annat än i Göteborgs, Kungsbacka eller Mölndals polisdistrikt. M.E. skall varje tisdag och fredag med början d 11 jan 1985 anmäla sig hos polismyndigheten i Kungsbacka polisdistrikt. Det överlåts åt åklagare i Varbergs åklagardistrikt att besluta om tillfälliga undantag från vad som nu bestämts. M.E. erinras om att, därest han överträder reseförbudet eller underlåter att fullgöra anmälningsskyldigheten, han kan komma att omedelbart anhållas eller häktas.